EFOP-3.6.2-16 - „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” 2018. 11. 06., Kedd, 18:23

EFOP-3.6.2-16 - „Tematikus kutatási hálózati együttműködések”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” című (EFOP-3.6.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

A Felhívás 5. oldalán az alábbi szövegrész módosul:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.huhonlapon megjelenő közleményeket!

 

A felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja módosul: 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9.) számú korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont kiegészül az alábbiakkal: 

Szakmai tervekkel, tartalommal, eredményekkel kapcsolatos elvárások 

[…]

Az állami intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. Törvény) 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állami intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz.

[…]

 

 

A projekt keretében elszámolni kívánt közleményekhez és a publikációs kibocsátás növeléséhez kapcsolódó mutatók (SZE9, SZE10)esetében megfogalmazott elvárások

 

A Magyar Tudományos Művek Tárába (a továbbiakban: MTMT) történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció (a közlemény létrehozásához kapcsolódó felsőoktatási intézmény és kar megjelölése) minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

 

A projekt keretében a támogatás terhére elszámolni kívánt közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni.

 

Függetlenül a jelen támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt befejezéséig a MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.

 

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont – Beszámolási kötelezettség bekezdés törlésre kerül.

 

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont – Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

 

 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások – Számszerűsített szakmai eredmények alábbiak szerint módosulnak: 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_1.

Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma

Az eredmény leírása

A fejlesztés eredményeként új, kutatási folyamatokban és kutatóioktatói utánpótlást támogató programokban eddig részt nem vett hallgatók kerülnek bevonásra kutatási folyamatokba és kutatóioktatói utánpótlást támogató tevékenységekbe.

Azon személyek száma, akik a tudományos utánpótlás kiválóságaiként kutatói-oktatói utánpótlást biztosító teljesítményalapú támogatásban részesülnek, és/vagy kutatói elszivárgást ellensúlyozó programokban, fejlesztett doktori képzésekben, posztgraduális képzésekben, K+F+I képzésben vagy egyéb fejlesztett képzésben vesznek részt, és a 2007-2013as programozási időszakban nem vettek részt hasonló tartalmú fejlesztésekben és programokban.

Figyelmeztetés! Itt csak az újonnan bevont személyeket kell megadni. Amennyiben közvetlen támogatásban is részesült, illetve megfelel az indikátor további feltételeinek, ugyanezeket a személyeket be kell számítani a 3.7.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor értékébe!

Mind az alap, a mester és a doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő, újonnan bevont hallgatókat itt lehet megadni.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt érték adott projekt esetében: 

200 x ((projektjavaslat összege/Teljes konstrukció keret, azaz 15,94 mrd Ft) x 0,75) fő

A számszerűsített szakmai elvárást projekt szinten kell teljesíteni, tehát a konzorciumvezető és a konzorciumi partnerek együttesen teljesítik a támogatási kérelemben vállalt célértékeket.  

Igazolás módja

Intézményi nyilatkozat (14. sz. szakmai melléklet): 

Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma megnevezésével és/ vagy a fejlesztéssel érintett képzések/programok listájával szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_2.

A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen

Az eredmény leírása

A fejlesztés eredményeként növekszik a fiatal kutatók száma, a kutatói életpálya népszerűbbé válik.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységekben, kutatási területi fejlesztésekben résztvevő, megvalósítást támogató személyként bevont, vagy a projekt tevékenységeinek eredményeit értékelő, elemző, illetve azokat hasznosító a

 

pályafutása kezdetén álló doktori képzésben részt vevő hallgató,

1 doktorjelölt és/vagy tudományos         fokozattal                 rendelkező posztdoktor, akik a projekt támogatási szerződése hatályba lépésének napján a 40. életévüket nem töltötték be. 

Itt az alap- és mesterképzésesben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatókat nem lehet megadni; a doktori képzésben részt vevő hallgatókat és a posztdoktorokat lehet megadni.

 

Figyelmeztetés! Itt csak a fenti definíciónak megfelelő fiatal kutatókat kell megadni. Amennyiben közvetlen támogatásban is részesült, illetve megfelel az indikátor további feltételeinek  ugyanezeket a személyeket be kell számítani a 3.7.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor értékébe!

Ennek a szakmai mutatónak részhalmaza a következő, „”A projektben közreműködő azon fiatal kutatók, akik esetében formális „szintlépés” vagy nemzetközi díj elnyerése történik” című szakmai mutató!

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt érték adott projekt esetében: 

200 x ((Igényelt támogatás összege / Teljes felhívás keret, azaz 15,94 Mrd Ft)) x 0,75) értéknek megfelelő létszám fő

A számszerűsített szakmai elvárást projekt szinten kell teljesíteni, tehát a konzorciumvezető és a konzorciumi partnerek együttesen teljesítik a támogatási kérelemben vállalt célértékeket.

Igazolás módja

Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma/elemzett, értékelt, hasznosított          projekteredmény               megnevezésével szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_4.

Támogatott hazai és nemzetközi tudományos konferenciaelőadás megtartása

Az eredmény leírása

2 A projekt keretében a hallgatók, doktorjelöltek és posztdoktorok konferencia szereplése (előadás tartása) növekszik a konferencia részvételeknek    köszönhetően.     A             hazai       és            nemzetközi konferencia részvételre támogatást kapó hallgatók és/vagy posztdoktorok megtartott előadásai alapján számítandó a mutató. Ugyanazon személy többször is beszámítható a mutató értékébe a megtartott konferencia előadások számának alapján. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték:  80 db

                                                          

3

 Doktorjelölt: A felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában doktorjelöltként meghatározott személyek.

2

 Posztdoktor: Aki rendelkezik tudományos fokozattal a projekt támogatási szerződése hatályba lépésének napján.

 

 

Igazolás módja

Előadó neve, előadás absztraktja, konferencia programja, a konferenciaszervező igazolása az előadás megtartásáról.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_6.

EU / EGT tagállamokból származó illetve Kárpát-medencei felsőoktatási vendégkutatók száma.

Az eredmény leírása

Célkitűzés szerint nő a hazai intézményekben az EU / EGT tagállamokban vagy a Kárpát-medencében működő felsőoktatási, kutatóhelyi oktatók / kutatók száma. A projekt révén az intézményben kutatásban részt vevő vendég oktatók / kutatók számát kell megadni.   

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték projektenként 25 fő

Igazolás módja

Névsorral, a névhez tartozó kutatási téma és az intézményi kutatás megnevezésével, amelyhez a vendég oktató / kutató hozzájárult, vendég oktató / kutató projekthez kötődő meghívójával szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_7.

A          projekt             során   elért     potenciális       Horizont             2020 együttműködő partnerek száma.

Az eredmény leírása

Célkitűzés szerint nő a Horizont 2020 részvétel és ehhez nemzetközi konzorciumi partnerségek kialakításának előkészítése, azaz partnerségek kiépítése jelentős számban megtörténik. A projekt során elért olyan partnereket kell lejelenteni, akik potenciális Horizont 2020 partnerek lesznek, lehetnek és ezt vagy szándéknyilatkozattal megerősítik vagy konkrét együttműködés (közös pályázás) valósul meg a

projektidőszak végéig

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték projektenként 10 db

Igazolás módja

Intézménylistával                és            együttműködési   dokumentációval szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_9.

A felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen

3 vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten létrejött publikációk száma (mind magyar, mind idegen nyelvű, mind hazai, mind külföldi folyóirat, peer review kiadvány)

                                                          

3

 Amennyiben a felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézménye nem önálló kar, szükséges megjelölni, hogy a támogatott felsőoktatási intézmény melyik karához történik az intézményi affiliáció az MTMT-ben történő lejelentés során. Ebben az esetben a mutató bázisértékét, célértékét, tényértékét az affiliációnál megjelölt  karra kell vonatkoztatni, és a bázisérték nem lehet 0.

Az eredmény leírása

Publikációk (tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemények) számának növekedése

Összes magyar és idegen nyelvű publikációi kategóriájában nyilvánosságra hozott és az MTMT-ben nyilvántartott közlemények száma. Csak az MTMT-ben is szereplő

közlemények számolhatók bele a mutatóba (folyóiratok esetében Q1-Q4 besorolástól függetlenül).

Többszerzős publikáció vagy más pénzügyi forrásból is finanszírozott tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetén 1 db publikációnak számolható be a mutató célértékébe a közlemény szerzői által a közlemény létrehozásához kapcsolódóan, az MTMT-ben az intézményi affiliációnál megnevezett intézménynél. A más pénzügyi forrásból is finanszírozott publikáció költségei a hozzájárulás arányában számolhatók el.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

2012-2013-2014 évekre vonatkozó éves intézményi publikációs átlag kibocsátás minimum 115%-ának megfelelő db szám / a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig eltelt évek publikálási átlagát tekintve.

 

A kiinduló értéket és a célértéket, illetve a megvalósítás során elért tényértéket is a támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő teljes intézményi (kar) szinten kell megadni, beleértve az adott intézmény (kar) fejlesztéssel nem érintett egységeinek, nem támogatott személyeinek kibocsátását is.

Igazolás módja

Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása.

Az MTMT-ben történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

A projektből közvetlenül támogatott és elszámolni kívánt publikációk esetében a közleményben a támogatás tényét

(projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni. 

 

Függetlenül a támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) és az intézményi (kar) affiliációnak a feltüntetése.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai

SZE_10.

A felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási

 

eredmény megnevezése

intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten létrejött idegen nyelvű cikkek száma (Idegen nyelvű cikkek hazai folyóiratokban + Idegen nyelvű cikkek külföldi folyóiratokban együttesen)

Az eredmény leírása

Idegen nyelvű tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemények számának növekedése. 

Összes idegen nyelvű publikációi kategóriában nyilvánosságra hozott és az MTMT-ben nyilvántartott közlemények száma.  Csak az MTMT-ben is szereplő közlemények számolhatók bele a mutatóba (folyóiratok esetében Q1-Q4 besorolástól függetlenül).

Többszerzős publikáció vagy más pénzügyi forrásból is finanszírozott tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetén 1 db publikációnak számolható be a mutató célértékébe a közlemény szerzői által a közlemény létrehozásához kapcsolódóan, az MTMT-ben az intézményi affiliációnál megnevezett intézménynél. A más pénzügyi forrásból is finanszírozott publikáció költségei a hozzájárulás arányában számolhatók el.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

2012-2013-2014 évekre vonatkozó éves publikációs átlag kibocsátás minimum 115%-ának megfelelő db szám / a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig eltelt évek publikálási átlagában.

A kiinduló értéket és a célértéket, illetve a megvalósítás során elért tényértéket is a támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő teljes intézményi (kar) szinten kell megadni, beleértve az adott intézmény (kar) fejlesztéssel nem érintett egységeinek, nem támogatott személyeinek kibocsátását is.

Igazolás módja

Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása.

Az MTMT-ben történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

A projektből közvetlenül támogatott és elszámolni kívánt publikációk esetében a közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe) és az intézményi affiliációt (a közlemény létrehozásához kapcsolódó felsőoktatási intézményt és kart) fel kell tüntetni. 

 

Függetlenül a támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése. 

 

A felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pont kiegészül az alábbiakkal: 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az ÁÚF c. dokumentum

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont módosul a következő változtatásokkal:

[…]

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

A felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pont módosul a következő változtatásokkal:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

A felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pont módosul a következő változtatásokkal:

[…]

Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet - az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETÉNEK  13. cikk  (2) szakasza alapján - igényelhet támogatást a kevésbé fejlett régióban található telephellyel illetve szakmai megvalósítás helyszínnel (kihelyezett kutatócsoporttal), kevésbé fejlett régióra irányuló fejlesztéssel.

A felhívás 3.7.1. Indikátorok pont módosul a következő változtatásokkal:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték

Azonosító

Kutatói utánpótlást támogató

programokban résztvevők száma

ESZA

OP- kimenet

minimálisan elvárt létszám: 

500 x (Projektjavaslat összege/Teljes konstrukció keret, azaz 15,94 Mrd Ft) x 0,75

8.10

 

Indikátor definíciók:

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma (fő)

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) ) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok[1] összesített száma, a teljes projektidőszakra vetítve.

Számítási mód:

Csak a kutatási tevékenységbe tevőlegesen bevont és/vagy K+F tartalmú extrakurrikuláris képzésben, tréningben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek vehetők figyelembe ebben az indikátorban, rendezvényen résztvevő vagy mintatanterv szerinti képzésben résztvevő, kötelező gyakorlatot többletfeladat nélkül ellátó nem számít bele. Szakmai megvalósítók közül nem számítanak az indikátorba az adminisztratív vagy kommunikációs, vagy egyéb nem kutatási célú feladatra foglalkoztatott hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok.

Az indikátor értékébe beszámítanak:

 • a szakmai céloknál jelzett mutatók közül o A Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma (SZE_1.) és Számszerűsített szakmai elvárások pontban jelzett személyek, amennyiben egyedi kiadás (bér, járulék, ösztöndíj, célcsoport támogatás) került elkülönítésre a részükre.

o A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen (SZE_2.) című Számszerűsített szakmai elvárások pontban jelzett személyek, amennyiben egyedi kiadás (bér, járulék, ösztöndíj, célcsoport támogatás) került elkülönítésre a részükre. 

 • Az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok.

 

Igazoló dokumentumok:

FAIR jelenléti ív, névsor, kutatási témalista.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

A felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont módosul a következő változtatásokkal:

A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a humánerőforrás-fejlesztésben (képzés, átképzés, továbbképzés, tréning) érintett, illetve kutatási tevékenységben résztvevő hallgatók, oktatók, kutatók, minősülnek Résztvevőknek. 

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

Egyéni szintű adatgyűjtés:

A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereztek (8.1) eredményindikátor értékének kiszámítása érdekében 

 

A projekt keretében a projektgazdának az egyéni céltámogatásban részesült hallgatók (akik számára egyéni kiadásokat különítenek el) ISCED 5-8 szintű végzettség megszerzésére vonatkozó adatainak megismerése céljából kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a felhívás 15. szakmai mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

 

Az adatszolgáltatást a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges a projekt zárásáig. Az adatszolgáltatás időpontját az irányító hatóság határozza meg.

 

Módosul a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre  pontja:

[…]

6.        Célcsoport támogatásának költségei

 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai  o munkatapasztalat-szerzés támogatás költsége (bér és járulék) o ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez

kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12; 4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján

 • Célcsoport útiköltsége o utazási költség (belföldi és külföldi)
  • szállásköltség (belföldi és külföldi)
 • Célcsoport képzési költségei o képzéshez kapcsolódó költség 
  • képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Százalékban meghatározott átalány:

Az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

Módosul a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja: […]

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

[…]

 

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

[…]

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft.

 

[…]

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

Módosul a felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 7. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 11. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 12. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 13. EFOP 3.6.1-3.6.2-3.6.3 projektek személyi támogatásának nyomonkövető adatlapja
 14. Nyilatkozat Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevőről
 15. Hozzájáruló nyilatkozat

 

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák. 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-362-16-tematikus-kutatsi-hlzati-egyttmkdsek-1

 

 
up