EFOP-3.1.6-16 - „A köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése” 2019. 04. 01., Hétfő, 08:48

EFOP-3.1.6-16 - „A köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése” című (EFOP-3.1.6-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Módosult „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése” című (EFOP-3.1.6-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

1. Módosult a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjának A szakmai vezetéssel szembeni elvárások része

 

Eredeti szöveg:

 

A támogatást igénylőnek vállalni kell, hogy a –  300 millió forintot meg nem haladó támogatástartalmú támogatási kérelem esetén –  projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében 1 fő szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a legalább heti 10 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és 3 éves köznevelési, képzési vagy ifjúságnevelési szakmai fejlesztési tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető állhat a fejlesztésben érintett intézmény alkalmazásában is.

 

 

Módosult szöveg:

 

A támogatást igénylőnek vállalni kell, hogy a –  300 millió forintot meg nem haladó támogatástartalmú támogatási kérelem esetén –  projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében 1 fő szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a legalább heti 10 órát. A

szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és 3 éves köznevelési, képzési vagy ifjúságnevelési szakmai fejlesztési tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető állhat a fejlesztésben érintett intézmény alkalmazásában is.

 

 

  1. Módosult a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja

 

Eredeti szöveg:

 

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

 

 

 

Módosult szöveg:

 

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot.

 

  1. Kiegészítésre került a felhívás 7. További információk pontja

 

Új szöveg:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -  kezelje.[1] 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

4. Felhívás szövegezésében a jogszabályi hivatkozások, megnevezések egységesítésre, pontosításra kerültek

 

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-316-16-a-kznevels-eslyteremt-szerepnek-erstse-1

 

[1] Az adatkezelés jogalapja:  az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

up