EFOP-3.4.1-15 - „Roma szakkollégiumok támogatása” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:28

EFOP-3.4.1-15 - „Roma szakkollégiumok támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Roma szakkollégiumok támogatása” című (EFOP-3.4.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Bevezetés

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2. lábjegyzet

2

 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) tartalmazza. 

 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük,    hogy       kövessék              figyelemmel        a www.szechenyi2020.hu    honlapon              megjelenő közleményeket! 

2. lábjegyzet

2

 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) tartalmazza. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

1.3. A támogatás háttere

                                   Eredeti szövegrész                                                                    Módosított szövegrész

 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta a

Roma     szakkollégiumok                támogatása          című                 felhívás meghirdetését.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta a

Roma szakkollégiumok támogatása című felhívás meghirdetését.

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

 

3.5.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Számítási mód:

Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8 oktatási szinteken olyan támogatott programokban vettek

Számítási mód:

Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8

 

részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják.

 

Igazoló dokumentumok:

Egyéni fejlesztési terv és programonkénti jelenléti ívek

 

oktatási szinteken olyan támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják.

Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

 

Igazoló dokumentumok:

Egyéni fejlesztési terv és / vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR.

4.1. Támogatást igénylők köre  

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Támogatási kérelem azon – a 24/2013. (II.5) Korm. rendelet rendelkezése alapján szakkollégiumként regisztrált – roma szakkollégiumok esetében nyújtható be, amelyek alapításának időpontja legalább két évvel korábbi, mint jelen felhívás közzétételének időpontja. Nem feltétele a két évvel korábbi alapítás ténye a támogatási kérelemnek, ha

 • a fenntartó – avagy egyházi jogi személyek esetében az adott bevett egyház bármely belső egyházi jogi személye – a jelen felhívás közzétételének időpontjában már legalább két éve működtetett roma szakkollégium mellett újabb szakkollégiumot akar létrehozni, vagy
 • a fenntartó – új roma szakkollégium megalapítása és fenntartása céljából előterjesztett támogatási kérelem esetén – közvetlenül vagy törvényes képviselője útján részt vett olyan roma szakkollégium alapításában, amely már jelen felhívás közzétételének időpontjában legalább két éve működik.

 

 

Támogatási kérelem azon – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5) Korm. rendelet rendelkezése alapján szakkollégiumként regisztrált – roma szakkollégiumok esetében nyújtható be, amelyek alapításának időpontja legalább két évvel korábbi, mint jelen felhívás közzétételének időpontja. Nem feltétele a két évvel korábbi alapítás ténye a támogatási kérelemnek, ha

 • a fenntartó – avagy egyházi jogi személyek esetében az adott bevett egyház bármely belső egyházi jogi személye – a jelen felhívás közzétételének időpontjában már legalább két éve működtetett roma szakkollégium mellett újabb szakkollégiumot akar létrehozni, vagy
 • a fenntartó – új roma szakkollégium megalapítása és fenntartása céljából előterjesztett támogatási kérelem esetén – közvetlenül vagy törvényes képviselője útján részt vett olyan roma szakkollégium alapításában, amely már jelen felhívás közzétételének időpontjában legalább két éve működik.

5.5.1. Átalány alapú elszámolás alkalmazása 

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés

b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének

7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.

(XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített

 

 

költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Piaci ár igazolása

 

7. lábjegyzet

 

7

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol.

Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

 

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft.

 

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

 

 

Piaci ár igazolása

 

7. lábjegyzet

 

7

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 8. A Felhívás szakmai mellékletei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A             támogatási           kérelemhez          csatolandó                 mellékletek sablonjai:

 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Konzorciumi        együttműködési                megállapodás

minta (támogatási kérelem benyújtására)

 • Az           ösztöndíjazás      alapelveire                vonatkozó szempontrendszer
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók c. dokumentum

 

 

 

A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek sablonjai:

 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására)
 • Az           ösztöndíjazás      alapelveire                vonatkozó szempontrendszer
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók c. dokumentum
 • Tájékoztató         az           ESZA     forrásból finanszírozott     projektek             személyes

adatokat rögzítő kérdőívéhez

 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/doc/4534

 

up