EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék” 2019. 10. 03., Csütörtök, 15:00

EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék”

EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék”
Tájékoztató 2019. 10. 03. 15:00

Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a „Biztos Menedék” című (EFOP-1.2.5-16 kódszámú) felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a „Biztos Menedék” című (EFOP-1.2.5-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

A kitöltőprogram a későbbiekben módosul.

 

 • A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont az alábbiakban módosult:

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 1 mérföldkövet szükséges tervezni.

 

1. mérföldkő: A támogatási kérelemben kiválasztott tevékenységcsoport kialakítása megvalósul, az intézmények teljes kapacitással működnek. Záró kifizetés igénylés benyújtása a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A számszerűsített szakmai elvárások teljesültek. Tervezett kifizetés mértéke: 95 %.

 

A mérföldkővel kapcsolatos elvárások a következők:

 

A vállalt mérföldkő elérésekor a támogatást igénylő rendelkezzen a szükséges engedélyekkel és a jogszabályi előírásoknak megfelelően működjön.

 

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:

 

 • a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követő 15 napon belül,

 

 • bármely finanszírozási mód esetén (utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri az 5.000.000 Ft-ot és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), a költségek fenti összértékének elérését követő 15 napon belül.

 

Az egymilliárd forintot meghaladó támogatásra vonatkozó bekezdésrész törlésre került.

 

 • A Felhívás 3.7.1. Indikátorok pont az alábbi szerint módosult:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.

 

 • A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pont az alábbi szerint módosult:

 

555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek

525 - Vallási egyesület

559 - Egyéb egyházi szervezet

552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye

 • A Felhívás 5.4 Előleg igénylése pont az alábbiakban egészült ki:

 

Szállítói előleg

 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

 • A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pont az alábbiakban egészült ki:

 

2.  Beruházáshoz kapcsolódó költségek

•Eszközbeszerzés költségei

 

 • bekerülési érték

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. §

 

 1. bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a Felhívás 3.1.2.2. pontban jelzettek szerinti kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

 • A Felhívás 7. További információk az alábbiakban módosult:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -kezelje.

 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy - az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-biztos-menedk-cm-felhvs-6

up