EFOP-3.1.5-16 - „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:33

EFOP-3.1.5-16 - „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című (EFOP-3.1.5-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Eredeti szövegezés: 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosított szövegezés:

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

             

Módosult a 9. számú lábjegyzet

 

Eredeti szövegezés:

A fejlesztéssel érintett intézményi kör kiterjed az Nkt. 7. § (1) bekezdés szerinti állami és nem állami fenntartásban lévő alap- és középfokú köznevelési intézményekre, a NGM fenntartásában működtetett intézmények kivételével, a GINOP lehatárolás miatt

Módosított szövegezés:

A fejlesztéssel érintett intézményi kör kiterjed a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés szerinti állami és nem állami fenntartásban lévő alap- és középfokú köznevelési intézményekre, a NGM fenntartásában működtetett intézmények kivételével, a GINOP lehatárolás miatt.

Módosult a 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások pontja

Eredeti szövegezés:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

Módosított szövegezés:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

Módosult a 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja

 

 

 

 

 

Eredeti szövegezés:

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

 

 1. a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy 

 

 1. a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

 

Módosított szövegezés:

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

 

 1. a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy 

 

 1. a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Módosult a Felhívás 3.5. A projektvégrehajtás időtartama pontja

 

Eredeti szövegezés:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Módosított szövegezés:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

Módosult a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja

 

Eredeti szövegezés:

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, melyek az adott program keretében kidolgozott módszertani fejlesztést alkalmazzák az intézmény oktatási-nevelési munkája során és/vagy beépül a pedagógiai programjukba. Igazolás módja: Intézményi listák alapján összesítés 

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: Azon köznevelésben tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektekbe belépnek. Az ISCED1, ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban részt vevő tanulók száma. Igazolás módja: A projektben résztvevő iskolák adatszolgáltatása az intézményekben tartott programok alapján.

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy képzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. Igazolás módja: Képzéshez, rendezvényhez kapcsolódó dokumentációk

alapján összesítés, jelenléti ív 

Deszegregációs programban résztvevő intézmények száma: A jogellenes elkülönítést folytató, a beavatkozás által megvalósuló szegregációs folyamatokat mérséklő programok által érintett köznevelési intézmények száma. Igazolás módja: Intézményi lista és a kiválasztási szempontok alapján összesítés.

 

 

 

 

Módosult szövegezés:

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során. 

Igazolás módja: Az új módszertan beépítését tartalmazó pedagógiai program és/vagy helyi tanterv.

Számítás módja: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során.

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: Azon köznevelésben tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektekbe belépnek.  Az ISCED1, ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban részt vevő tanulók száma.

Igazolás módja: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló jelenléti ívek alapján, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló dokumentum alapján tudja alátámasztani.

Számítás módja: A támogatott műveletek keretében részt vevő köznevelési rendszerben tanuló személyek száma összesítve. Egy személy annyiszor számít az indikátor értékébe, ahány támogatott programban részt vett.

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. 

Igazolás módja: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani. 

Számítás módja: A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő pedagógusok száma összesítve.

 

Deszegregációs programban résztvevő intézmények száma: A jogellenes elkülönítést folytató, a beavatkozás által megvalósuló szegregációs folyamatokat mérséklő programok által érintett köznevelési intézmények száma. 

Igazolás módja: Az intézmények deszegregációs programban való részvételét igazoló programdokumentáció (pl: támogatási szerződések, beszámolók)  

Számítás módja: A résztvevő intézményeket a pályázó szervezet az intézmények adott programban történő részvételét igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani.

 

Módosult a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja

Eredeti szövegezés:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

Módosult szövegezés:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

 

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.

 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a támogatott programokban résztvevő tanulók és a képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok minősülnek Résztvevőknek.

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

 

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

 

Módosult a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegezés:

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak, a projektmenedzsment tagjai, illetve a célcsoport tagok belföldi, külső helyszínen történő eseményeihez kapcsolódó utazási- és szállásköltsége, valamint releváns esetben napidíj elszámolása egységköltség alapján – összhangban az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete16 67. cikk (5) a) i) pontja, továbbá a Rendelet 5. számú mellékletének 7.8.3.1.1.-7.8.3.1.3. pontjaiban foglaltakkal – a következő módon történik. 

 

Módosult szövegezés:

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak, a projektmenedzsment tagjai, illetve a célcsoport tagok belföldi, külső helyszínen történő eseményeihez kapcsolódó utazási- és szállásköltsége, valamint releváns esetben napidíj elszámolása egységköltség alapján – összhangban az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete16 67. cikk (5) a) i) pontja, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 7.8.3.1.1.7.8.3.1.3. pontjaiban foglaltakkal – a következő módon történik.

Eredeti szövegezés:

A Rendelet 5. mellékletének 7.6.1 pontja szerint, ha az egyszerűsített elszámolási mód valamely költségtípus esetén a felhívás alapján, az abban rögzített feltételek fennállásával biztosított, úgy kötelező a projektmegvalósítás során az egyszerűsített elszámolási mód használata.

Módosult szövegezés:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 5. mellékletének 7.6.1 pontja szerint, ha az egyszerűsített elszámolási mód valamely költségtípus esetén a felhívás alapján, az abban rögzített feltételek fennállásával biztosított, úgy kötelező a projektmegvalósítás során az egyszerűsített elszámolási mód használata.

Eredeti szövegezés:

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.   

Módosult szövegezés:

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.   

Eredeti szövegezés:

A Rendelet 4. számú mellékletének 6.5.1 pontja értelmében az alábbi alátámasztó dokumentum benyújtása szükséges:

Módosult szövegezés:

A 272/2014. (XI. 5.) korm. rendelet 4. számú mellékletének 6.5.1 pontja értelmében az alábbi alátámasztó dokumentum benyújtása szükséges:

Módosult a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pontja 

Eredeti szövegezés:

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Kiemelt projekt esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás

Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Módosított szövegezés:

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Kiemelt projekt esetében: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)              Áfa összesítő fordított adózás esetén

A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó 100.000 forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 1. Módosult a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja:

Eredeti szövegezés:

 1. Megvalósíthatósági tanulmány minta
 2. Önéletrajz minta
 3. Likviditási terv minta
 4. Nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 5. Egységköltség-szorzótábla
 6. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 7. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 8. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Módosított szövegezés:

 1. Megvalósíthatósági tanulmány minta
 2. Önéletrajz minta
 3. Likviditási terv minta
 4. Nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 5. Egységköltség-szorzótábla
 6. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 7. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók  
 8. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 9. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 10. ESZA kérdőív kitöltési útmutató
 11. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

 

 

 1. Módosult a Felhívás A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok pontja:

 

Eredeti szövegezés:

Kormányrendeletek

 • 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
 • 363/2012 (XII.12) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

                    

Módosított szövegezés:

 

 

 • 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
 • 363/2012 (XII.12) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-315-16-a-tanuli-lemorzsoldssal-veszlyeztetett-intzmnyek-tmogatsa

up