Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján. 2020. 07. 24., Péntek, 12:20

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázható összeget a „Civil szervezetek támogatása” elnevezésű önkormányzati pénzügyi keretből biztosítja

 

Pályázat célja:

Siófok Város érdekében végzett tevékenység támogatás nyújtása, különösen a kulturális, közművelődési, tudományos, művészeti, településfejlesztő, hagyományápoló, egészségmegőrző, állatvédelmet célzó, a helyi közösségek nem profi sportolását elősegítő tevékenységet folytató civil szervezetek részére.

 

Pályázók köre:

Siófok város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy olyan bejegyzett országos vagy regionális civil szervezetek, melyek siófoki szervezeti egységgel rendelkeznek, és Siófok város közigazgatási területén vagy annak meghatározott részén működnek feltéve, hogy az önkormányzati támogatást a siófoki szervezeti egység használja fel és számolja el.

 

Önkormányzati támogatást nem kaphatnak azok a civil szervezetek, amelyek a tárgyévi költségvetésből címzett vagy céltámogatásban részesülnek.

Nem nyújtható önkormányzati támogatás olyan civil szervezet részére, amely visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

 

Pályázati támogatás típusai:

A civil szervezet alapító, létesítő okiratban meghatározott tevékenységi körével, céljával kapcsolatos tevékenységgel összefüggő működés-, rendezvény költségéhez vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra.

A támogatási időszak: tárgyév január 1-jétől december 31-éig tart.

 

Pályázati pénzügyi keret:

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a rendelkezésre álló pénzügyi keret 15.000.000 Ft.  

 

Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ADATLAP egyesületek, civil szervezetek támogatására” című pályázati adatlap kitöltésével valamint

-          a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgáló működési kiadásokra,

-          a Siófokon megvalósuló saját rendezvényre (rendezvényenkénti bontásban) vonatkozó

részletes költségvetés csatolásával (feltüntetve a kiadásokat és bevételeket) lehet.

 

Amennyiben a Pályázó a tárgyévet megelőző évben nem pályázott a pályázati adatlaphoz csatolandó továbbá:

•          A szervezet létesítő okirata

•          A bírósági/cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés

•          Átláthatósági nyilatkozat

Pályázat benyújtásának részletszabályait a Rendelet tartalmazza, mely Siófok Város honlapjáról (www.siofok.hu) letölthető.

A pályázati adatlapot Siófok Város honlapjáról lehet letölteni, vagy személyesen a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán lehet átvenni.

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) címére kell eljuttatni.

Személyes benyújtás esetén:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

8600 Siófok, Fő tér 1.

Hatósági Osztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport

hétfő-csütörtök: 7.30-12.00 h-ig, 13.00-16.00 h-ig          

péntek: 7.30-12.00 h-ig

Ügyfélhívó kód: Civil egyesületek pályázatai

 

Kérjük a borítékra írják rá:

 „CIVIL PÁLYÁZAT 2020”

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 07. 12.00 óra, mely határidő jogvesztő.

 

A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett pályázat alapján támogatás nem adható.

A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követően érkezett pályázatok a pályázati eljárásban nem vesznek részt.

A pályázatok elbírálás nélkül visszaküldésre kerülnek, személyes benyújtás esetén átvételre nem kerülnek.

 

Pályázat hiánypótlása:

Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal egy alkalommal írásban, a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett, hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell. A felhívás kizárólag a pályázó hozzájárulásával küldhető a pályázatban megjelölt elektronikus levélcímére (e-mail).

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Siófok, Fő tér 1. fsz. 2.).

A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl nincs lehetőség.

Pályázatok kezelése:

A pályázatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal iktatja és kezeli.

A támogatott pályázók esetén a megítélt támogatás ténye és a támogatott civil szervezetek adatai közérdekű adatok, ezért azok hozzáférhetőek a nyilvánosság számára.

 

Pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi és tesz javaslatot a támogatási összegre, a pályázatok támogatásáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

A pályázati döntéseket Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem indokolja és nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.

 

Önkormányzati támogatás adható összege, formája és igénybevétele:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás összege a támogatott rendezvény megvalósításának részletes költségvetéssel alátámasztott költségeinek 50 %-áig terjedhet.

A működési célú támogatás összege az adott civil szervezet részletes költségvetéssel alátámasztott éves működési költségeinek 50 %-áig terjedhet.

Pályázónként a támogatás mértéke 20.000.-Ft-tól 1.500.000.-Ft-ig terjedhet.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt Siófok Város Önkormányzata.

A támogató a támogatást kizárólag bankszámlára utalással teljesíti.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a Támogatott, a támogatási szerződés megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségeinek biztosítására, a támogatás összegének megfelelő azonnali beszedési megbízást (inkasszó jogot) biztosítson az Önkormányzat javára valamennyi bankszámlájára vonatkozóan.

A Támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy a tevékenység folytatásának helyén, a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, a támogatott rendezvényen, programon, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon az Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozza az önkormányzati támogatás tényét.

 

Önkormányzati támogatás elszámolásának módja, határideje, csatolandó dokumentumok:

A Támogatott az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról, a pályázatban meghatározott rendezvény, program megvalósításáról, valamint a támogatási összeg felhasználásáról köteles elszámolni.

Az elszámolást az elszámolási adatlap kitöltésével a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő, a támogatási összeg felhasználását igazoló számlák és kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az elszámolásra kerülő számla felhasználási célját tartalmazó szöveges beszámoló csatolásával a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Siófok, Fő tér 1. fsz. 2.) benyújtani.

 

Az elszámolási határidő

a) működési támogatás esetén a támogatási időszakot követő év január 31. napja,

b) rendezvény támogatás esetén a támogatott rendezvény időpontját, több támogatott rendezvény esetén az utolsó támogatott rendezvény időpontját követő 30. nap.

Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a felhasználási időszakra vonatkozó, a támogatás céljának megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet elszámolni. A felhasználási időszak a támogatási szerződésben meghatározott időintervallum.

 

Értesítés a pályázat eredményéről:

A pályázókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - értesíti a pályázat eredményéről, nyertes pályázat esetén a támogatási összeg megjelölésével és a támogatási szerződéstervezet megküldésével.

 

 

up