EFOP-3.1.9-17 - „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:35

EFOP-3.1.9-17 - „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása” című (EFOP-3.1.9-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Bevezetés

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt megvalósítása során az alábbi 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) 4. pontja alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése támogatható: 

 

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök, továbbá a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök bekerülési értéke.

 

 

 

 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási

számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) 4. pontja alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése támogatható: 

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök, továbbá a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök bekerülési értéke.

 

 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Számlaösszesítők alkalmazása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok       összesítőjén     elszámolható bizonylatok       maximális             támogatástartalma 500.000 Ft.

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

5.8. Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;  infrastrukturális javak vásárlása (1304/2013 ESZA rendelet 13. cikk (4) bekezdés);
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • terület előkészítés;
 • gépjármű          beszerzése             (vásárlása,

lízingelése);

 • épületek építése.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;  infrastrukturális javak vásárlása (ESZA rendelet 13. cikk (4) bekezdés);
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • terület előkészítés;
 • gépjármű          beszerzése       (vásárlása,

lízingelése);

 • épületek építése.
 1. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2. Létesítő okirat (Egyházi jogi személy esetén:

Az                egyházi                nyilvántartásban

(http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják

2. Létesítő okirat (Egyházi jogi személy esetén:

Az                  egyházi                  nyilvántartásban

(http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,

egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek

ellátására való alkalmasságot

8. A Felhívás szakmai mellékletei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 1. Támogatási szerződés mintája és Általános szerződési feltételek
 2. Önéletrajz minta
 3. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 4. Nyilatkozat minta    közvetett       költségek

közbeszerzési érintettségéről

 1. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 2. Tájékoztató            az         indikatív       árajánlat

biztosításához

 1. Likviditási terv sablon 
 2. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 3. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről.
 4. Önkéntes nyilatkozat roma származásról
 5. Második Esély Program  Sztenderd
 6. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz sablon
 7. Általános jogosultsági kritériumokhoz kapcsolódó nyilatkozat
 8. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 

 

 1. Támogatási szerződés mintája és Általános szerződési feltételek
 2. Önéletrajz minta
 3. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 4. Nyilatkozat minta    közvetett          költségek

közbeszerzési érintettségéről

 1. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 2. Tájékoztató            az         indikatív       árajánlat

biztosításához

 1. Likviditási terv sablon 
 2. Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 3. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 4. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 5. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről.
 6. Önkéntes nyilatkozat roma származásról
 7. Második Esély Program Sztenderd
 8. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz sablon
 9. Általános jogosultsági kritériumokhoz kapcsolódó nyilatkozat
 10. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-319-16-iskolapad-jratltve-msodik-esly-programok-tmogatsa

up