EFOP4.1.1-15 - „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:44

EFOP4.1.1-15 - „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című (EFOP4.1.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1.) Módosult a Felhívás 1. oldalán szereplő alábbi bekezdés:

Eredeti szöveg:

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy:

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az épületek minőségének javításához, a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez, valamint a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez.

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Módosult szöveg:

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az épületek minőségének javításához, a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez, valamint a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez.
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

2.) Módosult a Felhívás 4. oldalán szereplő alábbi bekezdés:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosult szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

3.) Módosult a Felhívás „1.3. A támogatás háttere” pont:

Eredeti szöveg:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat jóváhagyta az Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések című felhívás meghirdetését.

Módosult szöveg:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta az Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések című felhívás meghirdetését.

 

4.) Módosult a Felhívás „3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontja:

Eredeti szöveg:

Az épületek korszerűsítése/építése, a terek kialakítása során az MSZ 24203 szabványban és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása kötelező!

Módosult szöveg:

Az épületek korszerűsítése/építése, a terek kialakítása során az MSZ 24203 szabványban és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 2. sz.

mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása kötelező!

5.) Módosult a Felhívás „3.5.1. Indikátorok” pontja:

 

 

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

Módosult szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján  88. §-a alapján a

kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

6.) Módosult a Felhívás „3.6. Fenntartási kötelezettség” pontja:

Eredeti szöveg:

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

Módosult szöveg:

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Parlament és Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

7.) Módosult a Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” pont Eredeti szöveg:

Piaci ár igazolása 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Számlaösszesítők alkalmazása

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500 000 Ft. 

 

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Építési beruházás

 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a  116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.

 

Módosult szöveg:

Piaci ár igazolása 

 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft. 

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Építési beruházás

 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-411-15-egyes-egyhzi-oktatsi-infrastrukturlis-fejlesztsek

up