EFOP-3.2.10-16 - Tehetséggondozás sport által 2018. 09. 03., Hétfő, 11:15

EFOP-3.2.10-16 - Tehetséggondozás sport által

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tehetséggondozás sport által” című (EFOP-3.2.10-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1. Módosult a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás

Eredeti szöveg: 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. 
 
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db 
 
Módosult szöveg: 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 Ft. 
 
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db 
 
2. Módosult a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezete

Eredeti szöveg: 
 
Elkülönített pénzforgalmi számla 

 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 
 
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges. 
 
Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak. 
 
Módosult szöveg: 
 
Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása 
 
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 
 
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges. 
 

 Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak. 
 
 
3. Módosult a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete 
 
Eredeti szöveg: 

 
A projekt megvalósítása során az alábbi 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 
 
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők
 
1. mérföldkő: A projektkezdéstől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig a kialakított klaszterek száma eléri a 3 db-ot, illetve a létrehozott klaszterekben bevont tanulók száma eléri a 780 főt. 
 
2. mérföldkő: A projektkezdéstől számított 28. hónap utolsó munkanapjáig, de legkésőbb 2018.12.31-ig, 5 000 fő részt vesz a projekt keretében megvalósuló képzéseken, továbbképzéseken. 
 
3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezéséig 8 000 fő részt vesz a projekt keretében megvalósuló képzéseken, továbbképzéseken. 
 
A Megvalósíthatósági tanulmányban ki kell térni arra, hogy a fenti mérföldövek eléréséig mekkora összegű kifizetési igénylést tervez benyújtani az adott projektre. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 
 
A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült  és  elszámolni kívánt  költségekről,  a  projekt  pénzügyi  és  műszaki,  szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.  Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. 
 
A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha 
 
a) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy 
 
  
b) b) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § (5) bekezdése szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki. 
 
Módosult szöveg: 
 
A projekt megvalósítása során az alábbi 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 
 
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 
 
1. mérföldkő: A projektkezdéstől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig a kialakított klaszterek száma eléri a 3 db-ot, illetve a létrehozott klaszterekben bevont tanulók száma eléri a 780 főt. 
 
2. mérföldkő: A projektkezdéstől számított 28. hónap utolsó munkanapjáig, de legkésőbb 2018.12.31-ig, 5 000 fő részt vesz a projekt keretében megvalósuló képzéseken, továbbképzéseken. 
 
3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezéséig 8 000 fő részt vesz a projekt keretében megvalósuló képzéseken, továbbképzéseken. A Megvalósíthatósági tanulmányban ki kell térni arra, hogy a fenti mérföldövek eléréséig mekkora összegű kifizetési igénylést tervez benyújtani az adott projektre. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 
 
A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült  és  elszámolni  kívánt  költségekről,  a  projekt  pénzügyi  és  műszaki,  szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.  Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. 
 
A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha 

 
a) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy 

 b) a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § (5) bekezdése szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki. 
 
4. Módosult a Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete 
 
Eredeti szöveg: 

 
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projektek megvalósítását a Felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projektek megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 
 
A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. 
 
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 
 
Módosult szöveg: 
 
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projektek megvalósítását a Felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projektek megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 
 
A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 
 
5. Módosult a Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete 
 
Eredeti szöveg: 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 
 
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 

 
Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. 
 
Igazolás módja:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani. 
 
Kidolgozott új képzési módszertanok száma: 
 
Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében kidolgozott módszertani fejlesztések száma összesítve. 
 
Igazolás módja:

gyüttműködési megállapodások a programba bevont intézményekkel, valamint minősítő tanúsítványok 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban. 
 
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatáscsökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében. 
 
 
Módosult szöveg: 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 
 
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 

 
Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. 
 
Igazolás módja:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani. 
 
Számítási mód:

A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő pedagógusok száma összesítve. 
 
Kidolgozott új képzési módszertanok száma: Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve. 
 
Igazolás módja:

Együttműködési megállapodások a programba bevont intézményekkel, valamint minősítő tanúsítványok 
 
Számítási mód:

A kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban. 
 
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatáscsökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) bekezdései szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében. 
 
6. Módosult a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete 
 
Eredeti szöveg: 

 
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. 
 
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 
 
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának. 
 
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok személyek minősülnek Résztvevőknek. 
 
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete. A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. 
 
A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával – a Projektgazda bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel. 
 
Módosult szöveg: 
 
A projekt keretében a projektgazdának az ESZA rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. 
 
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 
 
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának. 
 
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok minősülnek Résztvevőknek. 
 
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete. 
 
A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. 
 
A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával – a Projektgazda bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel. 
 
4. Módosult a Felhívás 5.2. A projektek maximális elszámolható összköltsége fejezete 
 
Eredeti szöveg: 

 
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2 milliárd Ft lehet. 
 
Módosult szöveg: 
 
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2 000 000 000 Ft lehet. 
 
5. Módosult a Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezete 

Eredeti szöveg: 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb maximum 2 milliárd Ft. 
 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
 
Módosult szöveg: 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb maximum 2 000 000 000 Ft.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
 
6. Módosult a Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezete

Eredeti szöveg: 
 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de civil szervezet kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint. 
 
Az előleg igénylésének feltételei: 
 
a) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 
 
b) ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 
c) az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, 
 
d) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést. Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 
 
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete 
 – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 
 
Módosult szöveg: 
 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de civil szervezet kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint. 
 
Az előleg igénylésének feltételei: 
 
a) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 
 b) ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 c) az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, 
 d) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést. 
 Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. 
 
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. 
 
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. 
 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 
 
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete 
 – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 
 
7. Módosult a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezete

Eredeti szöveg: 
 
6. Célcsoport támogatásának költségei 
 
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (ebbe beleértve a részükre biztosított, a SZJA tv. 1. 
 
számú melléklete szerinti egyéb, illetve nem pénzben adott juttatások) Célcsoport útiköltsége ➢ utazási költség  Célcsoport képzési költsége ➢ képzéshez kapcsolódó költség  ➢ képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség 
 
Módosult szöveg: 
 
6. Célcsoport támogatásának költségei 
 
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (ebbe beleértve a részükre biztosított, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 1. számú melléklete szerinti egyéb, illetve nem pénzben adott juttatások) Célcsoport útiköltsége ➢ utazási költség  Célcsoport képzési költsége ➢ képzéshez kapcsolódó költség  ➢ képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség 
 
8. Módosult a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete:

Eredeti szöveg: 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 

 
 Kiemelt projektek esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 
 
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
- Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
- Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)  Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség 
 összesítő) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)  Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) Általános (rezsi) költség összesítő 
- Áfa összesítő fordított adózás esetén 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft. Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: Nem független az az ajánlattevő, 
 
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 
 
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 

 c) ha a támogatást igénylő /kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 
 
Módosult szöveg: 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 

 
Kiemelt projektek esetében: az 1 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 
 
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
- Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
- Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)  Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség 
 összesítő) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)  Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
- Általános (rezsi) költség összesítő  Áfa összesítő fordított adózás esetén 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft. 
 
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 
 
Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása 
 
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: Nem független az az ajánlattevő, 
 
d) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 
 
e) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 
f) ha a támogatást igénylő /kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 
 
9. Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezete:

Eredeti szöveg: 
 
A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 

 
Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 
Közösségi jogszabályok 
 
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Módosult szöveg: 
 
A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 
 
 Törvények  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 
Közösségi jogszabályok 
 

Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) rendelete az Európai 
 Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 
 
 Kapcsolódó felhívás: 
 
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3210-16-tehetsggondozs-sport-ltal 

 

up