EFOP-3.4.3-16 - „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:43

EFOP-3.4.3-16 - „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című (EFOP-3.4.3-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Módosult a Felhívás 5. oldala az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a

Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosult:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Pontosításra került a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága ás célja pontjának Célcsoportok alpontja az alábbiak szerint: 

Felsőoktatásba (potenciálisan) jelentkezők, különös tekintettel a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásokban lakóhellyel rendelkezők.

Módosult a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 24 950 000 000 Ft.

Módosítás után:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 24 946 806 005 Ft.

 

 

 

Módosult a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosított:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Pontosításra került a Felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek pontjának B) Oktatási innováció – készségközpontú tanterv átalakítás alpontja az alábbiak szerint:

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti új Képzési és Kimenetei követelmények (KKK-k) alapján a képzések átalakítása, fejlesztése intézményi szinten, a képzések esetében a minőségbiztosítás alkalmazása, fejlesztése, a tantervi hálók, tantervek tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez való illesztése.

 

Módosult a Felhívás 3.3 Nem támogató tevékenységek pontja az alábbiak szerint

Eredeti szöveg:

Tartalomfejlesztés, e-learning fejlesztés esetében nem támogatható olyan konkrét statikus digitális tananyag, tartalom kidolgozása, amely elérhető az (TÁMOP 4.1.2 és 4.2.5 tartalomfejlesztő projektek eredményeit is közzétevő) Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárban a www.tankonyvtar.hu oldalon.

Módosítás után:

Tartalomfejlesztés, e-learning fejlesztés esetében nem támogatható olyan konkrét statikus digitális tananyag, tartalom kidolgozása, amely elérhető az (TÁMOP 4.1.2 és 4.2.5 tartalomfejlesztő projektek eredményeit is közzétevő) Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtárban a www.tankonyvtar.hu oldalon.

 

 

Módosult a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjának Szakmai tervekkel, tartalommal, eredményekkel kapcsolatos elvárások pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

1.[…]

Az állam intézmények 2011. évi CCIV. Törvény 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz.

[…]

7. A fejlesztett statikus digitális tananyagokat, tartalmakat, taneszközöket kötelező elhelyezni vagy teljes körű (full text) elérésre mutató linkkel hivatkozni a Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárban (KFDT) a www.tankonyvtar.hu oldalon.

Módosítás után:

1.[…]

Az állam intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz. 

 

 

7. A fejlesztett statikus digitális tananyagokat, tartalmakat, taneszközöket kötelező elhelyezni - Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár www.tankonyvtar.hu oldalon.  

 

 

 

Módosult a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjának Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitott elkülönített célelszámolási számlát.

Módosítás után:

A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

 

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. Fentiek alapján, valamint a visszafizetési szankció elkerülése érdekében - nem kötelező jelleggel, de figyelembe véve a korábbi programozási időszak tapasztalatait - javasoljuk a projekt keretében kapott támogatások elkülönített bankszámlán történő vezetését.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

 

Módosult a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjának Számszerűsített szakmai elvárások SZE_1, SZE_8 és SZE_9 műszaki szakmai eredmény igazolás módja pontjai az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

KFDT-nek (www.tankonyvtar.hu) leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek

listája 

Módosítás után:

Az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár www.tankonyvtar.hu oldalon leadott vagy elearning rendszerbe feltöltött címek listája

Kiegészítésre került a Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbi bekezdéssel:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbi ponttal: 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

Módosításra és kibővítésre került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.  Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018. december

31-ig

Célérték a projekt

fizikai befejezésére

Azonosító2

Az ISCED 5 és

ISCED 8 szintek közötti

felsőoktatásba

való bekerülést és

bennmaradást támogató

programokban résztvevők száma

0

OPkimeneti

A projekt fizikai

befejezésére vállalt

célérték 25

%-a

 

(Pályázott összeg x 0,25)

 

/ 1 m Ft képlet alapján

kapott egész létszám

8.4

A felsőoktatási együttműködési

programokban támogatott

gyakorló helyek száma

0

db

OPkimeneti

-

 

 

Legalább 18 ezer fős

intézmény

esetében: 5 db

5 ezer fő 18 ezer fő közötti létszámú

8.6

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018. december

31-ig

Célérték a projekt

fizikai befejezésére

Azonosító2

 

 

 

 

 

intézmény esetében 3 db

 

 1. Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 
 2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) a mutató azonosító száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: 

 

 

 

Azon személyek száma, akik ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szinteken támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében.

 

Igazolás módja: monitoring

 

A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma

Azon (vállalati, közületi, non-profit) gyakorló helyek száma, amelyet a konstrukció fejlesztése érint összesen (felkészítés, képzők képzése programban érintett mentor a gyakorlóhelyről, szervezetfejlesztés, stb.), nem számítva a köznevelési intézményeket és feladatellátási helyeket. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba vett, az Oktatási Hivatal engedélyezéséhez kötött és nyilvántartott, támogatásban részesült gyakorló helyek száma adható meg. 

Igazolás módja: monitoring 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

 

 

 

 

 

Módosítás után: 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

 

3.7.1.  Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018. december

31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére

Azonosító2

Az ISCED 5 és

ISCED 8 szintek közötti

felsőoktatásba

való bekerülést és

bennmaradást támogató

programokban résztvevők száma

0

OPkimeneti

A projekt fizikai

befejezésére

vállalt

célérték 25

%-a

 

(Pályázott összeg x 0,25)

/ 1 m Ft képlet alapján kapott egész létszám

8.6

A felsőoktatási együttműködési

programokban támogatott

gyakorló helyek száma

0

db

OPkimeneti

-

 

 

Legalább 18 ezer fős

intézmény

esetében: 5 db

5 ezer fő 18 ezer fő közötti létszámú

intézmény esetében 3 db

8.8

 1. Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
 2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) a mutató azonosító száma

 

Az indikátorok definíciói, számításuk és igazolásuk módja:

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: 

Azon személyek száma, akik olyan támogatott programokon vettek részt, amik az ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szintek között felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. 

Számítási mód: Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8 oktatási szinteken olyan támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják.

Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

 

Igazoló dokumentum: Egyéni fejlesztési terv és / vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR.

A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma

Az Nftv. rendelkezései szerint nyilvántartásba vett és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.) Korm. rend alapján a felsőoktatási és partnerszervezet között kötött megállapodás alapján működő gyakorló helyek száma

Számítás mód: Egy gyakorlati hely egyszer számít bele az indikátor értékébe függetlenül attól, hány hallgatót fogad. A több telephellyel rendelkező vállalkozások azonban bevont telephelyenként számítandók.

Igazoló dokumentum: Intézményi nyilatkozat a bevont telephelyek számáról és listájáról, melynek háttérdokumentációját jelentik a telephelyenkénti (gyakorló hely) hallgatói / gyakorlati szerződések.

Törlésre kerültek a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontjából az alábbi bekezdések: 

A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereznek OP mutató  

Az összehasonlító táblához az alábbi adatok megadása szükséges  - adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók teljes száma 

 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül támogatásban / felsőoktatásban való benmaradást és végzést elősegítő képzésben részesült hallgatók teljes száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő +1 év elteltével diplomát szerzettek száma 

 

 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő +2 év elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő +2 év elteltével diplomát még nem szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert és a projekt során támogatásban / felsőoktatásban való bennmaradást és végzést elősegítő képzésben részesült hallgatók közül a képzési idő elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert és a projekt során támogatásban / felsőoktatásban való bennmaradást és végzést elősegítő képzésben részesült hallgatók közül a képzési idő +1 év elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert és a projekt során támogatásban / felsőoktatásban való bennmaradást és végzést elősegítő képzésben részesült hallgatók közül a képzési idő +2 év elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert és a projekt során támogatásban / felsőoktatásban való bennmaradást és végzést elősegítő képzésben részesült hallgatók közül a képzési idő +2 év elteltével diplomát még nem szerzettek száma 

 

Az adatszolgáltatás adatgyűjtését a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges, tanévenként, a felhívás részét képező melléklet szerint.

A közösségi főiskolai programokban résztvevők közül a felsőfokú végzettséget szerzettek és/vagy BA/BSC programba felvételt nyertek aránya OP mutató  Amennyiben az A.6. Területi szolgáltatásbővítés beavatkozás Közösségi felsőoktatási képzési központot érint, akkor részletes statisztikát kell adni az alábbiakról:  - adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók teljes száma 

 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő +1 év elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő +2 év elteltével diplomát szerzettek száma 
 • adott szakon adott évben felvételt nyert hallgatók közül a képzési idő +2 év elteltével diplomát még nem szerzettek száma 
 • adott előkészítő vagy készségfejlesztő tanfolyamon adott évtől képzésben részt vett tanulók teljes száma 
 • adott előkészítő vagy készségfejlesztő tanfolyamon adott évtől képzésben részt vett tanulók közül a képzés ideje alatt vagy képzés végének évében felsőoktatásba felvételt nyertek száma 
 • adott előkészítő vagy készségfejlesztő tanfolyamon adott évtől képzésben részt vett tanulók közül a képzés végét követő első évben felsőoktatásba felvételt nyertek száma 
 • adott előkészítő vagy készségfejlesztő tanfolyamon adott évtől képzésben részt vett tanulók közül a képzés végét követő második évben felsőoktatásba felvételt nyertek száma 
 • adott előkészítő vagy készségfejlesztő tanfolyamon adott évtől képzésben részt vett tanulók közül a képzés végét követő második évig felsőoktatásba felvételt nem nyertek száma 

Az adatszolgáltatás adatgyűjtését a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges, tanévenként, a felhívás részét képező melléklet szerint.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja az alábbi bekezdéssel: 

Egyéni szintű adatgyűjtés

A 8.1 „a program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereztek” - eredményindikátor értékének kiszámítása érdekében.

A projekt keretében a projektgazdának az egyéni céltámogatásban részesült hallgatók (akik számára egyéni kiadásokat különítenek el) ISCED 5-8 szintű végzettség megszerzésére vonatkozó adatainak megismerése céljából kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a felhívás szakmai mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

Az adatszolgáltatást a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges a projekt zárásáig. Az adatszolgáltatás időpontját az irányító hatóság határozza meg.

Kiegészítésre kerül a Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja az alábbi bekezdéssel:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon / jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosult a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre- Általány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási mód alkalmazása- pont az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen 68 felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Módosítás után:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és

Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Módosításra és kiegészítésre került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg

Számlaösszesítők alkalmazása  

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft. 

 

 

 

 

 

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. Módosítás után: 

Számlaösszesítők alkalmazása

Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft. 

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő /kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.  
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. 

 

 1. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása:

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

Kiegészítésre kerül a Felhívás 6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája pontja az alábbi ponttal:

8. Hozzájáruló nyilatkozat a 8.1. indikátor értékének kiszámításához szükséges egyéni szintű adatgyűjtéshez      

Kiegészítésre kerül a Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbi pontokkal:

 • Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 • hozzájáruló nyilatkozat a 8.1. indikátor értékének kiszámításához szükséges egyéni szintű adatgyűjtéshez
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-343-16-felsoktatsi-intzmnyi-fejlesztsek-a-felsfok-oktats-minsgnek-s-hozzfrhetsgnek-egyttes-javtsa-rdekben

up