EFOP-3.1.7-17 -„Esélyteremtés a köznevelésben” 2018. 11. 06., Kedd, 18:06

EFOP-3.1.7-17 -„Esélyteremtés a köznevelésben”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Esélyteremtés a köznevelésben” című (EFOP-3.1.7-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Bevezetés

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges

nyilvántartania, és legalább 2027. december 31ig megőriznie.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)

Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

3.5.1. A projekt megkezdése

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

3.7.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-1010 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

A projekt keretében a projektgazdának az ESZA Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

4.1. Támogatást igénylők köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A felhívásra az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet.

A felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet.

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Szakaszolás az egyszerűsített elszámolás bevezetése vonatkozásában

2018. április 30. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg levonásra kerül és a még kifizetetlen támogatási összeg alapján kerül vizsgálatra a vetítési alap és közvetett költségek aránya.

2018. május 1. napjától (fordulónap) a vetítési alapot képező költségek elszámolása továbbra is valós költség alapon történik, míg az átalánnyal érintett költségek egyszerűsített elszámolás keretében kerülnek elszámolásra.  Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. A vetítési alapot képező költségek elszámolása valós költség alapon, míg az átalánnyal érintett költségek egyszerűsített elszámolás keretében kerülnek elszámolásra.

Az egyszerűsített elszámolási móddal érintett költségek esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával,

 

Törlésre került.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatóság felé, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelete ((2013. december 17.) 67.

cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

5.5.1. Fordulónapot megelőző átalány alapú elszámolás alkalmazása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

5.5.1. Fordulónapot megelőző átalány alapú elszámolás alkalmazása 

 

Jelen felhívás keretében a valós költségek, a 15%-os átalány, valamint az Utazás, szállás és napidíj költségekhez kapcsolódó egységköltség elszámolására és annak Irányító Hatóság általi jóváhagyására 2018. április 30. napjáig van lehetőség. 2018. május 1. naptól (fordulónap) jelen felhívás 5.5.2 pontjában rögzített Átalány alapú elszámolás alkalmazása kötelező.

 

Törlésre került.

 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el, 2018. április 30-ig:

 

5.5.2. Átalány alapú elszámolás alkalmazása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

5.5.2. Átalány alapú elszámolás alkalmazása

 

A 2018. május 1. napjától (fordulónap) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az alábbiak szerint kerül szabályozásra azon költségek esetében, amelyeket az Irányító hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében:

 

Az     Európai      Parlament     és     a     Tanács

1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet a 14. cikk (2) bekezdésének, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.2. pontja alapján, jelen Felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Jelen százalékban meghatározott átalányalapú egyszerűsített elszámolási mód során, a szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításai jelentik a vetítési alapot, mely összegnek maximum 40%-ig terjedő mértéke átalány formájában fordítható a projekt minden további költségének a finanszírozására.

A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításai alatt

 • a szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő munkatársak személyi

jellegű ráfordításai, és

 

 • a szakmai megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások esetén, a szolgáltatási szerződésekhez köthető bizonylatokon szereplő, tételesen elkülönített személyi jellegű ráfordítások értendőek.

Jelen egyszerűsített elszámolási mód során a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül

 

Törlésre került.

közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításainak maximum 40%-a fordítható a projekt megvalósítása során felmerült

„valamennyi egyéb költség” fedezésére.

A „valamennyi egyéb költség” a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításain kívül minden további költséget magába foglal.

A          meghatározott 40%     maximumként értelmezendő.

.

Személyi jellegű ráfordítások között az alábbiak értendőek:

 1. A         személyi           jellegű költségek             a Kedvezményezett és a munkavállalója közötti megállapodásból és/vagy,

 

 1. A külső alkalmazottak szolgáltatási szerződéseiből fakadó költségek személyi jellegű ráfordításainak összegéből állnak (amennyiben ezek egyértelműen meghatározhatóak és beazonosítható költségeket jelentenek). Példa: Ha a kedvezményezett belső képzéseihez külső oktató szolgáltatásait veszi igénybe, és a számlán megbontásra kerülnek az egyes költségelemek. Ebben az esetben az oktató fizetése is személyi jellegű költségnek minősül. 

A személyi jellegű költségek magukban foglalják a projekthez kapcsolódó munka ellentételezéseként az érintett személyeknek fizetett díjazás teljes összegét, ideértve a kollektív szerződések szerinti természetbeni juttatásokat1 is.

Összhangban a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet, Elszámolhatósági útmutatóval, az alábbi kiadások minősülnek személyi jellegű ráfordításnak:

 • bruttó munkabér,
 • személyi           jellegű egyéb   kifizetések

(bérjellegű juttatások, utazási költségtérítés2, cafeteria),

 • munkaköri alkalmassági vizsgálat díja [a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján], és
 • bérjárulékok az Sztv. 79. §-a szerint.

 

 

Fentieket összegezve tehát közvetlen személyi jellegű költség alatt a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordítása értendő, melybe beletartozik a fent említett külső alkalmazottak szolgáltatási szerződéseiből fakadó költségei közül a személyi jellegű ráfordítások költsége is, amennyiben ezek egyértelműen meghatározhatóak és beazonosítható költségeket jelentenek.

A közvetlen személyi jellegű ráfordítások költségeinek a meghatározásakor ugyanakkor nem vehetőek figyelembe a következő kiadások:

 • projekt előkészítése során keletkezett személyi jellegű ráfordítások,
 • a          projektmenedzsmenthez           köthető

személyi jellegű ráfordítások,

 • a vállalat-irányítási tevékenységek elvégzéséhez köthető személyi jellegű ráfordítások (jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai),
 • a célcsoport projekthez kapcsolódó

személyi jellegű költségei,  az üzleti utak, ide értve a belföldi vagy külföldi kiküldetés költségei,

 • a célcsoport javára kifizetett juttatások vagy illetmények.

 

Amennyiben a projekt költségvetése tartalékra tervezett összeget is tartalmaz, a következőképpen szükséges eljárni:

 

A tartalékra tervezett összeget a számított költségek közé szükséges sorolni, ügyelve arra, hogy a százalékos átalány elszámolásba bevont költségek összege ne haladja meg a vetítési alap maximum 40%-át. A tartalék felhasználására ugyanakkor továbbra is érvényes az Elszámolhatósági útmutató 2.4.1 pontja, különösen az előírás, mely szerint a tartalék az irányító hatóság előzetes engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással használható fel. Megfelelően indokolt esetben tehát a tartalék összege felhasználható, a felhasználás engedélyhez kötött. A tartalék összegét felhasználás előtt átcsoportosítani szükséges akár a számított költségeken belül, akár a vetítési alapra is. Amennyiben a vetítési alapba kerül átcsoportosításra, csökkentésre kerül az átalány elszámolásban érintett költségek összege, vagyis a vetítési alapba való átcsoportosítás nem vonja magával a számított költségek összegének növelését is, mivel az átcsoportosítás nem eredményez forrásbevonást. 

 

 

 

Amennyiben a projekt megvalósítása során szabálytalansági eljárás kerül lefolytatásra, és annak eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges - adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével - a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan szükséges hozzáadni a hozzá tartozó átalánnyal érintett összeget is.

 

Jelen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. A vetítési alapot képező költségek elszámolása valós költség alapon, míg az átalánnyal érintett költségek egyszerűsített elszámolás keretében kerülnek elszámolásra.

 

Az egyszerűsített elszámolási móddal érintett költségek esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatóság felé, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában.  A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Számlaösszesítők alkalmazása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Kiemelt projekt esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő

Kiemelt projekt esetében: a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok

 

számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez             kapcsolódó

anyagköltség (anyagköltség összesítő) 

 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

 

 

 

 

 

 

alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai           megvalósításhoz             kapcsolódó

anyagköltség (anyagköltség összesítő)

 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

(személyi jellegű költségek összesítője)

 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség

(anyagköltség összesítő) 

 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

8. A Felhívás szakmai mellékletei  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • ESZA kérdőív és útmutató 
 • Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 • Nyilatkozat sablon egységköltség megállapításához
 • Tájékoztató            az         indikatív       árajánlat

biztosításához

 • Nyilatkozat vezető tisztségviselők adataihoz sablon
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • Nyilatkozat sablon egységköltség megállapításához
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához        Nyilatkozat vezető tisztségviselők adataihoz sablon
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok:

 17/2013 (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való

közreműködés feltételeiről

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa

Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok:

48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-317-16-eslyteremts-a-kznevelsben

up