EFOP-3.6.1-16 - „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” 2019. 01. 06., Vasárnap, 16:08

EFOP-3.6.1-16 - „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című (EFOP-3.6.1-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

A Felhívás 1. oldalán az alábbi szövegrész módosul:

Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. törvény) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények) számára, a Fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási stratégia célkitűzéseinek megfelelően a kutatás, innováció megerősítése és intelligens szakosodás növelése érdekében.

[…]

• A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 000 000 Ft maximum 4 000 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, az útmutatóban rögzített intézményi méretnek megfelelő maximális támogatható összegnek megfelelően;

 

A Felhívás 5. oldalán az alábbi szövegrész módosul:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja,              ezért     kérjük, hogy      kövessék            figyelemmel      a www.szechenyi2020.huhonlapon megjelenő közleményeket!

 

A felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása pont - Támogatható szakmai folyamatok, tevékenységcsoportok, tevékenységek rész alábbiak szerint módosul: 

[…]

 A nemzeti intelligens szakosodási stratégia kutatási fejlesztési irányaihoz illeszkedő intézményi célzott alapkutatások emberi erőforrás feltételeinek fejlesztése 

A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a

megvalósítással kapcsolatos elvárások pont módosul és kiegészül az alábbiakkal: 

 […]

Az állam intézmények a 2011. évi CCIV. törvény 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A 2011. évi CCIV. törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz.

 

D) A projekt keretében elszámolni kívánt közleményekhez és a publikációs kibocsátás növeléséhez kapcsolódó mutatók (SZE4, SZE5) esetében megfogalmazott elvárások

A Magyar Tudományos Művek Tárába (a továbbiakban: MTMT) történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció (a közlemény létrehozásához kapcsolódó felsőoktatási intézmény és kar megjelölése) minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

A projekt keretében a támogatás terhére elszámolni kívánt közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni.

Függetlenül a jelen támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%a esetében elvárás a projekt fizikai befejezéséig az MTMT-ben történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.

 

A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a

megvalósítással kapcsolatos elvárások pont – Számszerűsített szakmai elvárások alábbiak szerint módosulnak: 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_1.

Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma

Az eredmény leírása

A fejlesztés eredményeként új, kutatási folyamatokban és kutatói-oktatói utánpótlást

 

 

támogató programokban eddig részt nem vett hallgatók kerülnek bevonásra kutatási folyamatokba és kutatói-oktatói utánpótlást támogató tevékenységekbe.

Azon személyek száma, akik a tudományos utánpótlás kiválóságaiként kutatói-oktatói utánpótlást biztosító teljesítményalapú támogatásban részesülnek, és/vagy kutatói elszivárgást ellensúlyozó programokban, fejlesztett doktori képzésekben, posztgraduális képzésekben, K+F+I képzésben vagy egyéb fejlesztett képzésben vesznek részt, és a 2007-2013-as időszakban nem vettek részt hasonló tartalmú fejlesztésekben és programokban.

Figyelmeztetés! Itt csak az újonnan bevont személyeket kell megadni. Amennyiben közvetlen támogatásban is részesült, illetve megfelel az indikátor további feltételeinek, ugyanezeket a személyeket be kell számítani a 3.5.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor értékébe!

Mind az alap, mind a mester és a doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő, újonnan bevont hallgatókat itt lehet megadni.

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt érték adott projekt esetében: 

A 3.5.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor egy ötödének megfelelő létszám

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Konzorcium esetén az indikátort projekt szinten kell teljesíteni, tehát a konzorcium vezető és a konzorciumi partnerek együttesen teljesítik a támogatási kérelemben vállalt célértékeket.

Igazolás módja

Intézményi nyilatkozat 8. sz. szakmai melléklet.

Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma

 

megnevezésével és/vagy fejlesztéssel érintett képzések, programok listájával szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_2.

A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen

Az eredmény leírása

A fejlesztés eredményeként növekszik a fiatal kutatók száma, a kutatói életpálya népszerűbbé válik.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységekben, kutatási területi fejlesztésekben résztvevő, megvalósítást támogató személyként bevont, vagy a projekt tevékenységeinek eredményeit értékelő, elemző, illetve azokat hasznosító a pályafutása kezdetén álló doktori képzésben részt vevő hallgató, doktorjelölt[1], és/vagy tudományos fokozattal rendelkező posztdoktor, akik a projekt támogatási szerződése hatályba lépésének napján a 40. életévüket nem töltötték be. Itt az alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatókat, doktorjelölteket és a posztdoktorokat lehet megadni.

Figyelmeztetés! Itt csak a fenti definíciónak megfelelő fiatal kutatókat kell megadni. Amennyiben közvetlen támogatásban is részesült, illetve megfelel az indikátor további feltételeinek, ugyanezeket a személyeket be kell számítani a 3.5.1 Indikátorok fejezetben jelzett Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont résztvevők száma indikátor értékébe!

Ennek a szakmai mutatónak részhalmaza a következő, „”A projektben közreműködő azon fiatal kutatók, akik esetében formális „szintlépés” vagy nemzetközi díj elnyerése történik” című szakmai mutató!

A                           tulajdonság

Minimálisan elvárt érték adott projekt esetében: 

számszerűsíthető célértéke

800 x (Igényelt támogatás összege / Teljes felhívás keret, azaz 20 Mrd Ft)) x 0,75 értéknek megfelelő létszám

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Konzorcium esetén az indikátort projekt szinten kell teljesíteni, tehát a konzorcium vezető és a konzorciumi partnerek együttesen teljesítik a támogatási kérelemben vállalt célértékeket.

Igazolás módja

Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma/ elemzett, értékelt, hasznosított projekteredmény megnevezésével szükséges igazolni.

 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_4.

A felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar)[2] szinten létrejött publikációk száma (mind magyar, mind idegen nyelvű, mind hazai, mind külföldi folyóirat, peer review kiadvány)

Az eredmény leírása

Publikációk (tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemények) számának növekedése.

Összes magyar és idegen nyelvű publikációi kategóriájában nyilvánosságra hozott és az MTMTben is szereplő közlemények száma.

 

Csak az MTMT-ben is szereplő közlemények számolható bele a mutató értékébe (folyóiratok esetében Q1-Q4 besorolástól függetlenül).

 

 

 

Többszerzős publikáció vagy más pénzügyi forrásból is finanszírozott tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetén 1 db publikációnak számolható be a mutató értékébe a közlemény szerzői által a közlemény létrehozásához kapcsolódóan, az MTMT-ben az intézményi affiliációnál megnevezett intézménynél. A más pénzügyi forrásból is finanszírozott publikáció költségei a hozzájárulás arányában számolhatók el.

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

2012-2013-2014 évekre vonatkozó éves intézményi (kar) publikációs átlag kibocsátás minimum 115%ának megfelelő db szám / a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig eltelt évek publikálási átlagát tekintve.

A kiinduló értéket és a célértéket, illetve a megvalósítás során elért tényértéket is a támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő teljes intézményi (kar) szinten kell megadni, beleértve az adott intézmény (kar) a fejlesztéssel nem érintett egységeinek, nem támogatott személyeinek kibocsátását is.

Igazolás módja

Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása 

Az MTMT-ben történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás.

A projektből közvetlenül támogatott és elszámolni kívánt publikációk esetében a  közleményben a támogatás tényét (projekt azonosító száma és címe ) fel kell tüntetni.

Függetlenül a támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt fizikai befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a

 

támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.  

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_5.

A felhívás 4.1 pontja szerint a támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten létrejött idegen nyelvű cikkek száma (Idegen nyelvű cikkek hazai folyóiratokban + Idegen nyelvű cikkek külföldi folyóiratokban együttesen)

Az eredmény leírása

Idegen nyelvű tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemények  számának növekedése

Összes idegen nyelvű publikációi kategóriában nyilvánosságra hozott és az MTMT-ben nyilvántartott közlemények száma.

Csak az MTMT-ben is szereplő közlemények számolható bele a mutatóba (folyóiratok esetében Q1-Q4 besorolástól függetlenül).

Többszerzős publikáció vagy más pénzügyi forrásból is finanszírozott tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetén 1 db publikációnak számolható be a mutató értékébe a közlemény szerzői által a közlemény létrehozásához kapcsolódóan, az MTMT-ben az intézményi affiliációnál megnevezett intézménynél. A más pénzügyi forrásból is finanszírozott publikáció költségei a hozzájárulás arányában számolhatók el.

 

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

2012-2013-2014 évekre vonatkozó éves publikációs átlag kibocsátás minimum 115%-ának megfelelő db szám / a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig eltelt évek publikálási átlagában.

A kiinduló értéket és a célértéket, illetve a megvalósítás során elért tényértéket is a támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban

 

található székhelyen vagy telephelyen működő teljes intézményi (kar) szinten kell megadni, beleértve az adott intézmény (kar) fejlesztéssel nem érintett egységeinek, nem támogatott személyeinek kibocsátását is. 

Igazolás módja

Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása

Az MTMT-ben történő lejelentés során az intézményi (kar) affiliáció minden, a mutató cél- és tényértékébe beszámítani kívánt tudományos és/vagy művészeti/műszaki jellegű közlemény esetében elvárás

 A projektből közvetlenül támogatott és elszámolni kívánt publikációk esetében a közleményben a támogatás tényét(projekt azonosító száma és címe) fel kell tüntetni.

 

Függetlenül a támogatás terhére történő elszámolás megvalósulásától – adott konvergencia régióban található telephelyen/székhelyen működő intézmény (kar) a mutató teljesítési időszakában létrejött tudományos kibocsátásának legalább 20%-a esetében elvárás a projekt fizikai befejezéséig az MTMT-be történő lejelentés során a támogatás tényének (projekt azonosító száma és címe) a feltüntetése.

 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_6.

Támogatott hazai és nemzetközi tudományos konferencia-előadás tartások száma

Az eredmény leírása

A projekt keretében a hallgatók, doktorjelöltek és posztdoktorok[3] konferencia szereplése (előadás tartása) növekszik konferencia részvételeknek köszönhetően. A hazai és nemzetközi konferencia

 

részvételre támogatást kapó hallgatók és/vagy posztdoktorok megtartott előadásai alapján számítandó a mutató. A projekt keretében megtartott konferencia-előadás akkor is beszámítható a mutató értékébe, ha a konferenciaelőadás megtartásával kapcsolatosan nem merült fel költség. 

Ugyanazon személy többször is beszámítható a mutató értékébe a megtartott konferencia előadások számának alapján.  

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték:

 • a 100-maximum400 millió forint projektméret esetén: 15 db
 • 400 millió forintot meghaladó - maximum1 200 millió forint közötti projektméret esetén: 40 db 
 • 1 200 millió forintot meghaladó-4 000 millió forint közötti projektméret esetén: 100 db

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Igazolás módja

Előadó neve, előadás absztraktja, konferencia programja, a konferenciaszervező igazolása az előadás tartásáról. 

 

Megvalósítandó        műszaki-

szakmai                   eredmény

megnevezése

SZE_7.

Ismeretterjesztő, kutatási eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő rendezvények száma

Az eredmény leírása

A projekt kertében megtartott, kutatási eredmények, társadalmi innováció terjesztésére, népszerűsítésére irányuló rendezvények.

Kifejezetten a lakossági (felsőoktatási intézmény hallgatói és oktatói körén) kívüli célcsoportot megcélzó rendezvények számítanak a mutatóba. 

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték:

 

tanévenként átlagosan 2 db

 

Igazolás módja

Programleírás.                Intézmény nyilatkozata alapján.

adatszolgáltatása,

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_8.

Ismeretterjesztő,        kutatási          eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő      rendezvényeken          résztvevők száma

Az eredmény leírása

A projekt kertében megtartott, társadalmi innováció terjesztésére, népszerűsítésére irányuló rendezvényeken résztvevők száma.

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték:

A felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten számított hallgatói létszám 10%-ának megfelelő lakossági érdeklődő, résztvevő a projekt fizikai befejezéséig.

A hallgatói létszám esetében a 2014. évi hivatalos októberi statisztika az irányadó.

Igazolás módja 

Programleírás 

Amennyiben lehetséges: jenléti ív, 

Amennyiben lehetséges: belépők igazoló tömbje,

Amennyiben a fentiek nem lehetségesek: Intézmény adatszolgáltatása, nyilatkozata alapján. 

 

Megvalósítandó szakmai megnevezése

műszakieredmény

SZE_10.

A felsőoktatási kutatási folyamatokba bevont vállalati (vagy egyéb külső kutatóhelynek számító partnerszervezet) szakemberek továbbá felsőoktatási kutatási szabadságban (sabbaticalban) részesített vállalati

 

szakemberek együttes száma. 

Az eredmény leírása

A vállalati szakemberek bevonása a felhívás 4.1 pontja szerint támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézmény (kar) felsőoktatás kutatási folyamataiba, az ilyen szakemberek számának növekedése. 

A felsőoktatási kutatási folyamatokba bevont vállalati (vagy egyéb külső kutatóhelynek számító partnerszervezet) szakemberek továbbá a legalább 6 hónapos felsőoktatási kutatási szabadságban (sabbaticalban) részesített vállalati szakemberek együttes száma.

A                            tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték:

 A felhívás 4.1 pontjában támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten számított minősített oktatói létszáma

1%-ának megfelelő létszám

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Az oktatói létszám esetében a 2014. évi hivatalos októberi statisztika az irányadó.

Igazolás módja

Névsorral, vállalatnévvel és a névhez tartozó kutatási téma megnevezésével szükséges igazolni.

 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_12.

Kutatási témába, szakdolgozatba vagy doktori értekezésbe beépített vállalati problémák

Az eredmény leírása

A kutatási témákban a vállalati K+F+I igények, problémák megjelenítése.

A szakmai cél olyan kutatási, szakdolgozati vagy doktori értekezés témák számát méri, ahol a konkrét téma és kutatási kérdés vállalati K+F+I

 

folyamatból fakad. 

 

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték

 • a 100- maximum 400 millió forint projektméret esetén: 2 db
 • 400 millió forintot meghaladó - maximum1 200 millió forint közötti projektméret esetén: 10 db 
 • 1 200 millió forintot meghaladó -4 000  millió forint közötti projektméret esetén: 25 db

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Igazolás módja

Kutatási témák, szakdolgozatok vagy doktori értekezések címlistája, megjelölve a vállalatot, ahol a konkrét kutatási igény megjelent és a kutatott/tárgyalt vállalati KFI igényt/problémá(ka)t. Intézményi lista alapján Intézményi adatszolgáltatás és az intézmény nyilatkozata alapján. 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_13.

Kutatási témába, szakdolgozatba vagy doktori értekezésbe beépített környezeti-társadalmigazdasági kihívás, probléma megértését és a feltárás mellett kezelését szolgáló témakörök vagy térségi társadalmi innovációs illetve fenntartható     fejlődéssel          kapcsolatos kérdéskörök

Az eredmény leírása

A kutatási témákban a jövő- és problémaorientált témák beépítése.

A környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokra választ kereső kutatások célzott támogatása, ennek révén az ilyen kutatási témák, szakdolgozatok vagy doktori értekezések számának növekedése

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték

           a           100-          maximum          400         millió           forint

 

projektméret esetén: 2 db

 • 400 millió forintot meghaladó - maximum1 200 millió forint közötti projektméret esetén: 10 db 
 • 1 200 millió forintot meghaladó -4000  millió forint közötti projektméret esetén: 25 db

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

 

A felhívás 4.1 pontjában támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) szinten a környezeti-társadalmi-gazdasági problémával          foglalkozó           kutatási                 témák, szakdolgozatok és/ vagy doktori értekezések darabszáma számít bele a mutató értékébe függetlenül az adott dokumentumban megjelenített környezeti-társadalmi-gazdasági            problémák számától.

 

Igazolás módja

Kutatási témák, szakdolgozatok vagy doktori értekezések címlistája feltüntetve a megjelenített környezeti-társadalmi-gazdasági problémá(ka)t. Intézményi adatszolgáltatás és az intézmény nyilatkozata alapján. 

 

Megvalósítandó       műszaki-

szakmai                  eredmény

megnevezése

SZE_18.

EU / EGT tagállami, illetve Kárpát-medencei felsőoktatási vendég oktató / kutatók száma.

Az eredmény leírása

Célkitűzés szerint nő a hazai intézményekben az EU / EGT tagállamokban vagy Kárpát-medencében működő felsőoktatási, kutatóhelyi oktatók / kutatók száma. 

A projekt révén a felhívás 4.1 pontjában támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) a kutatásban részt vevő vendég

 

oktatók / kutatók számát kell megadni.  

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték

 • a 100- maximum 400 millió forint projektméret esetén: 4 fő
 • 400 millió forintot meghaladó - maximum1 200 millió forint közötti projektméret esetén: 16 fő 
 • 1 200 millió forintot meghaladó-4000millió forint közötti projektméret esetén: 32 fő

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Igazolás módja

Névsorral és a névhez tartozó kutatási téma és az intézményi kutatás megnevezésével, amelyhez a vendég oktató / kutató hozzájárult, vendég oktató / kutató projekthez kötődő meghívójával szükséges igazolni.

 

Megvalósítandó        műszaki-

szakmai                   eredmény

megnevezése

SZE_19.

Megosztott        infrastruktúra, tudáshasználat előmozdítása 

közös

Az eredmény leírása

A párhuzamos fejlesztéseket kiváltó megosztott infrastruktúra, közös tudáshasználat előmozdítása. 

 

Az együttműködések száma, melyek keretében az intézmények/szervezetek/vállalkozások és a felhívás 4.1 pontjában támogatott felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található székhelyen vagy telephelyen működő intézményi (kar) a projekt keretében beszerzett/adaptált/felújított/kialakított kutatási eszközt, berendezést, infrastruktúrát, platformot és/vagy a projekt eredményeként létrejött „tudást” (tananyag, módszertan) közösen használják és/vagy a támogatott felsőoktatási intézmény(ek)el közös adatbázist szereznek be.

A                           tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

Minimálisan elvárt célérték

             a          100-          maximum          400         millió           forint

 

projektméret esetén: 1 db

 • 400 millió forintot meghaladó - maximum1 200 millió forint közötti projektméret esetén: 3 db 
 • 1 200 millió forintot meghaladó-4000  millió forint közötti projektméret esetén: 5 db

A projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges elérni.

Igazolás módja

Együttműködési              megállapodás   (megosztás módjának bemutatásával) 

 

A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pont– Kiszervezhető szolgáltatások a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan alábbiak szerint módosulnak: 

[…]

A kiszervezett szolgáltatások legfeljebb a keret 10%-áig számolhatóak el, államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy a tudományos kutatásról, fejlesztéséről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 2014. évi LXXVI. törvény) 3.§ 9. pontja szerinti költségvetési kutatóhely, mint szolgáltató esetében 10%-ot meghaladóan, de legfeljebb 25% erejéig számolhatóak el ezek a költségek.

A felhívás 3.2.    A     projekt    műszaki-szakmai    tartalmával     és     a

megvalósítással kapcsolatos elvárások pont – D) Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások alábbiak szerint módosulnak: 

[…]

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

 

Törlésre került a felhívás 3.2. Beszámolás kötelezettségek pontja.

 

A felhívás 3.2.    A       projekt       műszaki-szakmai        tartalmával         és      a megvalósítással kapcsolatos elvárások pont –Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása pontja alábbiak szerint módosulnak: 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő         vagy      nem      rendeltetésszerű            felhasználása    esetén a

Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

A felhívás 3.5.1. Indikátorok pont módosul a következő változtatásokkal:

Mutató neve

Típus kimenet eredmény hatás

Mértékegység

Bázisérték

 

Minimálisan      elvárt

célérték

Célérték el-érésének időpontja

Indikátor számának

forrása (az

adott indikátor teljesítését igazolja)

Doktori fokozatszerzések száma

OP eredmény

455 (2013as érték konver gencia régiók vonatk ozásáb an)

Minden doktori iskolával rendelkező intézménynek a 2013.

éves adatához legalább növekedést

biztosítania 

képest

20%-os kell

2022

FIR             2023.

októberi statisztika

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma

kimenet

0

minimálisan          elvárt létszám: 

2000 x (Projektjavaslat összege/Teljes konstrukció keret, azaz

20 Mrd Ft) x 0,75

a              projekt

fizikai

befejezése

 

FAIR

jelenléti ív, névsor, kutatási témalista

               

 

 

 

Indikátor definíciók:

Doktori fokozatszerzések száma

Azon fokozatszerzések száma, melyek az ISCED 8 szintnek felelnek meg.

 

Számítási mód:

A Felsőoktatási Információs Rendszer októberi statisztikája a kevésbé fejlett régiókban, 2022-és évben fokozatot szerzettek számáról. 

 

Igazoló dokumentumok: 

A Felsőoktatási Információs Rendszer októberi statisztikája a kevésbé fejlett régiókban, 2022-és évben fokozatot szerzettek számáról. 

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma (fő)

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató),doktorjelöltek, posztdoktorok[4] összesített száma, a teljes projektidőszakra vetítve. 

 

Számítási mód: 

Csak a kutatási tevékenységbe tevőlegesen bevont és/vagy K+F tartalmú extrakurrikuláris képzésben, tréningben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek vehetők figyelembe ebben az indikátorban, rendezvényen résztvevő vagy mintatanterv szerinti képzésben résztvevő, kötelező gyakorlatot többletfeladat nélkül ellátó nem számít bele. Szakmai megvalósítók közül nem számítanak az indikátorba az adminisztratív vagy kommunikációs, vagy egyéb nem kutatási célú feladatra foglalkoztatott hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok.

 

Az indikátor értékébe beszámítanak:

 a szakmai céloknál jelzett mutatók közül:

 • A Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevők száma (SZE1.) című számszerűsített szakmai elvárások pontban jelzett személyek, amennyiben egyedi kiadás (bér, járulék, ösztöndíj, célcsoport támogatás) került elkülönítésre a részükre.
 • A projektben közreműködő fiatal kutatók száma összesen (SZE2.) című számszerűsített szakmai elvárások pontban jelzett személyek, amennyiben egyedi kiadás (bér, járulék, ösztöndíj, célcsoport támogatás) került elkülönítésre a részükre.

Az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok.

 

Igazoló dokumentumok:

FAIR jelenléti ív, névsor, kutatási témalista.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

A felhívás 3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont módosul a következő változtatásokkal:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának. 

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi.

A személyes és különleges adatokat a Kedvezményezett bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a humánerőforrás-fejlesztésben (képzés, átképzés, továbbképzés, tréning) érintett, illetve kutatási tevékenységben résztvevő hallgatók, oktatók, kutató személyek minősülnek Résztvevőknek.

 

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

Egyéni szintű adatgyűjtés:

A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereztek eredményindikátor (8.1) értékének kiszámítása érdekében 

 

A projekt keretében a projektgazdának az egyéni céltámogatásban részesült hallgatók (akik számára egyéni kiadásokat különítenek el) ISCED 5-8 szintű végzettség megszerzésére vonatkozó adatainak megismerése céljából kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a felhívás 9. szakmai mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

 

Az adatszolgáltatást a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges a projektmegvalósítás befejezéséig. Az adatszolgáltatás időpontját az irányító hatóság határozza meg.

 

Kiegészül a felhívás 3.6. Fenntartási kötelezettség pontja:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

[…]

 A Doktori fokozatszerzések száma indikátor vonatkozásában 2023. október 31-ig adatszolgáltatást nyújt a 2022-es évben doktori fokozatok szerzettek számáról.

 

Módosul a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja:

Kizárólag a 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási igényt, kevésbé fejlett régiókban található székhelyen vagy telephelyen megvalósuló fejlesztéssel. 

[…]

Együttműködő partnerek:

A projektnek együttműködő partnerei lehetnek a 2014. évi LXXVI. törvény 3.§ által leírt definíció szerinti kutatóhelyek, és egyéb regionális jelentőségű szervezetek, amelyek a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia megvalósításában részt vesznek, továbbá olyan vállalkozások, melyek alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak. Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek anyagi támogatásban.

 

Módosul a felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja:

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén

legfeljebb ötszázmillió forint,

 1. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület kedvezményezett esetén, amennyiben 
 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, -                 a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

 

Időközi kifizetés benyújtása: 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

 

2018. szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg. 

 

Módosul a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

[…]

A kiszervezett szolgáltatások legfeljebb a keret 10%-áig számolhatóak el, államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 3.§ 9. pontja szerinti költségvetési kutatóhely, mint szolgáltató esetében 10%-ot meghaladóan, de legfeljebb 25% erejéig számolhatóak el ezek a költségek.

[…]

6. Célcsoport támogatásának költségei

 

Célcsoport személyi jellegű ráfordításai 

 • munkatapasztalat-szerzés támogatás költsége (bér és járulék)
 • ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12;

4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján

Célcsoport útiköltsége

 • utazási költség
 • munkába járáshoz szállásköltség

Célcsoport képzési költségei

 • képzéshez kapcsolódó költség 
 • képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

[…]

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. 

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

[…]

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében záradékolni szükséges azokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

Kiegészül az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei - Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások elszámolásának feltételei pont

[…]

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

Módosul 5.6 Piaci ár igazolása pontja

Piaci ár igazolása 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

 

 

Módosul 5.6        Az elszámolhatóság további feltételei – Számlaösszesítők alkalmazása

 

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

 

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000Ft. A 2.000.000Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges- kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Módosul a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja – Ebeszerzés:

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni

 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület ebeszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

Módosul a felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja:

 1. Megvalósíthatósági Tanulmány sablon
 2. Önéletrajz minta
 3. Likviditási terv minta
 4. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására minta
 5. Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 6. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén 
 7. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 8. Intézményi nyilatkozat Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevőről
 9. Hozzájáruló nyilatkozat

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-361-16-intelligens-szakosodst-szolgl-intzmnyi-fejlesztsek


 
up