EFOP-3.8.1.-14 - Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok 2018. 09. 06., Csütörtök, 13:56

EFOP-3.8.1.-14  - Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok” című (EFOP-3.8.1.-14 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Felhívás szerint: 
 
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – 1 verzió c. dokumentum 
 
(a továbbiakban: ÁUF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 
 
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁUF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
 
Felhívás módosítás után: 
 
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – 1 verzió c. dokumentum 
 
(a továbbiakban: ÁUF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 
 
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁUF-ban 
 
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és 
 
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 
 
Felhívás szerint: 
 
A projekt keretében megvalósuló képzéseket lebonyolító intézménynek meg kell felelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek, illetve a 393/2013. (XI. 12.) számú kormányrendeletnek. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
A projekt keretében megvalósuló képzéseket lebonyolító intézménynek meg kell felelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek, illetve a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) számú kormányrendeletnek. 
 
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 
 
Felhívás szerint: 

 
A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. 
 
A mérföldkő egy, a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai eredmény. A Kedvezményezett a tervezett mérföldkövek elérésekor köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A második mérföldkőnek a projekt záró kifizetési igénylésével kell egybeesnie. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. 
 
A mérföldkő egy, a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai eredmény. A Kedvezményezett a tervezett mérföldkövek elérésekor köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A második mérföldkőnek a projekt záró kifizetési igénylésével kell egybeesnie. 
 
A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 
 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei: 
 
Piaci ár igazolása 

 
Felhívás szerint 5. lábjegyzet: 
 
Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
 
Felhívás módosítás után 5. lábjegyzet: 
 
Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 

 
Felhívás szerint: 
 

  • Kiemelt projekt esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani 
  • Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft. 

 
Felhívás módosítás után: 
 

  • Kiemelt projekt esetében: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat– amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 
  • Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft. 

 

8. A felhívás szakmai mellékletei 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák. 
 
Felhívás szerint: 
 
1. Támogatási szerződés mintája és Általános szerződési feltételek 
2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
3. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató 
4. Általános Útmutató a Felhívásokhoz 
5. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény 
mutatók

Felhívás módosítás után: 
 
1. Támogatási szerződés mintája és Általános szerződési feltételek 
2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
3. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez 
4. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén 
5. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén 
6. Általános Útmutató a Felhívásokhoz 
7. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 
 
 
Kapcsolódó felhívás: 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4391

up