KÖFOP-3.1.1-16 - megjelent „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása” 2019. 04. 26., Péntek, 09:38

KÖFOP-3.1.1-16 - megjelent „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása”

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása” című (KÖFOP-3.1.1-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

 

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

5.4 Előleg igénylése

Az előlegigénylés feltételeit az ÁÚF 8.2. pontja tartalmazza.

Az előleggel legkésőbb záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határidejéig, 2024. február 28-ig kell elszámolni.

Szállítói előleg igénylésére a projektben lehetőség van.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

 

Támogatási előleg igénylésére a 272/2014. (XI.5.) Korm.

rendeletben foglaltak figyelembevételével van lehetőség.

Az előlegigénylés feltételeit az ÁÚF 8.2. pontja tartalmazza.

Az előleggel legkésőbb záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határidejéig, 2024. február 28-ig kell elszámolni.

Szállítói előleg igénylésére a projektben lehetőség van.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összegének a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ban meghatározott mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

 

 

 

A     szállítói     előleget     a     Támogató     visszaköveteli,     ha     a

Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

(…)

5.4 Előleg igénylése

nem szerepelt

Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett 

  1. a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy 
  2. megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előlegmaximális mértéke és összege nem haladhatja meg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése alapján meghatározott korlátokat. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117.§ alapján a támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a projekt megvalósítása során a költségek felmerüléséhez. A támogatási előleg nyújtására – pénzügyi eszközökkel kombinált vissza nem térítendő támogatás kivételével – több részletben is sor kerülhet, amelyről a projekt költségeinek felmerülését mérlegelve az Irányító Hatóság dönt. Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet XXIII. Fejezetében foglaltak szerint szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a

 

 

 

támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta

5.5

Elszámolható költségek köre

A szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.).

A piaci ár igazolására szintén alkalmazhatóak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság által kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekről” című dokumentumban meghatározott egyéb piaci ár alátámasztási módszertanok.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

A szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.).

A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követően (2018. szeptember 8.) benyújtott kifizetési igénylések esetében azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége 100 000 forint, vagy ennél alacsonyabb összeg, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 300 000 forint elszámolható összköltségű szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható. Ez esetben a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban

 

 

 

felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.

hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).

A piaci ár igazolására szintén alkalmazhatóak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság által kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekről” című dokumentumban meghatározott egyéb piaci ár alátámasztási módszertanok.

 

A bérköltséget a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos, a foglalkoztatási jogviszony esetén irányadó jogszabály alapján kell meghatározni. Az intézménynél alkalmazott bérszínvonal jogszabályoknak való megfelelőségének bizonyítása a

Kedvezményezett feladata és felelőssége.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége.

A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

 

5.6. Az elszámolhatósá g további feltétele

  • Az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

A kis támogatás tartalmú számlaösszesítő esetében az 1 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra megnövelt költséghatár a 2019. április 1-től benyújtott kifizetési kérelmek esetében alkalmazandó.

  • Az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású, devizában kiállított számlákat, bizonylatokat a költség típusának megfelelő összesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 

 

Az 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

A kis támogatás tartalmú számlaösszesítő esetében az 1 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra megnövelt költséghatár a 2019. április 1-től benyújtott kifizetési kérelmek esetében alkalmazandó.

Az 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású, devizában kiállított számlákat, bizonylatokat a költség típusának megfelelő összesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 

7. További információk

 

nem szerepelt

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a

 

 

 

támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -  kezelje.  

A támogatást igénylő felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes

 

 

adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/kfop-311-16-az-operatv-programok-vgrehajtsba-a-partnerek-s-a-lakossg-szles-kr-bevonsa

up