Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása EFOP-3.1.10-17 2018. 01. 03., Szerda, 11:55

Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása EFOP-3.1.10-17

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (EFOP-3.1.10-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

1. A felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében valós költség alapon történő elszámolásra és jelen felhívás 5.5.1. pontjában rögzített egyedi százalékos átalány alapú egyszerűsített költségelszámolásra és annak irányító hatóság általi jóváhagyására 2017.december 31. napjáig van lehetőség. 2018. január 01. naptól kizárólag az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség (lásd: 5.5.2. pont) alapú elszámolásra van lehetőség.

Felhívás szerint:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Felhívás módosítás után:

5.5.1. Valós költség alapú elszámolás Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg, az alábbi tervezhető költségek szerint került elszámolásra. 2017. december 31-ig jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg esetében az egyedi százalékos átalány alapú egyszerűsített elszámolási mód kerül alkalmazásra az alábbi szabályozásnak megfelelően:

2. A felhívás 5.5.2 Projektszintű egységköltség alkalmazása pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

2018. január 1. napjától (fordulónap) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség, amely az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet 14. cikk (3) bekezdés alapján az irányító hatóság által jóváhagyott költség-tervezet alapján meghatározott egységköltség kerül kötelezően alkalmazásra 2018. január 1. napjától azon költségek esetében, amelyeket az irányító hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében.

A projektszintű egységköltség meghatározásának képlete:

Megítélt támogatási összeg / a projektbe havonta bevont tanulók száma alapján kiszámított gyermekhónap

Gyermekhónap: A gyermekhónap megállapításához a fordulónapot követően a projekt fizikai befejezéséig fennmaradó minden egyes hónap vonatkozásában szükséges betervezni a bevonandó tanulók létszámát. Így a havi szinten betervezett tanulói létszámok összege adja a projektben a gyermekhónap értékét.

Példa:

A projektben hátralévő hónapok száma 16 hónap, a fordulónap után fennmaradó még elszámolható támogatás összege 10 000 000 Ft

 1. Az 1-2. hónapban havonta bevont tanulók száma 23 fő
 2. Az 3-4. hónapba havonta bevont tanulók száma 25 fő
 3. A 5-16. hónapba havonta bevont tanulók száma 30 fő.

Ebben az esetben a gyermekhónap száma: 2 hónap X 23 fő + 2 hónap X 25 fő + 12 hónap X 30 fő = 456 gyermekhónap. Ez alapján, az adott projektben, egy bevont tanuló után egy hónapra, 10 000 000 Ft / 456 gyermekhónap, azaz 21 929 Ft fizethető ki

A megítélt támogatási összeg nagyságát az egységköltség bevezetése nem befolyásolja. A projektszintű egységköltség tehát az egy gyermekre jutó egy havi költséget jelenti, mely magába foglal minden olyan költséget, ami a projekt végrehajtása során felmerülhet.

2018. január 1-től jelen felhívás keretében az alábbi költségkategória alá sorolt költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • Célcsoport támogatásának költségei
 • Célcsoport támogatásának költségei (átalányalapú egységköltség).

A kedvezményezett fordulónap utáni időszakra fennmaradt teljes támogatási összegét a fenti költségtípusra szükséges átcsoportosítani. Az átcsoportosítást szerződésmódosítás keretében kell elvégezni jelen felhívás 7. pontjában rögzített elvárások figyelembevételével.

Az egységköltség összegének kiszámításához a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtáblát kell használni, amely elérhető jelen felhívás 8. pontjában felsorolt szakmai mellékletek között.

3. A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pontja

Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összegre vonatkozó elszámolhatósági szabályok:

Költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség elszámolására vonatkozó szabályok:

2018. január 1. napjától alkalmazott, az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetéstervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás esetén a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (pl. számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal, és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában megőriznie. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően azonban meg kell őriznie a bizonylatokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.

A költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség alapú elszámolás esetén, a támogatott tevékenységek, eredmények teljesülését alátámasztó, jelen felhívásban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges a költség elszámolásakor:

A programot megvalósító Kedvezményezett (pedagógus vagy mentor) nyilatkozata a kifizetési igénylésben érintett időszakra vonatkozó, projektben résztvevő tanulói létszámról – minden kifizetési kérelemhez benyújtandó.

A fordulónapot követő első kifizetési igénylés benyújtásakor a Kedvezményezettnek szükséges beszámolnia a fordulónapot megelőzően megvalósított azon szakmai tevékenységekről, amelynek költségeit az irányító hatóság felé még nem számolta el kifizetési igénylés keretében.

Amennyiben az elszámolási időszakban a befogadó iskolai környezet kialakításához, hálózati tanulás segítéséhez kapcsolódó tevékenység valósult meg, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó dokumentum:

 • jelenléti ív minden megvalósított esemény vonatkozásában
 • együttműködési megállapodás – első alkalommal
 • beszámoló az együttműködést szolgáló eseményről
 • átdolgozott pedagógiai program

Amennyiben az elszámolási időszakban az igazolatlan hiányzások számának csökkentéséhez kapcsolódó tevékenység valósult meg, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó dokumentum:

 • beszámoló, melyben többek között szerepeltetni kell, hogy hány szülővel történt kapcsolatfelvétel

Amennyiben az elszámolási időszakban a közösség- és kapcsolatépítő tevékenységekhez, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységekhez kapcsolódó tevékenység valósult meg, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó dokumentum:

 • együttműködési megállapodás a kapcsolatépítésekhez
 • jelenléti ív minden megvalósult eseményről
 • beszámoló

Amennyiben az elszámolási időszakban az alábbi tevékenységek valósultak meg, abban az esetben a hozzájuk kapcsolt alátámasztó dokumentum benyújtása szükséges:

 • Pedagógusok, mentorok felkészítése, szupervíziója – jelenléti ív/alkalom
 • A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás támogatása a projektben részt vevő tanulók részére – jelenléti ív/alkalom
 • Együttműködő partnerek felkutatása és együttműködés kereteinek kialakítása – együttműködési megállapodás
 • Tanodával történő kapcsolattartás – kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum vagy szakmai beszámoló
 • Fejlesztő pedagógus, mentorok kötelező óraszámon felül történő alkalmazása – jelenléti ív
 • Tanuló bevonása az iskola diákönkormányzatának tevékenységébe – szakmai beszámoló

Amennyiben eszközbeszerzésre került sor az elszámolási időszakban, benyújtandó: Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy üzembe helyezési okmányok vagy tárolási nyilatkozat.

Felhívás szerint:

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

Felhívás módosítás után:

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

4. A felhívás 5.7 Az elszámolhatóság további feltételei pontja

Felhívás szerint:

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Felhívás módosítás után:

Jelen felhívás keretében a fentiekben meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által 2017. december 31-ig jóváhagyott összegek vonatkozásában a projekt zárásakor kerül ellenőrzésre, hogy a kifizetési igénylés keretében elszámolt, jóváhagyott támogatáshoz képest a 2017. december 31-ig az irányító hatóság által jóváhagyott tételek vonatkozásában betartásra kerültek-e a fenti százalékos korlátok. 2018. január 1- től az irányító hatóság által jóváhagyásra kerülő tételekre vonatkozóan a kedvezményezettnek a kifizetési igénylések benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben nyilatkozik, hogy az általa egységköltség formájában elszámolt összeg felhasználása során a fenti százalékos korlátokat betartotta. 2018. január 1-től az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás kerül alkalmazásra az 5.5 pontban előírtak szerint.

5. A felhívás 7.1 Az Irányító Hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség bevezetésének folyamata ponttal kiegészítésre került:

Tájékoztatjuk, hogy az egységköltség alapú elszámolás bevezetése szerződésmódosítás keretében történik. A szerződésmódosításhoz a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla kitöltése szükséges releváns adatokkal a kitöltési útmutató alapján. A kedvezményezettnek szükséges meghatároznia a 2018. január 1. napjától kezdődő szakaszra vonatkozóan a projektben vállalt, még nem megvalósított tevékenységeket, továbbá a 2018. január 1-e előtt már teljesített, de még az irányító hatóság felé el nem számolt tevékenységeket és az azokhoz kapcsolódó célértékek listáját, valamint a fordulónapot követően megvalósításra kerülő tevékenységekhez igazodó cselekvési ütemtervet havi bontásban. A szerződésmódosítást a Pályázati eügyintézés felületen keresztül szükséges kezdeményezni. A módosítási igény benyújtásakor tekintettel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira.

6. A felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja

 Felhívás szerint:

 1. Önéletrajz minta
 2. Nyilatkozat minta a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 3. Likviditási terv sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 4. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 5. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 8. Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan (amennyiben releváns)
 9. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz sablon
 10. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

Felhívás módosítás után:

 1. Önéletrajz minta
 2. Nyilatkozat minta a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 3. Likviditási terv sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 4. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 5. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 8. Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan (amennyiben releváns)
 9. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz sablon
 10. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 11. Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla

Kapcsolódó közlemény:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-lpj-egy-fokkal-feljebb-tovbbtanulst-erst-kezdemnyezsek-tmogatsa-cm-felhvs-3

up