EFOP-1.10.1-VEKOP-16 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 2019. 10. 04., Péntek, 10:47

EFOP-1.10.1-VEKOP-16 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”

EFOP-1.10.1-VEKOP-16 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”
Tájékoztató 2019. 10. 04. 10:47

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című (EFOP-1.10.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás

Módosult az „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című felhívás

 

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című (EFOP-1.10.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

 

 1. A Felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján az EFOP, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet) 70.§-a és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016 (I.20.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján a VEKOP keretében, országos kihatású projektként.

 

 1. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult: A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:

 

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében a feladat ellátásához szükséges heti óraszámban. A projektmenedzsernek közgazdasági vagy menedzsment szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.

 

 • A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében a feladat ellátásához szükséges heti óraszámban. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi, közgazdasági, vagy számviteli területen szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves, uniós finanszírozással megvalósult projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

 

 1. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosításra került:

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni.

 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 

 1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 30. hónap utolsó napjáig az ösztöndíj programba bevont tanulók száma eléri a 2000 főt.

 

 

 1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 42. hónap utolsó napjáig az ösztöndíj programba bevont tanulók száma eléri a 2800 főt.

 

4

 1. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. Jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt esetében az iskolarendszerű nappali és esti egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények tanulói a célcsoport, vagyis az egészségügyi vagy szociális szakdolgozóvá válást célzó programokon részt vevő személyek minősülnek résztvevőknek.

 

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

 1. A Felhívás 5.4 Előleg igénylése fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Időközi kifizetés benyújtása

 

Eredeti szöveg:

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Módosított szöveg:

 

Az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, …

 

 

 1. A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 1. A Felhívás 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek.

 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint –kezelje8.

 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

 

46

Lábjegyzet:

 

8Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.

cikk (1) bekezdés b) pontja.

Kapcsolódó felhívás:

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-pol-tanulk-rszre-plyavlasztst-tmogat-sztndjas-program-cm-felhvs-

 

up