EFOP-3.7.1-17 - Aktívan a tudásért 2018. 07. 27., Péntek, 09:44

EFOP-3.7.1-17 - Aktívan a tudásért

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Aktívan a tudásért” című (EFOP-3.7.1-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

1. A felhívás

1.3. A támogatás háttere pontja Felhívás szerint:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat jóváhagyta az „Aktívan a tudásért” című program kiemelt projektként történő megvalósítását. Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosított felhívás szerint:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II.9.) Kormányhatározat) jóváhagyta az „Aktívan a tudásért” című program kiemelt projektként történő megvalósítását. Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontja Kiegészítésre került a beszerzésekhez kapcsolódó elvárások:

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

3. A felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében. 

4 A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja Kiegészítésre került az alábbiakkal:

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

5. A felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontja Felhívás szerint:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. Módosított felhívás szerint: Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

6. A felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja Felhívás szerint: Indikátor neve:

Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is Indikátor neve: A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma

Módosított felhívás szerint:

Indikátor neve: Munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is
Indikátor neve: A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők

Kiegészítésre került az alábbiak szerint:

Munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is:

Igazolás módja: Bevonást/részvételt igazoló lap, jelenléti ív és/vagy résztvevők nyilatkozata alapján

Számítási mód: Ez maga után vonja a Munkaerő Felmérés szerinti munkanélküli és regisztrált munkanélküli definíciókat is. A tanulók, még ha teljesítik is a munkanélküli fogalmának kritériumait, “inaktívnak” tekintendőek. A foglalkoztatási státusz a projektbe való belépéskor kerül meghatározásra. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív személyek:

Számítási mód: A foglalkoztatási státusz a rendszerbe való belépéskor kerül meghatározásra. Az inaktívak olyan személyek, akik jelenleg nem részei a munkaerőpiacnak (abban az értelemben, hogy az itt meghatározott definíciók alapján nem minősülnek foglalkoztatottnak vagy munkanélkülinek). Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Törlésre került: Az inaktívak olyan személyek, akik jelenleg nem részei a munkaerőpiacnak (abban az értelemben, hogy az itt meghatározott definíciók alapján nem minősülnek foglalkoztatottnak vagy munkanélkülinek).

Kiegészítésre került az alábbiak szerint: A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők: Számítási mód: Ez az indikátor tovább bontható az ISCED és EQF szintek által, melyek a legmagasabb elért szinteket mutatják. Csak az ESZA programok eredményeként megszerzett képesítések számolhatók ide. Projektenként és résztvevőnként egy alkalommal szükséges mérni. Felhívás szerint: Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. Módosított felhívás szerint: Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

7. A felhívás 3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja

Felhívás szerint:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. Résztvevőnek kizárólag azon személyek minősülnek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem minősülnek résztvevőknek.

Módosított felhívás szerint:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelet (a továbbiakban: ESZA rendelet) 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának. Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni.

Törlésre került az alábbi:

A fenti tevékenységet a felhívás mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés, Kérdőív sablon, és Kérdőív sablon kitöltési útmutatója alapján kell elvégezni.

8. A felhívás5.5. Az elszámolható költségek köre pontja

Felhívás szerint:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés, valamint „a 2014– 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

Módosított felhívás szerint:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, az ESZA rendelet 14. cikk (2) bekezdés, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-aktvan-a-tudsrt-cm-felhvs-1

up