Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program EFOP-3.1.8-17 2018. 01. 20., Szombat, 11:55

Nincs találat

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című (EFOP-3.1.8-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint. A kitöltőprogram a későbbiekben kerül módosításra.

1. A felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja Módosításra került az alábbiakkal:

Felhívás szerint:

 Jelen felhívás keretében csak utófinanszírozású költségek számolhatók el.

Felhívás módosítás után:

Jelen felhívás keretében valós költség alapon történő elszámolásra és jelen felhívás 5.5.1. pontjában rögzített egyedi százalékos átalány alapú egyszerűsített költségelszámolásra és annak irányító hatóság általi jóváhagyására 2017.december 31. napjáig van lehetőség. 2018. január 1. naptól kizárólag az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség (lásd: 5.5.2. pont) alapú elszámolásra van lehetőség.

2. A felhívás bővült az 5.5.1. Valós költség alapú elszámolás ponttal:

Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg, az alábbi tervezhető költségek szerint került elszámolásra. 2017. december 31-ig jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

3. A felhívás 5.5.1. Valós költség alapú elszámolás pont Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg esetében az egyedi százalékos átalány alapú egyszerűsített elszámolási mód kerül alkalmazásra az alábbi szabályozásnak megfelelően:

4. A felhívás bővült az 5.5.2. Projektszintű egységköltség alkalmazása ponttal:

2018. január 1. napjától (fordulónap) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség, amely az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet 14. cikk (3) bekezdés alapján az irányító hatóság által jóváhagyott költség-tervezet alapján meghatározott egységköltség kerül kötelezően alkalmazásra 2018. január 1. napjától azon költségek esetében, amelyeket az irányító hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében.

A projektszintű egységköltség meghatározásának képlete:

Megítélt támogatási összeg / a projektbe havonta bevont tanulók száma alapján kiszámított gyermekhónap

Gyermekhónap: A gyermekhónap megállapításához a fordulónapot követően a projekt fizikai befejezéséig fennmaradó minden egyes hónap vonatkozásában szükséges betervezni a bevonandó tanulók létszámát. Így a havi szinten betervezett tanulói létszámok összege adja a projektben a gyermekhónap értékét.

Példa:

A projektben hátralévő hónapok száma 16 hónap, a megítélt támogatási összeg 10 000 000 Ft

 1. Az 1-2. hónapban havonta bevont tanulók száma 23 fő
 2. A 3-4. hónapba havonta bevont tanulók száma 25 fő
 3. AZ 5-16. hónapba havonta bevont tanulók száma 30 fő

Ebben az esetben a gyermekhónap száma: 2 hónap X 23 fő + 2 hónap X 25 fő + 12 hónap X 30 fő = 456 gyermekhónap.

 Ez alapján, az adott projektben, egy bevont tanuló után egy hónapra, 10 000 000 Ft / 456 gyermekhónap, azaz 21 929 Ft fizethető ki.

A megítélt támogatási összeg nagyságát az egységköltség bevezetése nem befolyásolja. A projektszintű egységköltség tehát az egy gyermekre jutó egy havi költséget jelenti, mely magába foglal minden olyan költséget, ami a projekt végrehajtása során felmerülhet.

2018. január 1-től jelen felhívás keretében az alábbi költségkategória alá sorolt költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • Célcsoport támogatásának költségei
 • Célcsoport támogatásának költségei (átalányalapú egységköltség).

A kedvezményezett fordulónap utáni időszakra fennmaradt teljes támogatási összegét a fenti költségtípusra szükséges átcsoportosítani. Az átcsoportosítást szerződésmódosítás keretében kell elvégezni jelen felhívás 7. pontjában rögzített elvárások figyelembevételével.

Az egységköltség összegének kiszámításához a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtáblát kell használni, amely elérhető jelen felhívás 8. pontjában felsorolt szakmai mellékletek között.

5. A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont Kiegészítésre került az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében 2017. december 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az Irányító Hatóság által jóváhagyott összegre vonatkozó elszámolhatósági szabályok:

6. A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség pont Módosításra került az alábbiakkal:

Felhívás szerint:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft –ot

Felhívás módosítás után:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft -nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

7. A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont bővült a Költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség elszámolására vonatkozó szabályok bekezdéssel:

2018. január 1. napjától alkalmazott, az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés - tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás esetén a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (pl. számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal, és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni).

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában megőriznie. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően azonban meg kell őriznie a bizonylatokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.

A költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség alapú elszámolás esetén, a támogatott tevékenységek, eredmények teljesülését alátámasztó, jelen felhívásban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges a költség elszámolásakor:

A programot megvalósító Kedvezményezett nyilatkozata a kifizetési igénylésben érintett időszakra vonatkozó, programokban résztvevő tanulói létszámról. Ezt minden kifizetési igénylésben be kell nyújtani.

A fordulónapot követő első kifizetési igénylés benyújtásakor a Kedvezményezettnek szükséges beszámolnia a fordulónapot megelőzően megvalósított azon szakmai tevékenységekről, amelynek költségeit az irányító hatóság felé még nem számolta el kifizetési igénylés keretében.

Amennyiben a partnerintézményekkel való aktív együttműködés valósult meg az elszámolási időszakban, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó:  

 • jelenléti ív
 •  beszámoló az együttműködést szolgáló közös programról, előadássorozatról.

 Amennyiben közösségfejlesztő, integrált közösségi programok szervezése valósult meg köznevelési intézményen belül és kívül az elszámolási időszakban, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó:  

 • jelenléti ív
 • beszámoló

Amennyiben a programba bevont tanulók továbbtanulásában, kompetenciafejlesztésében, végzettségi szintjének növelésében, továbbá a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében közvetlenül segítő tevékenységek (nem formális és informális oktatás) megvalósítása történt az elszámolási időszakban benyújtandó:

 • jelenléti ív
 • beszámoló

Amennyiben eszközbeszerzésre került sor az elszámolási időszakban, benyújtandó:

Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy üzembe helyezési okmányok vagy tárolási nyilatkozat.

A Kedvezményezetteknek minden kifizetési igénylés során nyilatkozniuk szükséges, hogy az adott kifizetési igénylésben mekkora összeg minősült Unión kívül felmerülő költségnek.

8. A felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pont Kiegészítésre került az alábbiakkal:

A kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által 2017. december 31-ig jóváhagyott összegek vonatkozásában a projekt zárásakor kerül ellenőrzésre, hogy a kifizetési igénylés keretében elszámolt, jóváhagyott támogatáshoz képest a 2017. december 31-ig az irányító hatóság által jóváhagyott tételek vonatkozásában betartásra kerültek-e a fenti százalékos korlátok. 2018. január 1- től az irányító hatóság által jóváhagyásra kerülő tételekre vonatkozóan a kedvezményezettnek a kifizetési igénylések benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben nyilatkozik, hogy az általa egységköltség formájában elszámolt összeg felhasználása során a fenti százalékos korlátokat betartotta.

2018. január 1-től az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás kerül alkalmazásra az 5.5 pontban előírtak szerint.

9. A felhívás bővült a 7.1 Az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetéstervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség bevezetésének folyamata ponttal:

Tájékoztatjuk, hogy az egységköltség alapú elszámolás bevezetése szerződésmódosítás keretében történik. A szerződésmódosításhoz a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla kitöltése szükséges releváns adatokkal a kitöltési útmutató alapján. A kedvezményezettnek szükséges meghatároznia a 2018. január 1. napjától kezdődő szakaszra vonatkozóan a projektben vállalt, még nem megvalósított tevékenységeket, továbbá a 2018. január 1-e előtt már teljesített, de még az irányító hatóság felé el nem számolt tevékenységeket és az azokhoz kapcsolódó célértékek listáját, valamint a fordulónapot követően megvalósításra kerülő tevékenységekhez igazodó cselekvési ütemtervet havi bontásban. A szerződésmódosítást a Pályázati eügyintézés felületen keresztül szükséges kezdeményezni. A módosítási igény benyújtásakor tekintettel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira.

10. A felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pont Kiegészítésre került az alábbiak szerint:

11. Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla

Az egységköltségre való átállásról az irányító hatóság információs napot tart, melynek időpontjáról később adunk részletes tájékoztatást.

Kapcsolódó közlemény:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egytt-testvrknt-iskolakzi-szemlletforml-program-cm-felhvs-2

up