Roma szakkollégiumok támogatása EFOP-3.4.1-15 2018. 01. 09., Kedd, 14:50

Roma szakkollégiumok támogatása EFOP-3.4.1-15

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Roma szakkollégiumok támogatása” című (EFOP-3.4.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

A kitöltőprogram a későbbiekben kerül módosításra.

1. A felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében valamennyi költségtípus esetében valós költség alapon történő elszámolásra és annak Irányító hatóság általi jóváhagyására 2017.december 31. napjáig van lehetőség. 2018. január 01. naptól a jelen felhívás 5.5.1 pontjában rögzített Átalány alapú elszámolás alkalmazása kötelező.

2. A felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja Módosításra került az alábbiakkal:

Felhívás szerint:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Felhívás módosítás után:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el, 2017. december 31- ig kizárólag valós költség alapon:

3. A felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja Módosításra került az alábbiakkal:

Felhívás szerint:

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Felhívás módosítás után:

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében 2017. december 31-ig nincs lehetőség.

4. A felhívás 5.5.1. Átalány alapú elszámolás alkalmazása ponttal bővült az alábbiak szerint:

5.5.1. Átalány alapú elszámolás alkalmazása

A 2018. január 1. napjától (fordulónap) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az alábbiak szerint kerül szabályozásra azon költségek esetében, amelyeket az Irányító hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak legfeljebb 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

Jelen felhívás keretében a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség” és az „Általános (rezsi) költségek” a közvetett költségek. Ezek a költségek a fordulónapot követően csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége esetén - a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig, figyelemmel a vonatkozó költségkorlátokra (lásd Felhívás 5.7 pontja). Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód közvetett költségekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kötött szerződés keretében felmerült költségre, így amennyiben a meghatározott köz vetett költségek valamelyikéhez közbeszerzési eljárás kapcsolódik úgy azon költségekre egyszerűsített elszámolás nem alkalmazható, elszámolásuk valós költség alapú elszámolással történik. A közbeszerzési érintettségről a támogatást igénylőnek, a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia, hogy melyik közvetett költségkategória lesz közbeszerzéssel érintett.

A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak minősülnek a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, tehát a vetítési alap: a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai költségkategória, amelybe a projektmenedzsment költségei nem tartoznak bele.

Jelen felhívás keretében a vetítési alapba a projektek elfogadott költségvetésének fenti költségkategóriába tartozó összege tartozik. A százalékos átalány mértéke 15%. Az elfogadott költségvetés alapján a vetítési alapból számított százalékos átalányból a fordulónapig az Irányító Hatóság által jóváhagyott támogatás levonandó.

 Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a százalékos átalánnyal érintett összeg is.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a közvetett költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell alátámasztani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a közvetett költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

5. A felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

A fenti százalékos korlátok betartása az egész projekt megvalósítása során kötelező.

Kapcsolódó közlemény:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-roma-szakkollgiumok-tmogatsa-cm-felhvs-3

up