EFOP-3.11.1-17 - „Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül 2018. 11. 06., Kedd, 18:02

EFOP-3.11.1-17 - „Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül című
(EFOP-3.11.1-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

Kiegészítésre került a Felhívás:

Eredeti szöveg:

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosult szöveg:

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 

Kiegészítésre került a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja

Eredeti szöveg:

Illeszkedés a stratégiai környezethez:  

Európa 2020 Stratégia: Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen felhívás elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén kíván beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével. 

Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el „A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát”. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Jelen felhívás céljai összhangban állnak a stratégia által megfogalmazott célokkal. Az egyéni szinten értelmezhető célok közül a „Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás” című specifikus célhoz, a „Felkészült, elkötelezett, cselekvőképes, szakmailag elismert szakemberek” című intézményi szinten azonosított specifikus célhoz kapcsolódik. 

A 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint a köznevelési intézmények közreműködésével megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, felzárkóztató és új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása különös tekintettel a területi egyenlőtlenségek leküzdését előmozdító kompetenciák fejlesztésére – így a tanulók jobb iskolai előmenetelét és a tehetségfejlesztést támogató családi környezet kialakítására. A projekt céljainak elérése csak abban az esetben lehetséges, ha a bevonandó szülőket partnerként, megfelelő motivációt biztosító (pl. élménypedagógiai) módszerekkel szólítja meg illetve fejleszti. Az iskola-szülő együttműködés nem lehet megbélyegző, és nem működhet egyszerű képzési programként, mivel ebben az esetben a célcsoport részvétele már középtávon sem biztosítható.

 

 

Módosult szöveg:

Illeszkedés a stratégiai környezethez:  

 

Európa 2020 Stratégia: Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen felhívás elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén kíván beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével. 

 

Magyarország Kormánya a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat) fogadta el „A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát”. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Jelen felhívás céljai összhangban állnak a stratégia által megfogalmazott célokkal. Az egyéni szinten értelmezhető célok közül a „Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás” című specifikus célhoz, a „Felkészült, elkötelezett, cselekvőképes, szakmailag elismert szakemberek” című intézményi szinten azonosított specifikus célhoz kapcsolódik. 

 

Módosult a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja:

Eredeti szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 144 944 014 Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 26 - 42 db.

Módosult szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 999 005 200 Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 26 - 42 db.

 

 

Módosult a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást  az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  (Támogató) hirdeti meg  a 1037/2016. (II.9.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosult szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások

Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosult a Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontja:

Eredeti szöveg:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

 • Szakmai terv készítése 
 • Közbeszerzések, beszerzések előkészítése és feltételes közbeszerzések lebonyolítása

 

 

II. PROJEKT MENEDZSMENT  

 

Részletesen lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

 

III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK  

 

Részletesen lásd a 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG  

 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁUF 10. fejezete tartalmazza. 

 

 

Módosult szöveg:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

 • Szakmai terv készítése 
 • Közbeszerzések, beszerzések előkészítése és feltételes közbeszerzések lebonyolítása

 

 

II. PROJEKT MENEDZSMENT  

 

Részletesen lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

 

III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK  

 

Részletesen lásd a 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG  

 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF) 10. fejezete tartalmazza. 

 

 

 

Kiegészítésre került a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

Eredeti szöveg:

Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások: 

 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri egyenként legalább a heti 10 órát. A szakmai vezetőnek pedagógus végzettséggel kell rendelkeznie. 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztéssel érintett intézményi kör kiterjed az állami és nem állami fenntartásban lévő alábbi köznevelési intézményekre:  Az Nkt. 

 • 7. § (1) bekezdés b) pont szerinti általános iskola 
 • 20. § (1) bekezdés pontja szerinti egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény. 

A             többcélú             intézmények     közül     kizárólag              az           általános             iskolai   nevelés-oktatást                 ellátó intézményegységek vonhatóak be.

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 

Módosult szöveg:

Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások: 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri egyenként legalább a heti 10 órát. A szakmai vezetőnek pedagógus végzettséggel kell rendelkeznie. 

A fejlesztéssel érintett intézményi kör kiterjed az állami és nem állami fenntartásban lévő alábbi köznevelési intézményekre: 

Az Nkt. 

7. § (1) bekezdés b) pont szerinti általános iskola 

20. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény. 

A             többcélú             intézmények     közül     kizárólag              az           általános             iskolai   nevelés-oktatást                 ellátó intézményegységek vonhatóak be.

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások  

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 

Módosult a 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

Eredeti szöveg:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomonkövetése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében .” Módosult szöveg:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomonkövetése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az ÁÚF c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében .”

 

Módosult a Kiegészítésre került a 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja:

Eredeti szöveg:

A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

 1. mérföldkő: a támogatói okirat kibocsátásától számított 6 hónapon belül megköti az együttműködési megállapodásokat, a pedagógusok felkészítése és az egyéni fejlesztési tervek elkészítése megkezdődik. Kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatási összeg legalább 5%-áról.
 2. mérföldkő: a „Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma” indikátor eléri legalább 50%-át, „Támogatott programokban részt vevő tanulók száma” indikátor eléri a 30%-ot egy éven belül, de legkésőbb 2018. október 31-ig, valamint kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatási összeg legalább 35%-áról.
 3. mérföldkő: a sikeresen megvalósított „Szülő-Suli” programok száma 2019. június 30-ig eléri a vállalt célérték felét. Kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatási összeg legalább 60%-áról.

 

Utolsó mérföldkő: a projekt-szintjén számszerűsített indikátorok, nevesített mutatók célértékeinek elérése és a támogatott tevékenységek megvalósítása 100%-ban megtörténik, és a támogatási összeg legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be a projektgazda a projekt fizikai zárásáig. 

Módosult szöveg:

A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

 

 1. mérföldkő: a támogatói okirat kibocsátásától számított 6 hónapon belül megköti az együttműködési megállapodásokat, a pedagógusok felkészítése és az egyéni fejlesztési tervek elkészítése megkezdődik. Kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatási összeg legalább 5%-áról.

 

 1. mérföldkő: a „Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma” indikátor eléri a célérték  legalább 50%-át, „Támogatott programokban részt vevő tanulók száma” indikátor eléri a célérték 30%áot  egy éven belül, de legkésőbb 2018. október 31-ig, valamint kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatási összeg legalább 35%-áról.

 

 1. mérföldkő: a sikeresen megvalósított „Szülő-Suli” programok száma 2019. június 30-ig eléri a vállalt célérték felét. Kifizetési igénylés kerül benyújtásra a megítélt támogatási összeg legalább 60%-áról.

 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 

 

Utolsó mérföldkő: a projekt-szintjén számszerűsített indikátorok, nevesített mutatók célértékeinek elérése és a támogatott tevékenységek megvalósítása 100%-ban megtörténik, és a támogatási összeg legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be a projektgazda a projekt fizikai zárásáig. 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

 

 

 

 

 

 

Módosult a 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete

Eredeti szöveg:

Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1.

alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Módosult szöveg:

Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítésre került a Felhívás 3.7.1 Indikátorok pontja:

Eredeti szöveg:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

1

Típusa

Célérték 2018. október 31.

Célérték

2023

Azonosító

Új képzési módszertant

alkalmazó

intézmények száma

 

ESZA

db

OPeredmény 

n.r

1-5*

 

7.3

 

Támogatott programokban

résztvevő tanulók száma

ESZA

 

OP-

kimeneti

15

25-75**

7.5

Képzésben, átképzésben résztvevő

pedagógusok száma

 

ESZA

 

 

OP-

kimeneti

5

 

10

7.6

Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is

 

ESZA

 

 

Közöskimeneti

n.r

 

50

CO01

Inaktívak, akik nem vesznek részt

oktatásban vagy képzésben

 

ESZA

 

 

Közöskimeneti

n.r

 

100

CO04

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

* Az egyes projektek esetén a Felhívás 5.3. pontja szerinti igényelhető támogatási összegtől függően az Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma indikátor célértékei a következők:

 • maximum 60 000 000 Ft-ig a minimálisan elvárt célérték: 1 db
 • maximum 70 000 000 Ft-ig a minimálisan elvárt célérték: 2 db - maximum 80 000 000 Ft-ig a minimálisan elvárt célérték: 3 db

 

 

** Az egyes projektek esetén a projektbe bevont intézmények számától függően a Támogatott programokban részt vevő tanulók száma indikátor célértékei a következők:

 • 1 bevont intézmény esetén a minimálisan elvárt célérték: 25 fő
 • 2 bevont intézmény esetén a minimálisan elvárt célérték: 50 fő
 • 3 vagy annál több bevont intézmény esetén a minimálisan elvárt célérték: 75 fő

 

Indikátor definíciók:

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, melyek az adott program keretében kidolgozott módszertani fejlesztést alkalmazzák az intézmény oktatási-nevelési munkája során és/vagy beépül a pedagógiai programjukba.

Igazolás módja: Együttműködési megállapodás a módszertant alkalmazó intézményekkel, vagy intézményi igazolás / dokumentáció az új módszertan pedagógiai programba vagy helyi tantervbe történő beépítéséről.

Támogatott programokban résztvevő tanulók száma:

Azon köznevelésben tanulóként résztvevő személyek száma, akik a projektbe belépnek. Az ISCED1, ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban résztvevő tanulók száma.

Igazolás módja: egyéni haladási napló/ foglalkozási napló

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy képzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.

Igazolás módja: a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás)

Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is: Általában munkanélküli személyek, rendelkezésre állók és aktív álláskeresők. A nemzeti fogalom meghatározások szerint az egyének regisztrált munkanélkülinek tekintendőek akkor is, ha nem teljesítik mindhárom kritériumot. Igazolás módja: részvételt igazoló adatlap, jelenléti ív, önkéntes nyilatkozat a munkanélküliségről

Inaktívak, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben: Inaktív személyek, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben.

Az „inaktív” úgy kerül meghatározásra, mint az „inaktív” indikátor, melyben az „inaktívak, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben” egy alcsoport.

Igazolás módja: részvételt igazoló adatlap, jelenléti ív, önkéntes nyilatkozat

 

 

 

Módosult szöveg:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Részcél

2018. október 31.

Célérték

2023

 

Azonosító

Új képzési módszertant alkalmazó

intézmények száma

 

ESZA

db

OPeredmény 

n.r

1-5*

 

7.3

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Részcél

2018. október 31.

Célérték

2023

 

Azonosító

 Támogatott programokban

részt vevő tanulók száma

ESZA

 

OP-

kimeneti

15

25-75**

7.5

Képzésben, átképzésben résztvevő

pedagógusok száma

 

ESZA

 

 

OP-

kimeneti

5

 

10

7.6

Munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket

is

 

ESZA

 

 

Közöskimeneti

n.r

 

50

CO01

Oktatásban vagy képzésben részt

nem vevő inaktív személyek

 

ESZA

 

 

Közöskimeneti

n.r

 

100

CO04

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

* Az egyes projektek esetén a Felhívás 5.3. pontja szerinti igényelhető támogatási összegtől függően az Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma indikátor célértékei a következők:

 • maximum 60 000 000 Ft-ig a minimálisan elvárt célérték: 1 db
 • maximum 70 000 000 Ft-ig a minimálisan elvárt célérték: 2 db - maximum 80 000 000 Ft-ig a minimálisan elvárt célérték: 3 db

 

** Az egyes projektek esetén a projektbe bevont intézmények számától függően a Támogatott programokban részt vevő tanulók száma indikátor célértékei a következők:

 • 1 bevont intézmény esetén a minimálisan elvárt célérték: 25 fő
 • 2 bevont intézmény esetén a minimálisan elvárt célérték: 50 fő
 • 3 vagy annál több bevont intézmény esetén a minimálisan elvárt célérték: 75 fő

 

Indikátor definíciók:

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: 

A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során.

Számítási mód

A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során.

Igazoló dokumentumok

Az új módszertan beépítését tartalmazó pedagógiai program és/vagy helyi tanterv. Együttműködési megállapodás a módszertant alkalmazó intézményekkel, vagy intézményi igazolás / dokumentáció az új módszertan pedagógiai programba vagy helyi tantervbe történő beépítéséről.

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma:

Azon köznevelésben tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektbe belépnek. Az ISCED1, ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban résztvevő tanulók száma. Számítási mód

A támogatott műveletek keretében részt vevő köznevelési rendszerben tanuló személyek száma összesítve.

Egy személy annyiszor számít az indikátor értékébe, ahány támogatott programban részt vett.

Igazoló dokumentumok

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló jelenléti ívek alapján, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló dokumentum alapján tudja alátámasztani.

 

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 

Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.

Számítási mód

A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő pedagógusok száma összesítve.

Igazoló dokumentumok

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum  (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.

 

Munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is: 

Általában munkanélküli személyek, rendelkezésre állók és aktív álláskeresők. A nemzeti fogalom meghatározások szerint az egyének regisztrált munkanélkülinek tekintendőek akkor is, ha nem teljesítik mindhárom kritériumot.

Számítási mód

Ez maga után vonja a Munkaerő Felmérés szerinti munkanélküli és regisztrált munkanélküli definíciókat is. A tanulók, még ha teljesítik is a munkanélküli fogalmának kritériumait, “inaktívnak” tekintendőek.

A foglalkoztatási státusz a projektbe való belépéskor kerül meghatározásra.

Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Igazoló dokumentumok

Bevonást/részvételt igazoló lap, jelenléti ív és/vagy résztvevők nyilatkozata alapján

 

Oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív személyek: 

Inaktív személyek, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben.

Az „inaktív” úgy kerül meghatározásra, mint az „inaktív” indikátor, melyben az „inaktívak, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben” egy alcsoport.

Számítási mód

A foglalkoztatási státusz a rendszerbe való belépéskor kerül meghatározásra.

Az inaktívak olyan személyek, akik jelenleg nem részei a munkaerőpiacnak (abban az értelemben, hogy az itt meghatározott definíciók alapján nem minősülnek foglalkoztatottnak vagy munkanélkülinek).

Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Igazoló dokumentumok

Bevonást igazoló lap, továbbá részvételt igazoló adatlap, jelenléti ív, önkéntes nyilatkozat.

 

Kiegészült a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre

Eredeti szöveg:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az Nkt 7.§ (1) b) pontban meghatározott általános iskolák fenntartói az alábbiak szerint: 

 1. Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
 2. Bevett egyház: GFO-kód: 551
 3. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
 4. Elsődlegesen vallási tevékenységet  végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
 5. Egyházi szervezet technikai kód: GFO-kód: 559
 6. Közalapítvány önálló intézménye, GFO-kód: 562
 7. Egyéb alapítvány önálló intézménye:, GFO-kód: 563
 8. Egyéb alapítvány GFO 569
 9. Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
 10. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
 11. Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
 12. Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
 13. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
 14. Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
 15. Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 16. Közalapítvány - GFO 561
 17. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
 18. Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
 19. Egyéb egyesület – GFO 529

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosult szöveg:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az Nkt 7.§ (1) bekezdés b) pontban meghatározott általános iskolák fenntartói az alábbiak szerint: 

 1. Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
 2. Bevett egyház: GFO-kód: 551
 3. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
 4. Elsődlegesen vallási tevékenységet  végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
 5. Egyházi szervezet technikai kód: GFO-kód: 559
 6. Közalapítvány önálló intézménye, GFO-kód: 562
 7. Egyéb alapítvány önálló intézménye:, GFO-kód: 563
 8. Egyéb alapítvány GFO 569
 9. Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
 10. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
 11. Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
 12. Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
 13. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
 14. Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
 15. Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 16. Közalapítvány - GFO 561
 17. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
 18. Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
 19. Egyéb egyesület – GFO 529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szöveg:

. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek  o                Felújítás
 • Eszközbeszerzés költségei o bekerülési érték

A projekt keretében Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése támogatható: 

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és a képzési tevékenységhez, tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközök, továbbá a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök.

             Immateriális javak beszerzése o     vagyoni értékű jogok bekerülési értéke o              szoftver bekerülési értéke

                        o   egyéb szellemi termékek bekerülési értéke

A beruházásokhoz kapcsolódó költségek értéke az összes elszámolható költség maximum 5 %-a lehet.

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés  

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 2014–2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.1.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

-      az elszámolható közvetlen költségek 9, 890109 %-áig terjedő átalány a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.

Jelen felhívás keretében, az alábbi költségek tartoznak a közvetett költségek közé: 

 • Projekt előkészítés, tervezés; 
 • Projektmenedzsment, 
 • Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 
 • Általános költségek (rezsi)

 

 Módosut szöveg:

 

. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek  o         Felújítás
 • Eszközbeszerzés költségei o bekerülési érték

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése támogatható: 

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és a képzési tevékenységhez, tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközök, továbbá a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök.

             Immateriális javak beszerzése o     vagyoni értékű jogok bekerülési értéke o              szoftver bekerülési értéke o        egyéb szellemi termékek bekerülési értéke

A beruházásokhoz kapcsolódó költségek értéke az összes elszámolható költség maximum 5 %-a lehet.

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés  

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.1.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

-      az elszámolható közvetlen költségek 9, 890109 %-áig terjedő átalány a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.

 

 

Jelen felhívás keretében, az alábbi költségek tartoznak a közvetett költségek közé: 

 • Projekt előkészítés, tervezés; 
 • Projektmenedzsment, 
 • Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 
 • Általános költségek (rezsi)

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja

Eredeti szöveg:

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: a 500 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500 000 Ft.

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a  nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő /, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül PTK 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó,  Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt.

hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

 

 

 

Módosult szöveg:

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor. 

 

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a  nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:.

Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő /, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt.

hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

 

Módosult 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája Eredeti szöveg:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

 1. Aláírási címpéldány (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről, amennyiben releváns a 272/2014. (XI. 5.) számú Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése alapján; egyházi jogi személyek esetében nem releváns)
 2. Létesítő okirat, amennyiben releváns a 272/2014. (XI.5.) számú Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése alapján (Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.)
 3. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz 
 4. Szakmai terv
 5. Pénzügyi vezető önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
 6. Projektmenedzser önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
 7. Szakmai vezető önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
 8. Indikatív árajánlat(ok) (bővebben lásd a felhívás 5.6 pont Piaci ár igazolása című fejezetben)
 9. Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan (amennyiben releváns) 
 10. Közbeszerzési terv
 11. Bankszámla igazolás
 12. Nyilatkozat bevont tanulókról
 13. Likviditási terv (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 117/A. § (1) bekezdése alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén, amennyiben azonnali előleget igényelt a 115. § (2a) bekezdés alapján.) 
 14. 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló NAV igazolás  (amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével  élni kíván és nem szerepel a NAV Köztartozásmentes adózói adatbázisában)    

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

 

Módosult szöveg:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

 1. Aláírási címpéldány (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről, amennyiben releváns a 272/2014. (XI. 5.) számú Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése alapján; egyházi jogi személyek esetében nem releváns)
 2. Létesítő okirat, amennyiben releváns a 272/2014. (XI.5.) számú Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése alapján (Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.)
 3. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz 
 4. Szakmai terv
 5. Pénzügyi vezető önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
 6. Projektmenedzser önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
 7. Szakmai vezető önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
 8. Indikatív árajánlat(ok) (bővebben lásd a felhívás 5.6 pont Piaci ár igazolása című fejezetben)
 9. Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan (amennyiben releváns) 
 10. Közbeszerzési terv
 11. Bankszámla igazolás
 12. Nyilatkozat bevont tanulókról
 13. Likviditási terv (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 117/A. § (1) bekezdése alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén, amennyiben azonnali előleget igényelt a 115. § (2a) bekezdés alapján.) 
 14. 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló NAV igazolás  (amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével  élni kíván és nem szerepel a NAV Köztartozásmentes adózói adatbázisában)    

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

 

Módosult a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezete

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

Eredeti szöveg:

Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok

 • 272/2014(XI. 5. ) Korm. rendelet - a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiáról 
 • 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 

Közösségi jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

 

Módosult szöveg:

Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok

 • 272/2014(XI. 5. ) Korm. rendelet - a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Közösségi jogszabályok

 • Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-3111-17-szl-suli-tanulk-iskolai-elmenetelnek-javtsa-s-a-korai-lemorzsolds-visszaszortsa-az-iskola-csald-egyttmkdsre-alapozott-egyni-fejlesztsen-keresztl-1

up