EFOP–3.10.1-17 - „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” 2018. 11. 06., Kedd, 18:14

EFOP–3.10.1-17 - „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című (EFOP–3.10.1-17 kódszámú) felhívás.

A módosítások részletesen:

 

Módosult a Felhívás bevezetése, a jogszabályi hivatkozás 

 

Eredeti szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek1 számára az 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, a köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása, valamint a kutatói utánpótlás megerősítése érdekében.

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a

Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Módosult szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek2 számára az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, 1037/2016 (II.9)számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, a köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása, valamint a kutatói utánpótlás megerősítése érdekében.

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Módosult a Felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete, a jogszabályi hivatkozás 

 

Eredeti szöveg:

                                                          

1

 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági

feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!  2

 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!  

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, 1037/2016

(II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult a Felhívás 3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások fejezete 

 

Eredeti szöveg:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.

 

 

 

 

 

 

 

Módosult szöveg:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet)110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

 

Módosult a Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete

 

Eredeti szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Módosult szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

Módosult a Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete

 

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

 

 

 

Módosult szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

 

Módosult a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete

 

Eredeti szöveg:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

 

Módosult szöveg:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Parlament és Tanács az Európai Szociális

Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

  

Módosult a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezete 

 

Eredeti szöveg:

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

[…]

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök bekerülési értéke 
 • a képzési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök bekerülési értéke  o oktatástechnikai eszközök bekerülési értéke 

 

 Immateriális javak beszerzésének költsége  o vagyoni értékű jogok bekerülési értéke  o szoftver bekerülési értéke  o egyéb szellemi termék bekerülési értéke 

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 2014– 2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére: 

 

- az elszámolható közvetlen költségek 11,731843 %-áig terjedő átalány a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére. 

 

 

Módosult szöveg:

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

[…]

A projekt keretében az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök bekerülési értéke 
 • a képzési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök bekerülési értéke o oktatástechnikai eszközök bekerülési értéke

 

 Immateriális javak beszerzésének költsége o vagyoni értékű jogok bekerülési értéke  o szoftver bekerülési értéke

 • egyéb szellemi termék bekerülési értéke

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

- az elszámolható közvetlen költségek 11,731843 %-áig terjedő átalány a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.

 

Módosult a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete

 

Eredeti szöveg:

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500000 Ft.

Az 500000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

 

8. Lábjegyzet

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül

 

Módosult szöveg:

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

 1. Lábjegyzet

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

 

Módosult a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezete

 

 

Eredeti szöveg:

 

 1. Lábjegyzet

Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.  

 

Módosult szöveg:

 

9. Lábjegyzet

Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.

 

 

Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezete

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

Eredeti szöveg:

 

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta 
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 • Önéletrajz minta 
 • Konzorciumi-megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására) 
 • ESZA-kérdőív és kitöltési útmutató 
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
 • Nyilatkozat sablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről 
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 
 • Likviditási terv sablon 

 

Horizontális, az Uniós források felhasználására irányuló felhívás megvalósításával összefüggő kiemelt jogszabályok:

 • a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosult szöveg:

 

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Önéletrajz minta
 • Konzorciumi-megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására)
 • Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez 
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Nyilatkozat sablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 • Likviditási terv sablon

 

Horizontális, az Uniós források felhasználására irányuló felhívás megvalósításával összefüggő kiemelt jogszabályok:

 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-3101-17-tematikus-egyttmkds-erstse-a-kznevels-s-felsoktats-tern-a-krpt-medence-szomszdos-orszgaival

up