NEA-19-EG - Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019. 2019. 01. 18., Péntek, 09:44

NEA-19-EG - Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pályázat kiírás kódja:
NEA-19-EG
Pályázati kiírás kategóriáinak kódjai:
NEA-KK-19-EG, NEA-MA-19-EG, NEA-NO-19-EG, NEA-TF-19-EG, NEA-UN-19-EG
Meghirdetés dátuma: 2019. január 16.
Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint): 2019. február 22. - 2019. március 29.

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára, kizárólag az alapcél szerinti tevékenységeikhez kapcsolódó költségeinek a fedezésére az alábbiaknak megfelelően:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
 • a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
 • a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.).

alapján kizárólag elektronikus pályázatkezelési rendszer (a továbbiakban: EPER) útján benyújtandó pályázati formában.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

FIGYELEM!

 Jelen pályázati kiírás részét képezi „A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati

Útmutató a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című dokumentum                 (a            továbbiakban: Pályázati              Útmutató),        amely   letölthető           a www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a www.bgazrt.hu linkeken.

 

1.         A pályázat célja

A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít.

Civil tv. 56. § (1) bek. h) pont A hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

 1. helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;
 2. területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;
 3. országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;
 4. nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

Civil tv. 2. § (13) bek.

 1. A támogatható tevékenységek

A támogatást a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet az alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

Civil tv. 56. § (1) bek. h) pont

 1. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrás 998 640 000 Ft a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (a továbbiakban: pályázati keretösszeg).

Civil tv. 55. §, NEAr. 29. § 

A keretösszeg a kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra. 

Kollégium 

Pályázati keretösszeg

Közösségi környezet kollégium

199 728 000 Ft

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

199 728 000 Ft

Nemzeti összetartozás kollégium

199 728 000 Ft

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

199 728 000 Ft

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

199 728 000 Ft

Jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatok esetében nincs várólista.

20/2018.(10.24.) sz. Tanácsi döntés

A jelen pályázat keretében rendelkezésre álló, de fel nem használt támogatási forrás a NEA-19-Ö jelű pályázatok várólistás pályázatai között kerül felosztásra.

34/2018. (12.11.) sz. Tanácsi döntés

 

 

      

              A pályázat benyújtásának határideje és a támogatási időszak

A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

Kollégium

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

Benyújtási határidő

Támogatási időszak kezdő dátuma

Támogatási

időszak záró dátuma

Elszámolási határidő

Közösségi környezet

kollégium

A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd területén működő civil szervezetek.

2019.03.29. 23:59

2019.04.01.

2020.03.31.

2020.04.30.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.

2019.03.28. 23:59

2019.04.01.

2020.03.31.

2020.04.30.

Nemzeti összetartozás kollégium

A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás.

2019.03.27. 23:59

2019.04.01.

2020.03.31.

2020.04.30.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő

2019.03.26. 23:59

2019.04.01.

2020.03.31.

2020.04.30.

 

 

 

Kollégium

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

Benyújtási határidő

Támogatási időszak kezdő dátuma

Támogatási

időszak záró dátuma

Elszámolási határidő

 

civil szervezetek, polgári védelem.

 

 

 

 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés területén működő civil szervezetek.

2019.03.25. 23:59

2019.04.01.

2020.03.31.

2020.04.30.

FIGYELEM!

 Azon pályázatok, amelyek határidőben az EPER-ben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

 1. Pályázók köre

  1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 1. szövetség[1] vagy
 2. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).

Civil tv. 59. § (1) bek., Civil tv. 2. § 13. pontja

 1. A NEA-19-EG jelű kiírás kategóriáin a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

FIGYELEM!

A Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi köréből kikerült a kulturális tevékenység és bekerült a Közösségi környezet kollégium tevékenységi körébe, valamint a Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi körébe bekerült az egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc).

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium tevékenységi köréből kikerült, és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi körébe bekerült a természet- és környezetvédelem!

5.3.   Pályázat benyújtására nem jogosult, a Civil tv. hatálya alá tartozó szervezetek

 • szakszervezetek,
 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,
 • kölcsönös biztosító egyesületek,
 • közalapítványok,
 • civil társaságok,
 • azon civil szervezetek, melyeknek hatóköre nem helyi vagy területi.

Nem jogosultak pályázat benyújtására továbbá a bevett egyházak, egyházi jogi személyek.

A határon túli civil szervezet jelen pályázati kiírásban nem nyújthat be támogatási igényt.

Civil tv. 59. § (4) bek.

                 

 1. Benyújtható pályázatok

FIGYELEM!

 Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be jelen, NEA-19-EG kiírás

keretében. A benyújtott pályázat a támogatói okirat kibocsátásáig/támogatási szerződés megkötéséig nem módosítható.

23/2018.(10.24.) sz. Tanácsi döntés

FIGYELEM!

 Azon civil szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működésének

biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.”című pályázati kiírások keretében (NEA-19-Ö kategóriák keretében) pályázatot nyújtottak be, azok jelen pályázati kiírás keretében pályázat benyújtására nem jogosultak.

 1. A támogatás feltétele, formája, mértéke

Támogatás feltétele:

Egyszerűsített támogatásra pályázhat az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely

 1. a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkezik,
 2. a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és
 3. az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási igényt.

NEAr. 14/B. § (1) bek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatási előleg formájában.

NEAr. 14/B. §. (2) bek. 

A támogatási időszak kezdő és záró dátumait a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint.

22/2018.(10.24.) sz. Tanácsi döntés

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 200.000 forint.

NEAr. 14/B. § (3) bek.

Önrész mértéke: Az egyszerűsített támogatást önrész nélkül kell biztosítani.

NEAr. 14/B. § (2) bek.

Támogatási intenzitás mértéke: 100 %

                 

8.           A pályázat befogadása 

A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Ávr. 70. § (1) bek.

A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy

 • a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
 • az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
 • a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe tartozik.

Ávr. 70. § (2) bek.

A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az EPER-en keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére.

FIGYELEM!

 A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes

körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!

FIGYELEM!

 Amennyiben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, akkor formai

vizsgálatra sem kerül sor.

Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében a jelen pályázati kiírás 14. pontjában szereplő követelmények alapján megvizsgálja. Amennyiben a pályázat nem felel meg a követelményeknek, a pályázat elutasításra kerül, amelyről az Alapkezelő az EPER-en keresztül értesíti a pályázót.

NEAr. 4. § (2)–(3) bek. 9.    Támogatásból elszámolható költségek köre

A pályázatban a támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a civil szervezet alapcél szerinti tevékenységével összefüggő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és támogatási kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához[2]” című segédlet (a továbbiakban Elszámolási útmutató) tartalmazza.

10.     Támogatásból el nem számolható költségek köre

Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.

Jelen pályázat terhére nem számolhatók el az alapcél szerinti tevékenységhez nem kapcsolódó programok, rendezvények vagy más projektek költségei, szakmai programjainak közvetlen költségei.

Nem számolhatók el:

 • a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei,
 • a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult pályázó a költségtervben és a beszámolóban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik),
 • a támogatási időszakban felmerült olyan költség, amelynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.

A Tanács 27/2018.(10.24.) sz. döntése alapján a különösen nem elszámolható kiadásokat a pályázati útmutató 10. pontja tartalmazza.

11. Jelen kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere (felülete): Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a pályázatok elektronikus benyújtásától a pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER-en keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal.

Az EPER által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) - az üzenet(ek) továbbításával egy időben - a civil szervezet által a „Saját adatok” menüpontban megadott elektronikus levélcímre is kiküldésre kerül(nek).

NEAr. 30. § (7) bek. 12.       A pályázatok benyújtásának módja és helye

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt céljának azonossága megállapítható. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható.

                 

12.1. Pályázat benyújtásának helye

A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben[3] leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

FIGYELEM!

 Az EPER-t a www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül

lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes email címmel.

12.2. Pályázati díj

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2.000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben a „Dokumentum beküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.10032000-00310024-00000017 

IBAN HU20100320000031002400000017

A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPERben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-ben a „Dokumentum beküldő”-n keresztül feltöltötte.

Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó szervezet – EPER-ben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.

12.3. Regisztrációs Nyilatkozat

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

FIGYELEM!

 Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára

beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás. Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni. 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Új regisztráció esetén vagy ha a megadott adatokban változás történt vagy más okból módosításra van szükség, az EPER-ből kinyomtatott és a pályázó képviselője által aláírt regisztrációs nyilatkozat egy eredeti példányát és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait[4] ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján beérkezőleg az alábbi postacímre kell küldeni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1253 Budapest Pf. 36.

FIGYELEM!

                              Az    új     vagy    adatmódosítást/adatfrissítést   tartalmazó       regisztrációs

nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.

Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

13.      Benyújtandó dokumentumok

A pályázat benyújtásakor az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

Dokumentum megnevezése

Benyújtás módja

a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló 

a www.birosag.hu oldalon vagy elektronikusan, EPER-ben a

„Dokumentum beküldő”-n keresztül

a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás

a www.birosag.hu oldalon vagy elektronikusan, EPER-ben a

„Dokumentum beküldő”-n keresztül

pályázati díj befizetését igazoló banki dokumentum (pl.: bank által érkeztetett banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel)

elektronikusan, EPER-ben a

„Dokumentum beküldő”-n keresztül

adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

elektronikusan, EPER-ben, a pályázati adatlapon az Adatvédelmi nyilatkozat lapfül alatt

FIGYELEM!

 A papír alapon beküldött dokumentumok nem elfogadhatóak, kérjük, hogy a

fenti táblázat „Benyújtás módja” oszlopa szerint járjanak el!

Megjegyzés: A pályázat benyújtásának egyik alapvető feltétele a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámoló megléte. Ebből adódóan nem elegendő, ha a jogerős nyilvántartásba vétel időpontja miatt a pályázó civil szervezet pályázatának benyújtásakor:

 • nem rendelkezik egyetlen lezárt üzleti évről szóló, letétbe helyezett számviteli beszámolóval vagy,
 • csak egy lezárt üzleti évről szóló, letétbe helyezett számviteli beszámolóval rendelkezik!

FIGYELEM!

 A benyújtandó dokumentumok fontos eleme az Adatkezelési hozzájáruló

nyilatkozat. Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően tekintse át az Adatvédelmi tájékozató-t, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot az EPER-ben a „Saját adatok”-ban megadott támogatás igénylőjének képviselője, és a kapcsolattartó vonatkozásában kell benyújtani.

A kitöltött nyilatkozato(ka)t szkennelve, pdf formátumban, az érintett személy aláírásával ellátva kell feltölteni  az EPER-ben erre kijelölt fájlcsatoló mezőbe.

FIGYELEM!

 Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megfelelő formában történő

feltöltése a pályázat benyújtásának feltétele, anélkül a pályázat nem véglegesíthető.

Az           Adatkezelési           hozzájáruló           nyilatkozat           letölthető          az          alábbi               linkről:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

14.      A pályázat formai vizsgálata 

A beérkező pályázatok formai ellenőrzését az Alapkezelő végzi. Az alábbi táblázatban ellenőrizheti pályázatának érvényességi feltételeit.

A benyújtott pályázat érvényes, ha:

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Jogi státusz feltétel)

(befogadási

A jelen pályázati kiírás szerint a szervezet típusa: Magyarországon bejegyzett egyesület, szövetség vagy alapítvány.

Igényelt összege feltétel)

támogatás (befogadási

A pályázaton igényelt támogatás összege legalább 100.000 Ft és legfeljebb 200.000 Ft.

Benyújtás határideje feltétel)

módja         és

(befogadási

A támogatást igénylő szervezet pályázatát az elektronikus pályázatkezelési rendszerben hiánytalanul és határidőben nyújtotta be.

Regisztráció

A szervezet rendelkezik érvényes regisztrációval.

Amennyiben a korábbi regisztráció óta a szervezet adatai módosultak, a rendszerből kinyomtatta a módosított, hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította. 

Új regisztráció esetén a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította.

Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja

A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző két évvel korábban jogerősen nyilvántartásba vette.

Benyújtott        pályázatok száma

Jelen kiírás keretében a tevékenységi körnek megfelelően választott Kollégiumhoz benyújtott pályázattal egy időben nem nyújtott be másik Kollégiumhoz is egyszerűsített támogatásra pályázatot. 

Nem nyújtott be pályázatot a NEA-19-Ö pályázati kategóriákban.

 

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Pályázati díj

A pályázati díj (2.000 Ft) határidőben történt átutalása a jelen kiírásban szereplő számlaszámra megtörtént.

Számviteli beszámoló 

Van (a www.birosag.hu oldalon vagy EPER-ben) elérhető, teljes, a mérleget             és           eredmény-levezetést/eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló,

 • a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó,
 • aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt,
 • az adatokat a beszámoló űrlapjainak megfelelően ezer forintban (e Ft-ban) tartalmazó,
 • az előző év (amennyiben értelmezhető) és a tárgy év

adataival kitöltött

a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.

Letétbe helyezés igazolása

Az EPER-ben elérhető a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum, (amennyiben nincs a www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló);

Igazolt         összes        éves

bevétel

A szervezet megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolt összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot.

Adatok egyezősége

Kizárólag a szervezet képviseletére jogosult személy jogosult a támogatási igényt benyújtani, a regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyeznek vagy az elektronikus pályázatkezelési rendszerben elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok.

Költségvetés indoklása 

A költségvetés „Támogatási igény szerinti tétel részletezése” oszlopot a pályázó szövegesen kitöltötte.

Pályázati adatlap és annak mellékletei közötti összhang

A kitöltött pályázati adatlap tartalma, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között nincs ellentmondás.

Az Alap támogatásaiból kizárt szervezet

A pályázat benyújtója a jogosulatlanul igénybe vett támogatást és kamatait NEAr. szerint visszafizette.

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – csatolásra került

A kitöltött nyilatkozat elektronikusan csatolásra került az EPERben a pályázati adatlap „Adatvédelmi nyilatkozat” lapfülön található csatoló mezőbe.

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – kitöltése megfelelő

A nyilatkozat a támogatás igénylőjének az EPER-ben a „Saját adatok”-ban megadott képviselője(i) (képviseletére jogosult személy(ek)), és a kapcsolattartó vonatkozásában került teljes körűen kitöltésre került.

FIGYELEM

! Az alábbi, pályázat benyújtását kizáró feltételekről a pályázónak elegendő az EPER-ben a pályázati adatlapon             nyilatkoznia. A            nyilatkozat hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat benyújtható amennyiben:

Kizáró okok megnevezése

A pályázat benyújtható amennyiben:

Hatókör 

A jelen pályázati kiírás szerint a szervezet hatóköre: helyi vagy területi hatókör.

Munkaügyi kapcsolatok

A pályázó szervezet megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Eljárás folyamatban

A pályázó szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.

Tao. tv. alapján nyújtott látvány-csapatsport támogatás mértéke 

A pályázó szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft alatti látvány-csapatsport támogatásban részesült.

Átlátható szervezet

Áht 50. § (1) bekezdése alapján a pályázó szervezet átlátható szervezetnek minősül.

Összeférhetetlenség

A támogatási igény benyújtója esetében az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) és 67. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok (lásd tételes felsorolás: pályázati útmutató 14. pont) nem állnak fenn.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázati adatlap Speciális nyilatkozatok a) pontjában nyilatkozni kell arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek.

A kizáró feltételekre vonatkozó nyilatkozatot az EPER pályázati adatlap „Kizáró feltételekre vonatkozó nyilatkozat” lapfülön kell megtenni.

Formailag érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel, így jogosulttá válik a szervezet az igényelt támogatásra. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

NEAr. 4. § (1) és (2) bek.

15.     A pályázatok jogosultsági vizsgálata és kapcsolódó határidők

A civil szervezet a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az egyszerűsített támogatásra formai szempontból érvényes pályázat esetében. A pályázatok esetében az Alapkezelő csak jogosultsági vizsgálatot végez, azzal, hogy a jogosultsági vizsgálat a költségvetés vizsgálatára nem terjed ki, Kollégium általi szakmai bírálatra nem kerül sor.

A kifogáskezelés (lásd: jelen kiírás 18. pont) lezárását követően kerül sor a jogosultsági vizsgálatra és a jogosultsági lista összeállítására.

A jogosultsági vizsgálat eredménye lehet:

 • a pályázat támogatásra jogosult;
 • a pályázat támogatásra nem jogosult (elutasítás).

Jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatok esetében nincs várólista.

20/2018. (10.24.) sz. tanácsi döntés

A jogosultsági lista tartalmazza az érvényes pályázatokat beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó pályázati keret kimerüléséig, valamint a pályázati keretösszegen felüli, a források korlátossága miatt elutasított pályázatokat beérkezési sorendben.

Az Alapkezelő a jogosultsági vizsgálat eredményéről (pályázat támogatásra jogosultságáról vagy elutasításáról) a pályázót az elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül tájékoztatja.

16.     Támogatói okirat kibocsátása/támogatási szerződés kötése

A jogosultsági lista rendelkezésre állását követően az Alapkezelő értesíti a szervezetet a támogatásra való jogosultság eredményéről, támogatásra jogosult szervezeteket tájékoztatja a támogatási szerződés megkötéséhez/támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok köréről, támogatási összeg folyósításának feltételeiről, támogatási szerződés megkötésére/támogatói okirat kibocsátására nyitva álló határidőről, a kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról.

A NEAr. 14/B. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a formailag érvényes pályázatokra vonatkozóan az Alapkezelő – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – támogatói okiratot bocsát ki, vagy támogatási szerződést köt. A támogatói okirat kibocsátására, a támogatási szerződés megkötésére és a folyósításra a NEAr. 5. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

NEAr. 14/B. § 

A támogatói okirat alapján biztosított költségvetési támogatásra a támogatási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a jogszabályokban, jelen kiírásban, a pályázati útmutatóban és az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

A támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló időtartam az értesítéstől számított 30 nap.

Ávr. 73. § (1) bek , Ávr. 73. § (2) bek; NEAr. 5. § (1) bek.

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez/támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő köti meg a támogatási szerződést/bocsátja ki a támogatói okiratot.

16.1. A támogatói okirat kibocsátásához (támogatási szerződés megkötéséhez) szükséges dokumentumok:

Dokumentum megnevezése

Benyújtás módja

Ha aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy banki aláíró karton az elmúlt 3 évben nem került benyújtásra és elfogadásra az

Alapkezelő részéről: 

 • a Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek (meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a nem természetes személy meghatalmazott) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya 
 • vagy az aláírás-minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett

elektronikusan, EPERben, a „Dokumentum beküldő”-n keresztül

aláírás-minta,

 vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi

intézmény által hitelesített eredeti példánya,  mely kiállításának/hitelesítésének dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi. 

 

Ha az aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy banki aláíró karton az elmúlt 3 évben elfogadásra került az Alapkezelő részéről: a képviselő által (cégszerűen) aláírt nyilatkozat a korábban benyújtott dokumentumokról.

papír alapon

A Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához című dokumentum, ha korábbi pályázatokhoz nem nyújtott be olyan felhatalmazó levelet, mely e pályázat kapcsán is felhasználható. A felhatalmazó levelet az EPER-be is szükséges feltölteni. 

papír alapon és elektronikusan, EPERben, a „Dokumentum beküldő”-n keresztül

Támogatási szerződés esetében: az Alapkezelő által kiküldött, a kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy által aláírt támogatási szerződés tervezet 3 példánya. 

papír alapon

FIGYELEM!

 A fenti dokumentumokat bekérő értesítő (a szükséges mellékletekkel együtt)

elektronikusan kerül kiküldésre, a kiküldés részletes szabályairól a támogatott szervezeteket írásban tájékoztatjuk.

A fenti dokumentumok visszaküldésére a dokumentumok előzetes vizsgálata érdekében a kézbesítést (kiküldést) követő naptól számított 8 nap áll rendelkezésre. Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja, amennyiben a szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatói okirat kibocsátására/támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő: a támogatói okirat kibocsátásának/támogatási szerződés megkötésének feltételeiről és a kapcsolódó dokumentumok megküldéséről szóló értesítés kiküldésétől számított 30 nap. A határidőbe a kiküldés napja nem számít bele.

Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem vagy késedelmesen teljesíti, vagy a fent jelzett dokumentumok nem kerülnek benyújtásra és a támogatói okirat kibocsátására/támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett rendelkezésére álló 30 napos határidőtől számított újabb 30 napon belül nem kerül sor, a jogosultsági döntés a hatályát veszti.

Ha a Kedvezményezettnek rendelkezésére álló 30 napos határidőn belül benyújtott – a szerződéskötési határidő meghosszabbítására irányuló — kérelme alapján a támogató úgy ítéli meg, hogy a kedvezményezett mulasztása méltányolható, objektív okból származik, a támogatási szerződés megkötésre az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidő állapítható meg.

Ávr. 73. § (2) bek.

Szerződéskötés alatt folyamatban lévő hivatalos képviselő változás esetén megköthető a támogatási szerződés, kibocsátható a támogatói okirat, ha a Kedvezményezett rendelkezik:

 • az új képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyvvel/határozattal, módosított alapszabállyal/ alapító okirattal,
 • érkeztetett változásbejegyezési kérelemmel, 
 • a megválasztott, de még be nem jegyzett képviselő aláírás képét igazoló, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintával vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatával, és
 • a pénzforgalmi szolgáltató által nyilvántartásba vett beszedési megbízásra való felhatalmazó nyilatkozattal.

Ha a kedvezményezett három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz (vagy jogutódjához), és az aláírási címpéldányban, aláírás-mintában, banki aláíró kartonban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a további pályázatban pedig nyilatkozni arról, hogy az érintett okiratokban foglalt adatok nem változtak.

FIGYELEM!

 Azon pályázók esetében, akik a fent említett (aláírási címpéldány/ aláírás-

minta/ aláírási karton) dokumentumokat a:

 • NEA-16-M, NEA-16-SZ, NEA-16-N vagy
 • NEA-17-M, NEA-17-SZ, NEA-17-N vagy
 • NEA-18-M, NEA-18-SZ és NEA-18-N
 • pályázati kategóriák valamelyikében a nyertes pályázataik szerződéskötéséhez, támogatói okirat kibocsátáshoz már benyújtották, - és azok elfogadásra kerültek az Alapkezelő részéről – nem szükséges újból benyújtaniuk, amennyiben azok adataiban nem következett be változás.

Ebben az esetben a felsorolt dokumentumok helyett elfogadható a kedvezményezett képviselője által aláírt eredeti nyilatkozat azok változatlanságáról. A nyilatkozatban szükséges annak a pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, amelyhez a korábbiakban benyújtásra került az aláírási címpéldány/aláírás-minta/aláírási karton. A nyilatkozatminta a szerződéskötési dokumentumokhoz jelen pályázati kiíráshoz tartozó Pályázati Útmutató 6. számú mellékletében található.

FIGYELEM!

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Alap terhére nyújtott más támogatáshoz

benyújtott felhatalmazó nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni, ha azon nem a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szerepel, mint Kedvezményezett.

17.      A támogatás folyósítása

Az Alapkezelő a támogatói okirat kibocsátása vagy a támogatási szerződés megkötése és a folyósítási feltételek teljesülését követő 5 napon belül átutalja az elnyert támogatási összeget.

NEAr. 5. § (8) bek., 14/A. § (1) bek. A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor.

FIGYELEM!

  A folyósításra kerülő támogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás

összegét a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A támogató felé a támogatás teljes összegével szükséges elszámolni.

Ávr. 90. §. 18. Jogorvoslati lehetőség

A civil szervezet, ha a pályázati eljárásra, a jogosultsági vizsgálatra, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe/támogatói okiratba ütközik, támogatónak címzett kifogást nyújthat be a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül.

FIGYELEM!

 A kifogás benyújtására megállapított határidő a közléstől számított 5 nap.

A kifogást az EPER-ben az erre a célra rendszeresített formában (EPER üzenetben) kell benyújtani. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

FIGYELEM!

 A kifogást kizárólag EPER üzenetben lehet benyújtani (elérési útvonala:

EPER/Üzenetek menüpont/”Új üzenet” akciógomb), az EPER „Dokumentum beküldő”-n felcsatolt kifogás, az Alapkezelőnek címzett egyéb észrevétel, kérelem nem fogadható el!

A kifogásnak tartalmaznia kell az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:

 1. a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat /támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.

Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha

 1. azt határidőn túl terjesztették elő,
 2. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 3. az a korábbival azonos tartalmú,
 4. a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
 5. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 6. a kifogás benyújtásának nincs helye,
 7. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Ha a kifogásban foglaltakkal egyetért, az Alapkezelő megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Ha a kifogásban foglaltakkal az Alapkezelő nem ért egyet, azt – az elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt – a fejezetet irányító szervnek továbbítja, aki a kifogást érdemben elbírálja.

Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

Ha a kifogás alapos, a Alapkezelő elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

Ávr. 102/D. § 19. Nyilvánosság

A kedvezményezettnek nyilvánossá kell tennie, hogy működését, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság biztosításának módjai:

 • a kedvezményezett székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
 • honlap működtetése esetén, az Alapkezelő támogatóként, a Miniszterelnökség fejezetet irányító szervként történő megjelenítése;
 • esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
 • kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.

A Nemzeti Együttműködési Alapra utaló, fentiek szerinti feliratokon minden esetben fel kell tüntetni, az Alapkezelő és az Alap hivatalos logóját. Leírás és a logó elektronikus elérése:

                 

 1. Adatszolgáltatás az Alapkezelő felé

  1. Az Alapkezelő személyazonosításra alkalmatlan adatokat és a projektre vonatkozó adatokat kérhet a kedvezményezettektől. A pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.
  2. Az Alapkezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, a Nemzeti Együttműködési Alap és a civil önszerveződések szakmai tevékenységei ismertségének és elismertségének növelése céljából, továbbá monitoring tevékenységének keretében – a pályázati program jellegétől függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a kedvezményezettől a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet, projektlátogatásokat folytathat.
 2. A támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó feltételek

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatói okirat/támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a Pályázati Útmutató és az Elszámolási útmutató ad tájékoztatást.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: elszámolás) benyújtásának (véglegesítés az EPER-ben, valamint postára adás) végső határideje a támogatási időszak záró napját követő 30. nap a 4. pontban foglaltak szerint.

NEAr. 6. § (1) bek.

Az Alapkezelő az elszámolás kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja, és haladéktalanul értesíti az elszámolás benyújtóját az elszámolás elfogadásáról, illetve hiba vagy hiányosság esetén a megállapított hibára vagy hiányosságra vonatkozóan 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

FIGYELEM!

 A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő olyan költségekre

vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, amelyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az Elszámolási útmutató tartalmazza.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról támogatói okirat/támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint köteles számot adni szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból álló elszámolás keretében. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető elszámolásnak. Valamely rész hiánya, az elszámolásban talált hiba vagy hiányosság esetén az Alapkezelő hiánypótlást küld a hiányosság pótlására vonatkozóan.

A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A Kedvezményezettnek a szakmai beszámoló adatlapot az EPER-ben kell kitöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes program az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.

 1. Helyszíni ellenőrzés

Az Alapkezelőnek és egyes szervezeteknek (pl. az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és a beszámoló elfogadásától számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. A pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolás elfogadásától számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.

 1. Lezárás

A támogatott cél támogatási szerződés/támogatói okirat szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására. A pályázati lezárásának tényéről az Alapkezelő értesíti a kedvezményezettet.

24.      Adatok megismerése

A pályázatkezelési folyamat során keletkezett adatok megismerése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján lehetséges. 

Az eljárás során keletkezett adatok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatigénylő azokba betekinthet, arról másolatot kérhet. 

 

 

 

 

 1. További információ

  1. A NEA-19-EG pályázati csomag dokumentumai:
   • a pályázati kiírás, 
   • a pályázati útmutató, 
   • a pályázati adatlap, 
   • az Általános Szerződési Feltételek[5],  amelyek egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
  2. A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Alapkezelő www.bgazrt.hu valamint a www.civil.info.hu/web/nea honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0620 telefonszámon, a nea@bgazrt.hu                 e-mail                 címen,                valamint           a             mindenkori    Civil     Információs   Centrum címbirtokos szervezetektől kaphatnak.

 

[1] A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. Amennyiben a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik.

[2] .Az aktuális dokumentum a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok oldalról tölthető le.

[3] Az EPER felhasználói kézikönyv letölthető az alábbi címről: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/ 

[4] Hiteles a másolat, ha tartalmazza „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” megjegyzést, a hitelesítő aláírását és a hitelesítés dátumát. Amennyiben használ a szervezet bélyegzőt, akkor annak lenyomatát is.

[5] .Az aktuális dokumentum a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok oldalról tölthető le.

up