NEA-KK-19-Ö Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019. 2019. 01. 18., Péntek, 09:49

NEA-KK-19-Ö Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.
Pályázati kiírás kódja:
NEA-KK-19-Ö
Pályázati kiírás kategóriái:
NEA-KK-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása
és
NEA-KK-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása
Meghirdetés dátuma: 2019. január 16.
Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint):
2019. január 16. – 2019. február 15.

A Közösségi környezet kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek számára, működésük vagy szakmai programjuk és működési költségeik támogatására az alábbiaknak megfelelően:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
 • a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.
 • a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet) 
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.)

alapján kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési Rendszer (a továbbiakban: EPER) útján benyújtandó pályázati formában.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019. ”című dokumentum (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a www.bgazrt.hu linkeken.

Az Összevont kiírás felépítése:

 

Kiírás kategóriája: NEA-KK-19-Ö-M

Kiírás kategóriája: NEA-KK-19-Ö-V

működési költségek támogatása

szakmai programok és

működési költségek támogatása

1.         A pályázat célja

A pályázat célja

NEA-KK-19-Ö-M esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

NEA-KK-19-Ö-V esetében: A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység (kivétel zene, tánc, népzene, néptánc) területén működő civil szervezetek támogatása.

2.        A támogatható tevékenységek

NEA-KK-19-Ö-M esetében: A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti tevékenysége működési feltételeinek biztosítására fordítható.

NEA-KK-19-Ö-V esetében: A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti a Civil tv. 56. § (1) bek b) pontjában foglalt működési és az alábbi kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységeinek biztosítására fordítható:

NEA-KK-19-Ö-V esetében:

 • nemzetközi civil kapcsolatokban Magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

 

 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

Civil tv. 56. §; 2008/2018. (11.16.) sz. KK döntés 3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrás jelen pályázati kiírás tekintetében 704 596 000 Ft a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (a továbbiakban: pályázati keretösszeg).

Civil tv. 55. §, NEAr. 29. § 

 

4.       A pályázat benyújtásának határideje és a támogatási időszak

A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

Kollégium

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

Benyújtási határidő

Támogatási időszak kezdő dátuma

Támogatási időszak záró dátuma

Elszámolási határidő

Közösségi környezet kollégium

A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd területén működő civil szervezetek.

2019.02.15. 23:59

2019.04.01.

2020.03.31.

2020.04.30.

FIGYELEM!

 Azon pályázatok, amelyek határidőben az EPER-ben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

 

 1. Pályázók köre

  1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – civil szervezetek (hatókörtől1 függetlenül) nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 1. szövetség2 vagy
 2. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).

Civil tv. 59. § (1) bek., Civil tv. 2. § 13. pontja

 1. Jelen pályázati kiírásra a NEAr. 1. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó civil szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

FIGYELEM!

A Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi köréből kikerült a kulturális tevékenység és bekerült a Közösségi környezet kollégium tevékenységi körébe, valamint a Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi körébe bekerült az egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc).

5.3.   Pályázat benyújtására nem jogosult, a Civil tv. hatálya alá tartozó szervezetek:

 • szakszervezetek,
 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,
 • kölcsönös biztosító egyesületek, §       közalapítványok, §       civil társaságok.

Nem jogosultak pályázat benyújtására továbbá a bevett egyházak, egyházi jogi személyek.

6.        Benyújtható pályázatok 

A fenti támogatási célokra a szervezet területi hatókörétől függetlenül lehet pályázatot benyújtani.

Azon szervezet, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra.

17/2018. (10.24.) sz. tanácsi döntés

 

                                                 

1A Civil tv. 2. § (13) bek. szerinti hatókörök: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

 1. helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;
 2. területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;
 3. országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;
 4. nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

2A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. Amennyiben a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik.

FIGYELEM!

Egy szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriájára nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint.

Jelen pályázati kiírás esetében egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet:

 • 1 db pályázatot nyújthat be a NEA-KK-19-Ö-M kategóriában működési költségeinek támogatására

vagy

 • 1 db pályázatot nyújthat be NEA-KK-19-Ö-V kategóriában szakmai programjának és működési költségeinek támogatására.

Nem nyújtható be határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósuló pályázat.  Nem nyújthat be határon túli civil szervezet önálló pályázatot.

2009/2018. (11.16.) sz. KK döntés

17/2018. (10.24.) sz. tanácsi döntés

Kiírás kódja

NEA-KK-19-Ö

 

A két kategória közül csak az egyikbe nyújtható be pályázat.

Kategória kódja

NEA-KK-19-Ö-M

NEA-KK-19-Ö-V

Benyújtás módja

Önálló hazai pályázatként 

Önálló hazai pályázatként

Benyújtható pályázatok dbszáma

1 db

1 db

A benyújtott pályázat a támogatói okirat kibocsátásáig/támogatási szerződés megkötéséig nem módosítható.

 1. A támogatás formája, mértéke

7.1.     A támogatás formája: 

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a pályázó erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza.

Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.

FIGYELEM!

 Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti

évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ftot, csak visszatérítendő működési célú támogatás (NEA-KK-19-Ö-M) nyújtható. 

Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek.

NEA-KK-19-Ö-M kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.

NEA-KK-19-Ö-V kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

7.2.    Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó és felső határa

Kategória

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa (Ft)

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa (Ft)

NEA-KK-19-Ö-M

                              200 000 

                           3 000 000

NEA-KK-19-Ö-V

                              400 000 

                           4 000 000  

2010/2018. (11.16.) sz. KK döntés

2011/2018. (11.16.) sz. KK döntés

21/2018 (10.24.) sz. Tanácsi döntés

NEAr. 12. § (4) bek. b) pont

NEA-KK-19-Ö-M kategória esetében a Kollégium a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb az igényelhető és elnyerhető támogatási összeg alsó határánál.

NEA-KK-19-Ö-V kategória esetében a Kollégium a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg egyharmadánál.

NEAr. 4. § (16) bek., 11. § (4) bek

Saját forrás mértéke

A támogatást önrész nélkül kell biztosítani.

24/2018. (10.24.) sz. Tanácsi döntés, NEAr. 11. § (3) bek., Ávr. 75.§ (4a) bek.

A költségvetési támogatás folyósítására egy összegben kerül sor. 

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

8.        A pályázat befogadása 

A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. 

Ávr. 70. § (1) bek.

A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy

 • a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
 • az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
 • a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe tartozik.

Ávr. 70. § (2) bek.

A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az EPER-en keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. 

FIGYELEM!

 A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes

körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét! 

FIGYELEM!

 Amennyiben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, akkor formai

vizsgálatra sem kerül sor. 

Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében a jelen pályázati kiírás 14. pontjában szereplő követelmények alapján megvizsgálja. Amennyiben a pályázat nem felel meg a követelményeknek, a pályázat elutasításra kerül, amelyről az Alapkezelő az EPER-en keresztül értesíti a pályázót. 

NEAr. 4. § (2)–(3) bek. 9.    Támogatásból elszámolható költségek köre

A pályázatban a támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti olyan költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, amelyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és támogatási kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához[1]” című segédlet (a továbbiakban: Elszámolási útmutató) tartalmazza.

10.     Támogatásból el nem számolható költségek köre

A Tanács 27/2018. (10.24.) sz. döntése alapján meghatározott különösen nem elszámolható kiadásokat a pályázati útmutató 10. pontja tartalmazza.

Nem számolhatók el:

 • a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei,
 • a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult pályázó a költségtervben és a beszámolóban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik),
 • a támogatási időszakban felmerült olyan költség, amelynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.

NEA-KK-19-Ö-M kategóriában nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei.

11.     A kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere

Jelen kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere (felülete): Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a pályázatok elektronikus benyújtásától a pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER-en keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal.

Az EPER által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) – az üzenet(ek) továbbításával egy időben – a civil szervezet által a „Saját adatok” menüpontban megadott elektronikus levélcímre is kiküldésre kerül(nek).

NEAr. 30. § (7) bek. 12.       A pályázatok benyújtásának módja és helye

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt célok azonossága megállapítható az adott költségvetési év forrása vonatkozásában. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható.

12.1. Pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben[2] leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. 

FIGYELEM

! Az EPER-t a www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül

lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes email címmel. 

12.2. Pályázati díj

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, amelynek összege 2.000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben a „Dokumentum beküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017

IBAN HU20100320000031002400000017

A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPERben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-ben a „Dokumentum beküldő”-n keresztül feltöltötte.

Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó szervezet – EPER-ben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.

12.3. Regisztrációs Nyilatkozat

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

FIGYELEM!

 Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára

beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás. Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyarországon bejegyzett szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni. 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Új regisztráció esetén vagy ha a megadott adatokban változás történt vagy más okból módosításra van szükség, az EPER-ből kinyomtatott és a pályázó képviselője által aláírt regisztrációs nyilatkozat egy eredeti példányát és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait[3] ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján beérkezőleg az alábbi postacímre kell küldeni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1253 Budapest Pf. 36.

FIGYELEM!

                              Az    új     vagy    adatmódosítást/adatfrissítést    tartalmazó       regisztrációs

nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.

Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibák merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).

                 

13.      Benyújtandó dokumentumok

Legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 

Dokumentum megnevezése

NEA-KK-19-Ö-M esetében

NEA-KK-19-Ö-V esetében

Benyújtás módja

§

utolsó lezárt üzleti évről szóló

számviteli beszámoló

benyújtandó

benyújtandó

a www.birosag.hu oldalon vagy elektronikusan az

EPER-ben,                               a

„Dokumentum

beküldő”-n keresztül

§

utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás

benyújtandó

benyújtandó

elektronikusan, EPERben, a „Dokumentum

beküldő”-n keresztül

§

pályázati              díj befizetését        igazoló banki     dokumentum (pl.         banki                 átutalási megbízás, bankszámlakivonat

nyitó-          és           záró

egyenleggel)

benyújtandó

benyújtandó

elektronikusan, EPERben, a „Dokumentum

beküldő”-n keresztül

§

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

benyújtandó

benyújtandó

elektronikusan, EPERben, a pályázati adatlapon az

Adatvédelmi nyilatkozat lapfül alatt

FIGYELEM!

 A papír alapon beküldött dokumentumok nem elfogadhatóak, kérjük, hogy a

fenti táblázat „Benyújtás módja” oszlopa szerint járjanak el!

FIGYELEM!

 A benyújtandó dokumentumok fontos eleme az Adatkezelési hozzájáruló

nyilatkozat. Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően tekintse át az Adatvédelmi tájékozató-t, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot a támogatás igénylőjének az EPER-ben, a „Saját adatok”-ban megadott képviselője, és a kapcsolattartó vonatkozásában kell benyújtani.

A kitöltött nyilatkozato(ka)t szkennelve, pdf formátumban, az érintett személy aláírásával ellátva kell feltölteni  az EPER-ben erre kijelölt fájlcsatoló mezőbe.

FIGYELEM!

 Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megfelelő formában történő

feltöltése a pályázat benyújtásának feltétele, anélkül a pályázat nem véglegesíthető.

Az           Adatkezelési           hozzájáruló           nyilatkozat           letölthető          az          alábbi               linkről:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

14.      A pályázat formai vizsgálata 

A befogadott pályázatok formai ellenőrzését az Alapkezelő végzi. 

Az alábbi táblázatban ellenőrizheti pályázatának érvényességi feltételeit. Az, hogy mely kategória esetén alkalmazandó az adott érvényességi feltétel, azt a táblázat utolsó oszlopa jelöli.

A benyújtott pályázat érvényes, ha:

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Vonatkozó kategória kódja

Jogi     státusz       (befogadási

feltétel)

A jelen pályázati kiírás szerint a szervezet típusa: Magyarországon bejegyzett egyesület, szövetség vagy alapítvány.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Igényelt támogatás

összege (befogadási feltétel)

A pályázaton igényelt támogatás összege a jelen pályázati kiírás 7. pontjában meghatározott határok közé esik, nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási mértéket.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Benyújtás módja és határideje (befogadási

feltétel)

A támogatást igénylő szervezet pályázatát az elektronikus pályázatkezelési rendszerben hiánytalanul és határidőben nyújtotta be.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Regisztráció EPER-ben

A szervezet rendelkezik érvényes regisztrációval. 

Amennyiben a korábbi regisztráció óta a szervezet adatai módosultak, a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította. 

Új regisztráció esetén rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította. 

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja

A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb a pályázat benyújtásának évét megelőző évben jogerősen nyilvántartásba vette.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Benyújtott         pályázatok száma

Jelen kiírás keretében benyújtott pályázattal egy időben nem nyújtott be másik Kollégiumhoz, vagy másik kategóriában is összevont támogatásra pályázatot, illetve a 6. pontban meghatározott számú pályázatot nyújtott be. 

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Pályázati díj

A pályázati díj (2.000 Ft) határidőben és szabályszerű átutalása a jelen kiírásban szereplő számlaszámra megtörtént. 

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

 

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Vonatkozó kategória kódja

Számviteli beszámoló [4] 

Van (a www.birosag.hu oldalon vagy EPER-ben) elérhető, teljes, a mérleget és eredmény-levezetést/eredménykimutatást hiánytalanul magában foglaló,

 • a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó,
 • aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel

ellátott/elektronikusan visszaigazolt,

 • az adatokat a beszámoló űrlapjainak megfelelően ezer forintban (e Ft-ban) tartalmazó,
 • az előző év (amennyiben értelmezhető) és a tárgy év adataival kitöltött a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Letétbe helyezés igazolása

Az elektronikus pályázatkezelési rendszerben elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum, (amennyiben nincs a www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló);

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Adatok egyezősége

Kizárólag a szervezet képviseletére jogosult személy jogosult a támogatási igényt benyújtani, a regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyeznek vagy az elektronikus pályázatkezelési rendszerben elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Költségvetés indoklása 

EPER-ben a költségvetés „Támogatási igény szerinti tétel részletezése” oszlopot a pályázó szövegesen kitöltötte.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Pályázati adatlap és annak mellékletei közötti

összhang

A kitöltött pályázati adatlap tartalma, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között nincs ellentmondás.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Az Alap támogatásaiból kizárt szervezet

A támogatási igény benyújtója a jogosulatlanul igénybe vett támogatást és kamatait NEAr. szerint visszafizette.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Visszatérítendő támogatás

Csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot. A visszatérítendő támogatási igény a NEA-19-Ö-M kategóriában került benyújtásra.

NEA-KK-19-Ö-M

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Vonatkozó kategória kódja

50 millió forint összegű éves összes bevétel

A szervezet éves összes bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben nem éri el az 50 millió forintot.

NEA-KK-19-Ö-V

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – csatolásra

került

A kitöltött nyilatkozat elektronikusan csatolásra került az EPER-ben a pályázati adatlap „Adatvédelmi nyilatkozat” lapfülön található csatoló mezőbe.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – kitöltése megfelelő

A nyilatkozat a támogatás igénylőjének az EPER-ben, a „Saját adatok”-ban megadott képviselője(i) (képviseletére jogosult személy(ek)), és a kapcsolattartó vonatkozásában került teljes körűen kitöltésre.

NEA-KK-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V

FIGYELEM!

 Az alábbi, a pályázat benyújtását kizáró feltételekről a pályázónak elegendő

az EPER-ben, a pályázati adatlapon nyilatkoznia. A nyilatkozat hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat benyújtható amennyiben:

Kizáró okok megnevezése

A pályázat benyújtható amennyiben:

Munkaügyi kapcsolatok

A pályázó szervezet megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Eljárás folyamatban

A pályázó szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.

Tao. tv. alapján nyújtott látvány-csapatsport támogatás mértéke

A pályázó szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft alatti látvány-csapatsport támogatásban részesült.

Átlátható szervezet

Áht 50. § (1) bekezdése alapján a pályázó szervezet átlátható szervezetnek minősül.

Összeférhetetlenség

A támogatási igény benyújtója esetében az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) és 67. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok (lásd tételes felsorolás: pályázati útmutató 14. pont) nem állnak fenn.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázati adatlap Speciális nyilatkozatok a) pontjában nyilatkozni kell arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek.

A kizáró feltételekre vonatkozó nyilatkozatot az EPER pályázati adatlap „Kizáró feltételekre vonatkozó nyilatkozat” lapfülön kell megtenni.

Formailag érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

NEAr. 4. § (1) és (2) bek.

 1. A pályázat tartalmi bírálata

  1. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza. Az Alapkezelő a NEAr 4 § (4)–(11) bekezdés szerinti eljárás lezárását követő öt napon belül – az érvénytelenné nyilvánított pályázatok figyelmen kívül hagyásával – az Ávr. 71. § (2) bekezdése alapján pontszám – pontegyenlőség esetén érkezési sorrend – alapú kiírási szintű döntési listát készít.

Minden érvényes és szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a Kollégium meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a vonatkozó keret rendelkezésre áll.

NEAr. 4. § (5) bek., (12) bek., Ávr. 71. §. (2) bek.

 1. A tartalmi elbírálás szempontjai:

NEA-KK-19-Ö-M esetében:

Értékelési szempont

Pontszám

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei. 

6

A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet.

12

A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége.

9

Költségvetés megalapozottsága.

6

Elérendő társadalmi hatás.

9

A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására).

12

A pályázat összbenyomása

6

Összesen

60

26/2018. (10.24.) sz. Tanácsi döntés

NEA-KK-19-Ö-V esetében:

Értékelési szempont

Pontszám

A pályázó eddigi tevékenysége

6

Társadalmi szükséglet, amit a pályázó / pályázat kielégíteni kíván

(pl.: családsegítés, szociális segítségnyújtás)

12

A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége

9

Költségvetés megalapozottsága

6

Elérendő társadalmi hatás (pl. közösségépítő tevékenység)

9

A támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)

12

Helyi közösségi igényeket szolgál, közösségi értéket teremt, őriz, kohéziót segít, erősít, épít

6

2013/2018. (11.16.) sz. KK döntés, 2018. (10.24.) sz. Tanácsi döntés

 1. A Kollégium az alábbi döntéseket hozhatja:
  • a pályázat támogatása;
  • a pályázat feltételes (pl.: várólistás) támogatása;       a pályázat elutasítása.

Várólista: pályázati felhívásra benyújtott pályázatok esetén a támogatási döntés meghozatala után – a források korlátossága miatt – költségvetési támogatásban nem részesülő, szakmailag megfelelő pályázatokat tartalmazó, pontszám, illetve egyező pontszám esetén beérkezési sorrend alapú rangsor, amely alapján – az Ávr. 77. § (1) bekezdése szerint – a támogató lehetővé teheti a támogatás igénybevételét.

NEAr. 2. § 27., Ávr. 77. § (1)

A várólistáról történő előrelépés a pályázati kiírás éve szerinti költségvetési év december 31-éig lehetséges, amelyről az Alapkezelő az érintett pályázókat tájékoztatja.

15.4. A Kollégium támogatási döntését és a Tanács elnökének egyetértő nyilatkozatát – egyet nem értése esetén a Tanács döntését – követően az Alapkezelő jogszabályokban meghatározott dokumentumok rendelkezésre állását követően haladéktalanul írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről. 

15.5.  Amennyiben a támogatási összeg az igényeltnél alacsonyabb összegben kerül megállapításra, akkor az Alapkezelő minden költségvetési soron arányos csökkentést hajt végre. A támogatási jogviszony létrejöttét követően a Kedvezményezettnek lehetősége van költségvetésének módosítására, azonban új költségsor nyitására ekkor már nincs lehetőség, kizárólag a Kollégium által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni, módosítani. Ez az áttervezés azonban nem eredményezhet a Tanács 27/2018. (10.24.) sz. tanácsi döntésszámú döntésével ellentétes változtatást; nem elszámolható kiadások a módosítás következtében sem támogathatóak. A benyújtott pályázatban szerződéskötésig az Alapkezelő ellenkező tartalmú felhívásáig módosítani nem lehet.

15.6. A támogatási döntéshez kapcsolódó határidők

A pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül az Alapkezelő a formai vizsgálat eredményéről az elektronikus pályázatkezelési rendszeren keresztül értesíti a támogatást igénylő szervezetet. 

Az Alapkezelő a NEAr. 4. § (2) bekezdése szerinti formai vizsgálat befejezését követően  a) 3 napon belül vagy 

b) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése szerinti kifogás benyújtása esetén, amennyiben a kifogás alapos, az erről szóló döntés kézhezvételét követő napon 

a Kollégium részére megküldi az érvényes pályázatok döntéshez szükséges adatait - szervezet neve, adószáma, pályázati azonosító, támogatási cél, igényelt összeg, szervezet típusa (egyesület, alapítvány, szövetség), igényelt támogatás formája (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő; támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény), együttesen benyújtott pályázat esetén a társpályázó adatai (név, ország, székhely címe, adószám, képviselő neve), – tartalmazó listát. Önálló határon túli civil szervezet esetében a fenti adatokon kívül az ország, a székhely címe, képviselő nevének megadása is szükséges.

A kollégium valamennyi a NEAr. 4. §. (4) bekezdés szerinti adat kézhezvételét követően, 15 napon belül az összes érvényes pályázat elbírálása keretében dönt

 1. a támogatási igény elfogadásáról: a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, továbbá szükség szerint korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást; vagy
 2. a szakmailag nem megfelelő támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indokolással és a támogatási igény szakmai tartalma alapján a támogatási igényhez rendelt pontszámmal lát el.

Amennyiben a Tanács elnöke a Kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó döntésével nem ért egyet, akkor azt – a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással – végleges elbírálás végett a Tanács elé terjeszti, amelyről a Tanács tizenöt napon belül köteles ülésén dönteni.

16.     Támogatói okirat kibocsátása/támogatási szerződés kötése

A támogatási döntés meghozatalát, illetve a döntési lista rendelkezésre állását követően az Alapkezelő értesíti a pályázót annak eredményéről, a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosításáról, a költségvetési támogatás feltételekhez kötéséről vagy elutasítása esetén ennek indokairól, a támogatást elnyert pályázót pedig a támogatási szerződés megkötéséhez/támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok köréről, a támogatás folyósításának feltételeiről, a támogatási szerződés megkötésére/támogatói okirat kibocsátására nyitva álló határidőről, a kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról.

A támogatói okirat alapján biztosított költségvetési támogatásra a támogatási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a jogszabályokban, jelen kiírásban, a pályázati útmutatóban és az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

A támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló időtartam az értesítéstől számított 30 nap.

Ávr. 73. § (1) bek , Ávr. 73. § (2) bek; NEAr. 5. § (1) bek.

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez/támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő köti meg a támogatási szerződést/bocsátja ki a támogatói okiratot.

16.1. A támogatói okirat kibocsátásához (támogatási szerződés megkötéséhez) szükséges dokumentumok:

Dokumentum megnevezése

Benyújtás módja

Ha aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy banki aláíró karton az elmúlt 3 évben nem került benyújtásra és elfogadásra az Alapkezelő részéről: 

 • a Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek (meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a nem természetes személy meghatalmazott) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya 
 • vagy az aláírás-minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásminta,
 • vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton

elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentum beküldő”-n

keresztül

másolatának     a             számlavezető    pénzforgalmi     intézmény                 által hitelesített eredeti példánya,  mely kiállításának/hitelesítésének dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi. 

 

Ha az aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy banki aláíró karton az elmúlt 3 évben elfogadásra került az Alapkezelő részéről: a képviselő által (cégszerűen) aláírt nyilatkozat a korábban benyújtott dokumentumokról.

papír alapon

A Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához című dokumentum, ha korábbi pályázatokhoz nem nyújtott be olyan felhatalmazó levelet, mely e pályázat kapcsán is felhasználható. A felhatalmazó levelet az EPER-be is szükséges feltölteni. 

papír alapon és elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentum beküldő”-n keresztül

Támogatási szerződés esetében: az Alapkezelő által kiküldött, a kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy által aláírt támogatási szerződés tervezet 3 példánya. 

papír alapon

FIGYELEM!

 A fenti dokumentumokat bekérő értesítő (a szükséges mellékletekkel együtt)

elektronikusan kerül kiküldésre, a kiküldés részletes szabályairól a támogatott szervezeteket írásban tájékoztatjuk.

A fenti dokumentumok visszaküldésére a dokumentumok előzetes vizsgálata érdekében a kézbesítést (kiküldést) követő naptól számított 8 nap áll rendelkezésre. Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja, amennyiben a szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatói okirat kibocsátására/támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő: a támogatói okirat kibocsátásának/támogatási szerződés megkötésének feltételeiről és a kapcsolódó dokumentumok megküldéséről szóló értesítés kiküldésétől számított 30 nap. A határidőbe a kiküldés napja nem számít bele.

Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem vagy késedelmesen teljesíti, vagy a fent jelzett dokumentumok nem kerülnek benyújtásra és a támogatói okirat kibocsátására/támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett rendelkezésére álló 30 napos határidőtől számított újabb 30 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés a hatályát veszti.

Ha a Kedvezményezettnek rendelkezésére álló 30 napos határidőn belül benyújtott – a szerződéskötési határidő meghosszabbítására irányuló – kérelme alapján a támogató úgy ítéli meg, hogy a kedvezményezett mulasztása méltányolható, objektív okból származik, a támogatási szerződés megkötésre az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidő állapítható meg.

Ávr. 73. § (2) bek.

Szerződéskötés alatt folyamatban lévő hivatalos képviselő változás esetén megköthető a támogatási szerződés/kibocsátható a támogatói okirat, ha a Kedvezményezett rendelkezik:

 • az új képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyvvel/határozattal, módosított alapszabállyal/ alapító okirattal,
 • érkeztetett változásbejegyezési kérelemmel, a megválasztott, de még be nem jegyzett képviselő aláírás képét igazoló, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintával vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatával és
 • a pénzforgalmi szolgáltató által nyilvántartásba vett beszedési megbízásra való felhatalmazó nyilatkozattal.

Ha a kedvezményezett három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz (vagy jogutódjához), és az aláírási címpéldányban, aláírás-mintában, banki aláíró kartonban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a további pályázatban pedig nyilatkozni arról, hogy az érintett okiratokban foglalt adatok nem változtak.

FIGYELEM!

 Azon pályázók esetében, akik a fent említett (aláírási címpéldány/ aláírás-

minta/ aláírási karton) dokumentumokat a:

 • NEA-16-M, NEA-16-SZ, NEA-16-N vagy
 • NEA-17-M, NEA-17-SZ, NEA-17-N vagy
 • NEA-18-M, NEA-18-SZ és NEA-18-N
 • pályázati kategóriák valamelyikében a nyertes pályázataik szerződéskötéséhez, támogatói okirat kibocsátáshoz már benyújtották, - és azok elfogadásra kerültek az Alapkezelő részéről – nem szükséges újból benyújtaniuk, amennyiben azok adataiban nem következett be változás.

Ebben az esetben a felsorolt dokumentumok helyett elfogadható a kedvezményezett képviselője által aláírt eredeti nyilatkozat azok változatlanságáról. A nyilatkozatban szükséges annak a pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, amelyhez a korábbiakban benyújtásra került az aláírási címpéldány/aláírás-minta/aláírási karton. A nyilatkozatminta a szerződéskötési dokumentumokhoz jelen pályázati kiíráshoz tartozó Pályázati Útmutató 6. számú mellékletében található.

FIGYELEM!

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Alap terhére nyújtott más támogatáshoz

benyújtott felhatalmazó nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni, ha azon nem a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szerepel, mint Kedvezményezett.

17.      A támogatás folyósítása

Az Alapkezelő a támogatói okirat kibocsátása vagy a támogatási szerződés megkötése és a folyósítási feltételek teljesülését követő 5 napon belül átutalja az elnyert támogatási összeget.

NEAr. 5. § (8) bek., 14/A. § (1) bek.

A 100%-os támogatási előleg formájában történő finanszírozás esetén a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását vagy a támogatói okirat kibocsátását és a folyósítási feltételek teljesülését követő 5 napon belül átutalja a támogatást.

Amennyiben a kedvezményezett támogatási előleget a pályázatban nem kért, a támogatás a beszámoló elfogadását követően kerül folyósításra.

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor.

FIGYELEM!

 A folyósításra kerülő támogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás

összegét a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A támogató felé a támogatás teljes összegével szükséges elszámolni.

Ávr. 90. §. 18. Jogorvoslati lehetőség

A civil szervezet, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntésre, a támogatói okirat kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe/támogatói okiratba ütközik, a támogatónak címzett kifogást nyújthat be a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül.

FIGYELEM!

 A kifogás benyújtására megállapított határidő a közléstől számított 5 nap.

A kifogást az EPER-ben az erre a célra rendszeresített formában (EPER üzenetben) kell benyújtani. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

FIGYELEM!

 A kifogást kizárólag EPER üzenetben lehet benyújtani (elérési útvonala:

EPER/Üzenetek menüpont/”Új üzenet” akciógomb), az EPER „Dokumentum beküldő”-n felcsatolt kifogás, az Alapkezelőnek címzett egyéb észrevétel, kérelem nem fogadható el!

A kifogásnak tartalmaznia kell az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:

 1. a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat /támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.

Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha 

 1. azt határidőn túl terjesztették elő,
 2. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 3. az a korábbival azonos tartalmú,
 4. a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
 5. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 6. a kifogás benyújtásának nincs helye,
 7. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Ha a kifogásban foglaltakkal egyetért, az Alapkezelő megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Ha a kifogásban foglaltakkal az Alapkezelő nem ért egyet, azt – az elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt – a fejezetet irányító szervnek továbbítja, aki a kifogást érdemben elbírálja. 

Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

Ha a kifogás alapos, az Alapkezelő elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

Ávr. 102/D. § 19. Nyilvánosság

A kedvezményezettnek nyilvánossá kell tennie, hogy működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság biztosításának módjai: 

 • a kedvezményezett székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat; 
 • honlap működtetése esetén, az Alapkezelő támogatóként, a Miniszterelnökség fejezetet irányító szervként történő megjelenítése;
 • esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat; 
 • kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés. 

A Nemzeti Együttműködési Alapra utaló, fentiek szerinti feliratokon minden esetben fel kell tüntetni az Alapkezelő és az Alap hivatalos logóját. Leírás és a logó elektronikus elérése: 

 1. Adatszolgáltatás az Alapkezelő felé

  1. Az Alapkezelő személyazonosításra alkalmatlan adatokat és a projektre vonatkozó adatokat kérhet a kedvezményezettektől. A pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.
  2. Az Alapkezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, a Nemzeti Együttműködési Alap és a civil önszerveződések szakmai tevékenységei ismertségének és elismertségének növelése céljából, továbbá monitoring tevékenységének keretében – a pályázati program jellegétől függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a kedvezményezettől a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet, projektlátogatásokat folytathat.
 2. A támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó feltételek

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatói okirat/támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a Pályázati Útmutató és az Elszámolási útmutató” ad tájékoztatást.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: elszámolás) benyújtásának (véglegesítés az EPER-ben, valamint postára adás) végső határideje a támogatási időszak záró napját követő 30. nap a 4. pontban foglaltak szerint.

NEAr. 6. § (1) bek.

Az Alapkezelő az elszámolás kézhezvételét követő negyvenöt napon belül megvizsgálja, és haladéktalanul értesíti az elszámolás benyújtóját az elszámolás elfogadásáról, illetve hiba vagy hiányosság esetén a megállapított hibára vagy hiányosságra vonatkozóan 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

FIGYELEM!

 A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő olyan költségekre

vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az Elszámolási útmutató tartalmazza.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról támogatói okirat/támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint köteles számot adni szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból álló elszámolás keretében. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető elszámolásnak. Valamely rész hiánya, az elszámolásban talált hiba vagy hiányosság esetén az Alapkezelő hiánypótlást küld a hiányosság pótlására vonatkozóan.

A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A Kedvezményezettnek a szakmai beszámoló adatlapot az EPER-ben kell kitöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes program az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.

 1. Helyszíni ellenőrzés

Az Alapkezelőnek és egyes szervezeteknek (pl. az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és a beszámoló elfogadásától számított 5 évig ellenőrizzék a támogatás felhasználását. A pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolás elfogadásától számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.

 1. Lezárás

A támogatott cél támogatási szerződés/támogatói okirat szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására. A pályázat lezárásának tényéről az Alapkezelő értesíti a kedvezményezettet.

24.      Adatok megismerése

A pályázatkezelési folyamat során keletkezett adatok megismerése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján lehetséges. 

Az eljárás során keletkezett adatok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatigénylő azokba betekinthet, arról másolatot kérhet.

                 

 1. További információ

  1. A NEA-KK-19-Ö pályázati csomag dokumentumai:
   • a pályázati kiírás,
   • a pályázati útmutató,
   • a pályázati adatlap,
   • az Általános Szerződési Feltételek[5], amelyek egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
  2. A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapjáról valamint a www.civil.info.hu/web/nea honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0620 telefonszámon, a nea@bgazrt.hu                 e-mail                 címen,                valamint           a             mindenkori    Civil     Információs   Centrum címbirtokos szervezetektől kaphatnak.

 

[1] .Az aktuális dokumentum a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok oldalról tölthető le.

[2] Az EPER felhasználói kézikönyv letölthető az alábbi címről: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

[3] Hiteles a másolat, ha tartalmazza „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” megjegyzést, a hitelesítő aláírását és a hitelesítés dátumát. Amennyiben használ a szervezet bélyegzőt, akkor annak lenyomatát is.

[4] Azon szervezeteknek, melyeket 2018. évben vett jogerősen nyilvántartásba a bíróság 2018. évi számviteli beszámolóval kell rendelkezniük.

[5] .Az aktuális dokumentum a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok oldalról tölthető le.

up