Tanoda programok támogatása - EFOP-3.3.1-15 2018. 01. 10., Szerda, 11:50

Nincs találat

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

1. A felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében valós költség alapon történő elszámolásra és annak irányító hatóság általi jóváhagyására 2017.december 31. napjáig van lehetőség. 2018. január 01. naptól kizárólag az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség (lásd: 5.5.2. pont) alapú elszámolásra van lehetőség.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Felhívás szerint:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el

Felhívás módosítás után:

5.5.1. Valós költség alapú elszámolás Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg, az alábbi tervezhető költségek szerint került elszámolásra. 2017. december 31-ig jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Törlésre került:

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

2. A felhívás 5.5.2 Projektszintű egységköltség alkalmazása pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

2018. január 1. napjától (fordulónap) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség, amely az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet 14. cikk (3) bekezdés alapján az irányító hatóság által jóváhagyott költség-tervezet alapján meghatározott egységköltség kerül kötelezően alkalmazásra 2018. január 1. napjától azon költségek esetében, amelyeket az irányító hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében.

A projektszintű egységköltség meghatározásának képlete:

Egy hónapra jutó egy bevont tanuló után fizethető egységköltség = (Támogatási összeg – fordulónapig jóváhagyott, utalványozott támogatási összeg) / a Tanoda programba havonta bevont tanulók száma alapján kiszámított gyermekhónap

Gyermekhónap: A gyermekhónap megállapításához a fordulónapot követően a projekt fizikai befejezéséig fennmaradó minden egyes hónap vonatkozásában szükséges betervezni a bevonandó tanulók létszámát. Így a havi szinten betervezett tanulói létszámok összege adja a projektben a gyermekhónap értékét.

Példa:

A projektben hátralévő hónapok száma 16 hónap, a fordulónap után fennmaradó még elszámolható támogatás összege 10 000 000 Ft

 1. Az 1-2. hónapban havonta bevont tanulók száma 23 fő
 2. Az 3-4. hónapba havonta bevont tanulók száma 25 fő
 3. A 5-16. hónapba havonta bevont tanulók száma 30 fő.

Ebben az esetben a gyermekhónap száma: 2 hónap X 23 fő + 2 hónap X 25 fő + 12 hónap X 30 fő = 456 gyermekhónap. Ez alapján, az adott projektben, egy bevont tanuló után egy hónapra, 10 000 000 Ft / 456 gyermekhónap, azaz 21 929 Ft fizethető kiA megítélt támogatási összeg nagyságát az egységköltség bevezetése nem befolyásolja. A projektszintű egységköltség tehát az egy gyermekre jutó egy havi költséget jelenti, mely magába foglal minden olyan költséget, ami a projekt végrehajtása során felmerülhet.

2018. január 1-től jelen felhívás keretében az alábbi költségkategória alá sorolt költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • Célcsoport támogatásának költségei
 • Célcsoport támogatásának költségei (átalányalapú egységköltség).

A kedvezményezett fordulónap utáni időszakra fennmaradt teljes támogatási összegét a fenti költségtípusra szükséges átcsoportosítani. Az átcsoportosítást szerződésmódosítás keretében kell elvégezni jelen felhívás 7. pontjában rögzített elvárások figyelembevételével.

Az egységköltség összegének kiszámításához a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtáblát kell használni, amely elérhető jelen felhívás 8. pontjában felsorolt szakmai mellékletek között.

3. A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összegre vonatkozó elszámolhatósági szabályok:

Költségtervezet alapján megállapított egységköltségek elszámolására vonatkozó szabályok:

2018. január 1. napjától alkalmazott, az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés - tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás esetén a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (pl. számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal, és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában megőriznie. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően azonban meg kell őriznie a bizonylatokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.

A költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség alapú elszámolás esetén, a támogatott tevékenységek, eredmények teljesülését alátámasztó, jelen felhívásban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges a költség elszámolásakor:

A programot megvalósító Kedvezményezett (pedagógus vagy mentor) nyilatkozata a kifizetési igénylésben érintett időszakra vonatkozó, Tanoda programban résztvevő tanulói létszámról. Ezt minden kifizetési igénylésben be kell nyújtani.

A fordulónapot követő első kifizetési igénylés benyújtásakor a Kedvezményezettnek szükséges beszámolnia a fordulónapot megelőzően megvalósított azon szakmai tevékenységekről, amelynek költségeit az irányító hatóság felé még nem számolta el kifizetési igénylés keretében.

Amennyiben a partnerekkel való aktív együttműködés valósult meg az elszámolási időszakban, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó:  

 • jelenléti ív
 • együttműködési megállapodás – első alkalommal
 • beszámoló az együttműködést szolgáló eseményről, tréningekről, képzésekről

Amennyiben a szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok szervezése valósult meg Tanodán belül és kívül az elszámolási időszakban, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó:

 • fotódokumentáció (maximum 3 fotó)
 • jelenléti ív
 • beszámoló

Amennyiben életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása történt az elszámolási időszakban, benyújtandó:

 • jelenléti ív (csoportos alkalom esetén)  
 • beszámoló, melyben szerepel, hogy hány Tanoda programba bevont tanulót érintett a tevékenység

Amennyiben eszközbeszerzésre került sor az elszámolási időszakban, benyújtandó: Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy üzembe helyezési okmányok vagy tárolási nyilatkozat.

4. A felhívás 5.7 Az elszámolhatóság további feltételei pontja

Felhívás szerint:

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Felhívás módosítás után:

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által 2017. december 31-ig jóváhagyott összegek vonatkozásában a projekt zárásakor kerül ellenőrzésre, hogy a kifizetési igénylés keretében elszámolt, jóváhagyott támogatáshoz képest a 2017. december 31-ig az irányító hatóság által jóváhagyott tételek vonatkozásában betartásra kerültek-e a fenti százalékos korlátok. 2018. január 1- től az irányító hatóság által jóváhagyásra kerülő tételekre vonatkozóan a kedvezményezettnek a kifizetési igénylések benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben nyilatkozik, hogy az általa egységköltség formájában elszámolt összeg felhasználása során a fenti százalékos korlátokat betartotta. 2018. január 1-től az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás kerül alkalmazásra az 5.5 pontban előírtak szerint.

5. A felhívás 7.1 Az Irányító Hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség bevezetésének folyamata ponttal kiegészítésre került:

Tájékoztatjuk, hogy az egységköltség alapú elszámolás bevezetése szerződésmódosítás keretében történik. A szerződésmódosításhoz a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla kitöltése szükséges releváns adatokkal a kitöltési útmutató alapján. A kedvezményezettnek szükséges meghatároznia a 2018. január 1. napjától kezdődő szakaszra vonatkozóan a projektben vállalt, még nem megvalósított tevékenységeket, továbbá a 2018. január 1-e előtt már teljesített, de még az irányító hatóság felé el nem számolt tevékenységeket és az azokhoz kapcsolódó célértékek listáját, valamint a fordulónapot követően megvalósításra kerülő tevékenységekhez igazodó cselekvési ütemtervet havi bontásban. A szerződésmódosítást a Pályázati eügyintézés felületen keresztül szükséges kezdeményezni. A módosítási igény benyújtásakor tekintettel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira.

6. A felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja

Felhívás szerint:

 • Önkéntes nyilatkozat minta
 • Tanoda sztenderd dokumentum
 • Önéletrajz minta

Felhívás módosítás után:

 • Önkéntes nyilatkozat minta
 • Tanoda sztenderd dokumentum
 • Önéletrajz minta
 • Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla

Kapcsolódó közlemény:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tanoda-programok-tmogatsa-cm-efop-331-15-kdszm-felhvs-1

up