EFOP-3.6.3-VEKOP-16 - „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” 2019. 01. 06., Vasárnap, 16:19

EFOP-3.6.3-VEKOP-16 - „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című (EFOP-3.6.3-VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

A Felhívás 1. oldalán az alábbi szövegrész módosul:

Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. törvény) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények) számára, a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelését szolgáló humánerőforrás bővítés és utánpótlás bővítés, a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése érdekében.

 

A felhívás 5. oldala az alábbiak szerint módosul: 

[…]

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja,      ezért     kérjük, hogy      kövessék            figyelemmel      a www.szechenyi2020.huhonlapon megjelenő közleményeket!

 

A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pont alábbiak szerint módosul: 

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 676 708 835 Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 7 257 531 629 Ft, a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program keretében 2 419 177 206 Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

 

A felhívás 1.3. A támogatás háttere pont alábbiak szerint módosul: 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) és a 1011/2016. (I.20) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Szakmai tervekkel, tartalommal, eredményekkel kapcsolatos elvárások pont módosul az alábbiakkal: 

 […]

Az állam intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. Törvény) 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz. 

 

A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - Azonos típusú tevékenységcsoportok lehatárolására vonatkozó elvárások pont alábbiak szerint módosul és kiegészül:

[…]

A projekt keretében elszámolni kívánt közleményekhez és a publikációs kibocsátás növeléséhez kapcsolódó mutatók (SZE6, SZE7) esetében megfogalmazott elvárások

 

A Magyar Tudományos Művek Tárába (a továbbiakban: MTMT) történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció (a közlemény létrehozásához kapcsolódó felsőoktatási intézmény és kar megjelölése) minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

 

A projekt keretében a támogatás terhére elszámolni kívánt közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni.

 

Függetlenül a jelen támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott KMR és/vagy konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt fizikai befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.

 

Törlésre került a felhívás A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások  Beszámolás kötelezettség pontja.

 

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont – Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

 

 

 

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások – Számszerűsített szakmai elvárások alábbiak szerint módosulnak: 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_1.

Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma

Az eredmény leírása

A fejlesztés eredményeként új, kutatási folyamatokban és kutatói-oktatói utánpótlást támogató programokban eddig részt nem vett hallgatók kerülnek bevonásra kutatási folyamatokba és kutatói-oktatói utánpótlást támogató tevékenységekbe.

Azon személyek száma, akik a tudományos utánpótlás kiválóságaiként, kutatói-oktatói utánpótlást biztosító teljesítményalapú támogatásban részesülnek, és/vagy kutatói elszivárgást ellensúlyozó programokban, fejlesztett doktori képzésekben, posztgraduális képzésekben, K+F+I képzésben vagy egyéb fejlesztett képzésben vesznek részt, és a 20072013-as időszakban nem vettek részt hasonló tartalmú fejlesztésekben és programokban.

Figyelmeztetés! Itt csak az újonnan bevont személyeket kell megadni.  Amennyiben közvetlen támogatásban is részesült, illetve megfelel az indikátor további feltételeinek, ugyanezeket a személyeket be kell számítani a 3.7.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor értékébe!

Mind az alap, mind a mester és a doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő, újonnan bevont hallgatókat itt lehet megadni.

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt érték adott projekt esetében: 

3200 x ((projektjavaslat összege/Teljes konstrukció keret, azaz 10,88 mrd Ft) x 0,95) fő

A számszerűsített szakmai elvárást projekt szinten kell teljesíteni, tehát a konzorciumvezető és a konzorciumi partnerek együttesen teljesítik a támogatási kérelemben vállalt célértékeket. 

Igazolás módja

Intézményi nyilatkozat (14. sz. melléklet): Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma megnevezésével és/vagy a fejlesztéssel érintett képzések/programok listájával szükséges igazolni.

 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_2.

A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen

Az eredmény leírása

A fejlesztés eredményeként növekszik a fiatal kutatók száma, a kutatói életpálya népszerűbbé válik.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységekben, kutatási területi fejlesztésekben résztvevő, megvalósítást támogató személyként bevont, vagy a projekt tevékenységeinek eredményeit értékelő, elemző, illetve azokat hasznosító a pályafutása kezdetén álló doktori képzésben részt vevő hallgató, doktorjelölt[1] és/vagy tudományos fokozattal rendelkező posztdoktor, akik a projekt támogatási szerződése hatályba lépésének napján a 40. életévüket nem töltötték be. Itt az alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatókat nem lehet megadni; a doktori képzésben részt vevő hallgatókat és a posztdoktorokat lehet

 

megadni.

Figyelmeztetés! Itt csak a fenti definíciónak megfelelő fiatal kutatókat kell megadni. Amennyiben közvetlen támogatásban is részesült, illetve megfelel az indikátor további feltételeinek, ugyanezeket a személyeket be kell számítani a 3.7.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor értékébe!

Ennek a szakmai mutatónak részhalmaza a következő, „”A projektben közreműködő azon fiatal kutatók, akik esetében formális „szintlépés” vagy nemzetközi díj elnyerése történik” című szakmai mutató!

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt érték adott projekt esetében: 

800 x ((Igényelt támogatás összege / Teljes felhívás keret, azaz 10,88 Mrd Ft) x 0,95) értéknek megfelelő létszám fő

A számszerűsített szakmai elvárást projekt szinten kell teljesíteni, tehát a konzorciumvezető és a konzorciumi partnerek együttesen teljesítik a támogatási kérelemben vállalt célértékeket.

Igazolás módja

Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma/ elemzett, értékelt, hasznosított projekteredmény megnevezésével szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_4.

Támogatott         hazai          és          nemzetközi tudományos          konferencia-előadás megtartása

Az eredmény leírása

A projekt keretében a hallgatók és posztdoktorok[2] konferencia szereplése (előadás tartása) növekszik a konferencia részvételeknek

 

köszönhetően. A hazai és nemzetközi konferencia részvételre támogatást kapó hallgatók és/vagy posztdoktorok megtartott előadásai alapján számítandó a mutató. A projekt keretében megtartott konferenciaelőadás akkor is beszámítható a mutató értékébe, ha a konferencia-előadás megtartásával kapcsolatosan nem merült fel költség.

Ugyanazon személy többször is beszámítható a mutató célértékébe a megtartott konferencia előadások számának alapján.

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték:

 100 db / projekt

 

Igazolás módja

Előadó neve, előadás absztraktja, konferencia programja, a konferenciaszervező igazolása az előadás megtartásáról.

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_5.

Ismeretterjesztő, kutatási eredményeket, társadalmi          innovációban          született eljárásokat   népszerűsítő          rendezvények száma

Az eredmény leírása

A projekt keretében megtartott, kutatási eredmények, társadalmi innováció terjesztésére, népszerűsítésére irányuló rendezvények.

Kifejezetten a lakosságot (felsőoktatási intézmény hallgatói és oktatói körén kívüli) megcélzó rendezvények számítanak a mutatóba. 

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték: tanévenként átlagosan 1 db

Igazolás módja

Programleírás. Intézmény         adatszolgáltatása, nyilatkozata alapján.

 

 

Megvalósítandó műszaki-

szakmai             eredmény

megnevezése

SZE_6.

A felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény KMR és/vagy kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) [3]szinten létrejött publikációk száma (mind magyar, mind idegen nyelvű, mind hazai, mind külföldi folyóirat, peerreview kiadvány)

Az eredmény leírása

Publikációk (tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemények) számának növekedése

Összes magyar és idegen nyelvű publikációi kategóriájában nyilvánosságra hozott és az MTMTben nyilvántartott közlemények száma. Csak az MTMT-benis szereplő közlemények számolhatók bele a mutatóba (folyóiratok esetében Q1-Q4 besorolástól függetlenül).

Többszerzős publikáció vagy más pénzügyi forrásból is finanszírozott tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetén 1 db publikációnak számolható be a mutató célértékébe a közlemény szerzői által a közlemény létrehozásához kapcsolódóan, az MTMT-ben az intézményi affiliációnál megnevezett intézménynél. A más pénzügyi forrásból is finanszírozott publikáció költségei a hozzájárulás arányában számolhatók el.

A                     tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

2012-2013-2014 évekre vonatkozó éves intézményi publikációs átlag kibocsátás minimum 115%-ának megfelelő db szám /  a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig eltelt évek publikálási átlagát tekintve.

A kiinduló értéket és a célértéket, illetve a megvalósítás során elért tényértéket is a támogatott felsőoktatási intézmény KMR/kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő teljes

 

intézményi (kar) szinten kell megadni, beleértve az adott intézmény (kar) fejlesztéssel nem érintett egységeinek, nem támogatott személyeinek kibocsátását is.  

 

Igazolás módja

Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása. Az MTMT-ben történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

 

A projektből közvetlenül támogatott és elszámolni kívánt publikációk esetében a közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni. 

Függetlenül a támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott KMR/konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-

a esetében elvárás a projekt fizikai befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.

 

 

          

 

Megvalósítandó műszaki-

szakmai             eredmény

megnevezése

SZE_7.

A felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény KMR és/vagy kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten létrejött idegen nyelvű cikkek száma (Idegen nyelvű cikkek hazai folyóiratokban + Idegen nyelvű cikkek külföldi folyóiratokban együttesen)

Az eredmény leírása

Idegen nyelvű tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemények számának növekedése 

Összes idegen nyelvű publikációi kategóriában nyilvánosságra hozott és az MTMT-ben is szereplő közlemények számolhatók bele a mutatóba

(folyóiratok esetében Q1-Q4 besorolástól függetlenül).

Többszerzős publikáció vagy más pénzügyi forrásból is finanszírozott tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetén 1 db publikációnak számolható be a mutató értékébe a közlemény szerzői által a közlemény létrehozásához kapcsolódóan, az MTMT-ben az intézményi affiliációnál megnevezett intézménynél. A más pénzügyi forrásból is finanszírozott publikáció költségei a hozzájárulás arányában számolhatók el.

A                     tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

2012-2013-2014 évekre vonatkozó éves publikációs átlag kibocsátás minimum 115%-ának megfelelő db szám / a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig eltelt évek publikálási átlagában.

 

A kiinduló értéket és a célértéket, illetve a megvalósítás során elért tényértéket is a támogatott felsőoktatási intézmény KMR és/ vagy kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő teljes intézményi (kar) szinten kell megadni, beleértve az adott intézmény (kar) fejlesztéssel nem érintett egységeinek, nem támogatott személyeinek kibocsátását is. 

Igazolás módja

Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása

Az MTMT-ben történő lejelentés során az intézményi (kar)affiliáció minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

 

A projektből közvetlenül támogatott és elszámolni kívánt publikációk esetében a közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni. 

Függetlenül a támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott KMR és/vagy konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt fizikai befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.

 

 

A felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pont kiegészül az alábbiakkal: 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az ÁÚF c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont módosul a következő változtatásokkal:

[…]

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

A felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pont módosul a következő változtatásokkal:

[…]

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

A felhívás 3.7.1. Indikátorok pont módosul a következő változtatásokkal:

 

Indikátor neve

Alap

Mért ékegys ég

Típus a1

Bázisérték 

Célérték

2023

Azo no-

sító2

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

Doktori fokozatszerzé sek száma

ESZA

OP ered mény

455

(2013 évi adat) 

minden támogatással érintett doktori iskola esetében a 2013. éves adatához képest legalább 20%-os növekedést kell

biztosítania 

8.13

Kutatói utánpótlást támogató programokba n résztvevők száma

ESZA

OP kime

neti

 

minimálisan létszám: 

4.500x támogatási Igényelt összege

elvárt

(Megítélt összeg/ támogatás /Teljes

8.10

Indikátor neve

Alap

Mért ékegys ég

Típus a1

Bázisérték 

Célérték

2023

Azo no-

sító2

 

 

 

 

 

konstrukció keret, azaz

10,88 Mrd Ft) x 0,95

 

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Progr

am specifikus mutató

 

Doktori fokozatszerzé sek száma

ESZA

OP ered mény

591

(2011 évi adat)

 

minden támogatással érintett doktori iskola esetében a 2013. éves adatához képest legalább 20%-os növekedést kell

biztosítania

PR7

42

Kutatói utánpótlást támogató programokba n résztvevők száma

ESZA

OP kime

neti

 

 

minimálisan létszám: 

1.500x támogatási Igényelt összege konstrukció k

10,88 Mrd Ft) x 0,

elvárt

(Megítélt összeg/ támogatás

/Teljes eret, azaz

95

PO7

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

 

Doktori fokozatszerzések száma

Azon fokozatszerzések száma, melyek az ISCED 8 szintnek felelnek meg.

Számítási mód:

A Felsőoktatási Információs Rendszer októberi statisztikája a kevésbé fejlett régiókban, 2022-és évben fokozatot szerzettek számáról. 

Igazoló dokumentumok: 

A Felsőoktatási Információs Rendszer októberi statisztikája a kevésbé fejlett régiókban, 2022-és évben fokozatot szerzettek számáról.

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma (fő)

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok  összesített száma, a teljes projektidőszakra vetítve. 

 

Számítási mód:

Csak a kutatási tevékenységbe tevőlegesen bevont és/vagy K+F tartalmú extrakurrikuláris képzésben, tréningben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek vehetők figyelembe ebben az indikátorban, rendezvényen résztvevő vagy mintatanterv szerinti képzésben résztvevő, kötelező gyakorlatot többletfeladat nélkül ellátó nem számít bele. Szakmai megvalósítók közül nem számítanak az indikátorba az adminisztratív vagy kommunikációs, vagy egyéb nem kutatási célú feladatra foglalkoztatott hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok. 

 

 

 

 

 

 

 

Az indikátor értékébe beszámítanak:

 • a szakmai céloknál jelzett mutatók közül
  • a Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma (SZE_1.) című Számszerűsített szakmai elvárások pontban jelzett személyek, amennyiben egyedi kiadás (bér, járulék, ösztöndíj, célcsoport támogatás) került elkülönítésre a részükre.
  • A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen (SZE_2.) című Számszerűsített szakmai elvárások pontban jelzett személyek, amennyiben egyedi kiadás (bér, járulék, ösztöndíj, célcsoport támogatás) került elkülönítésre a részükre. 
 • Az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok.

 

Igazoló dokumentumok:

FAIR jelenléti ív, névsor, kutatási témalista. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

A felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont kiegészül, módosul a következő változtatásokkal:

[…]

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

[…]

A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a hallgatók, doktorjelöltek, predoktorok, fiatal kutatók minősülnek Résztvevőknek. 

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

 

 

 

Egyéni szintű adatgyűjtés:

A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereztek eredményindikátor (8.1.) értékének kiszámítása érdekében. 

 

A projekt keretében a projektgazdának az egyéni céltámogatásban részesült hallgatók (akik számára egyéni kiadásokat különítenek el) ISCED 5-8 szintű végzettség megszerzésére vonatkozó adatainak megismerése céljából kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a felhívás 15. szakmai mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

 

Az adatszolgáltatást a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges a projektmegvalósítás befejezéséig. Az adatszolgáltatás időpontját az irányító hatóság határozza meg.

 

Kiegészül a felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség pontja: 

[…]

• A Doktori fokozatszerzések száma indikátor vonatkozásában 2023. október 31ig adatszolgáltatást szükséges nyújtani a 2022-es évben doktori fokozatok szerzettek számáról.

 

Módosul a felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a 2011. évi CCIV. törvény mellékletében                felsorolt                 felsőoktatási     intézmények     területi                elhelyezkedéstől függetlenül. 

Mind KMR-beli, mind kevésbé fejlett régióbeli székhelyek és telephelyek azonos módon nyújthatnak be támogatási kérelmet, tekintettel arra, hogy a konstrukció országos, arányosított keretű konstrukció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzorciumi partnerek

Konzorciumi partner lehet:

 • A 2011. évi CCIV. törvény mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények (mind KMR, mind kevésbé fejlett régiók, mivel országos projektről van szó). 
 • Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumként működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező diákotthon illetve fenntartója.

A konzorcium minimális tagszáma 3 (konzorciumvezető + 2 tag), maximális tagszáma 6 (konzorciumvezető + 5 tag).

[…]

Módosul a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok, 3. Tartalmi értékelés szempontok pontja:

[…]

 

Specifikus          (SZAKMAI)

kiválasztási szempontok

Adható pontszám

Minimum pontszám

 

[…]

 

 

5

A beavatkozások hozzájárulnak a tudományos produktivitás növeléséhez és ezen keresztül a publikációs kibocsátás

növeléséhez. (SZE_6, SZE_7)

 

4 pont

 

Az MTMT-ben tárolt publikációs adatok és trendek figyelembe vételével kerül értékelésre.

 

 

 

 

Teljes mértékben, jelentős többletértéket tartalmazva és maradéktalanul hozzájárul, és a számszerűsített szakmai elvárások ( SZE_6, SZE_7) minimumánál jelentősen (több mint 20%-kal) többet teljesít: 4 pont Nagymértékben járul hozzá, a számszerűsített szakmai elvárások ( SZE_6, SZE_7) minimumánál többet teljesít: 2 pont

Kismértékben járul hozzá, a számszerűsített szakmai elvárások ( SZE_6, SZE_7) minimumát teljesíti: 1 pont

Nem járul hozzá, a számszerűsített szakmai elvárások minimumát sem

teljesíti: 0 pont

 

 

 

Módosul a felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja:

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület kedvezményezett esetén, amennyiben 
 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása: 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, -                 a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

Szállítói előleg:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

 

2018. szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

Módosul a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:

6. Célcsoport támogatásának költségei

 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai  o munkatapasztalat-szerzés támogatás költsége (bér és járulék) o ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12; 4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján
 • Célcsoport útiköltsége o utazási költség(belföldi és külföldi) o szállásköltség (belföldi és külföldi)
 • Célcsoport képzési költségei o képzéshez kapcsolódó költség  o képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

 

[…]

EGYSZERŰSÍTETT ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

[…]

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében záradékolni szükséges azokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

Százalékban meghatározott átalány:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

Módosul a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:

[…]

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

 

Piaci ár igazolása

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti

 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

 

 

 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

[…]

 

Módosul a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:

[…]

Standard kiválasztási rendben: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges- kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

[…]

 

 

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft.

[…]

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Módosul az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

Módosul a kiszervezhető tevékenységek pontja:

[…]

 A „Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória alábbi költségtípusai vonatkozásában a kiszervezhető költségek legmagasabb mértéke 10%. Az államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3.§ 9. pontja szerinti költségvetési kutatóhely, mint szolgáltató esetében 10%-ot meghaladóan, de legfeljebb 25% erejéig számolhatóak el ezek a költségek. 

 

 

Módosul a felhívás 8.           A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 7. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 11. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 12. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 13. EFOP 3.6.1-3.6.2-3.6.3 projektek személyi támogatásának nyomonkövető adatlapja
 14. intézményi nyilatkozat Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevőről
 15. hozzájáruló nyilatkozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosul a felhívás A FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK pontja:

Miniszteri rendeletek

- 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-363-vekop-16-felsoktatsi-hallgatk-tudomnyos-mhelyeinek-s-programjainak-tmogatsa

 
up