EFOP-2.2.14-17 - Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése 2019. 01. 06., Vasárnap, 15:42

EFOP-2.2.14-17 - Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, a Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése című (EFOP-2.2.14-17 kódszámú) felhívás.

 

 

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1.1 A felhívás indokoltsága és célja

Kiemelt szakpolitikai cél – mely jogszabályi rendelkezésekben is testet ölt – a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek nevelőszülői elhelyezési arányának növelése, valamint az ellátás minőségének javítása. E szakpolitikai cél elérése feltételezi a nevelőszülői hálózatok megerősítését. 

A nevelőszülői családok nem rendelkeznek egyidejűleg sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek ellátásához megfelelő eszközökkel (pl.: légzésfigyelő, 3 év alatti gyerekek ellátásához szükséges eszközök, különleges szükségletű gyermekek fejlesztéséhez szükséges

A gyermekvédelemi szakellátás feladata a gyermek biztonságáról és családpótló ellátásáról történő gondoskodás, ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában. Biztosítania kell a családjaikból hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekeknek az egészséges testi és lelki fejlődéséhez, szocializációjához szükséges feltételeket, hogy felnőve minden olyan képességgel, jártassággal és tudással rendelkezzenek, amelyek által teljes életet élhetnek. Ehhez azonban a gyermekvédelmi szakellátórendszernek változnia kell, ezért is tűzte ki célul a kormány, hogy 2020-ra ne maradjon Magyarországon zsúfolt, nagy létszámú gyermekotthon. E cél elérése

 

 

eszközök, betegemelő, látássérült gyermekek számára speciális számítógép stb.), melyeknek a beszerzése a nevelőszülői családokra egyrészt indokolatlanul nagy terhet ró, másrészt nem is költséghatékony megoldás, tekintettel arra, hogy a nevelőcsalád által nevelt gyermekek köre, így szükséglete változó.

A nevelőszülői ellátás fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a működtető szervezet többféle és egyre bővülő szolgáltatásokkal segítse a nevelőszülőt a tevékenysége ellátásában. E szolgáltatásokhoz jelenleg nem rendelkeznek a nevelőszülői hálózatok megfelelő tárgyi feltételekkel.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett továbbá szükség van a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összetett igényeihez illeszkedő, szükségletspecifikus, az ellátásba tartósan beépülő szolgáltatási tartalmak fejlesztésére is.

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság minden járásban, azok gazdasági fejlettségétől függetlenül elérje a megfelelő minőségű családbarát közszolgáltatásokat. Az intézkedés a társadalmi együttműködés erősítése célját segítő intézmények, egyéb szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztését és korszerűsítését irányozza elő mind a szolgáltatások eredményességét, mind az azokhoz való hozzáférést és az emberhez méltó elhelyezést tekintve. 

érdekében kiemelt jelentőséggel bír a nevelőszülői ellátás kiszélesítése, megerősítése, hiszen a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számára a személyre szabott szocializációs és fejlődési tér biztosítására a nevelőszülői elhelyezés a legmegfelelőbb, leghatékonyabb ellátási forma, melyet az 1997. november 1-jén hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) – a Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezményre alapozva – elismer azzal, hogy a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek lehetséges gondozási helyeként első helyen priorizálja a nevelőszülői gondozást. 

A nevelőszülői elhelyezés elsődlegességére erősített rá az Országgyűlés oly módon, hogy 2014. január 1-jétől a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő 12 éven aluli gyermekek csak nevelőszülőknél kerülhetnek elhelyezésre, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve ha a testvéreket nem lehet együttesen a nevelőszülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása. A Gyvt. 1997-es hatályba lépése óta a gyermekvédelmi szakellátásban folyamatosan jelen lévő szakmai cél a nevelőszülői férőhelyek számának, a nevelőszülői elhelyezés arányának növelése egyidejűleg a nevelőszülői gondozás minőségének javításával. Ennek érdekében az elmúlt 20 évben számos intézkedés született, melynek eredményeként egyre több gyermek, közöttük is folyamatosan növekvő számú fogyatékos és/vagy tartós beteg gyermek nevelkedhet – ameddig az indokolt –

 

 

A gyermekvédelmi szakellátások, közöttük a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésével a konstrukció hozzájárul a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztéséhez. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló, humánerőforrás megerősítést és fejlesztést célzó tevékenységek tartós jelleggel történő megvalósításával a felhívás hozzájárul továbbá az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása érdekében tervezett EFOP célok teljesüléséhez.

A felhívás célja: A nevelőszülői családok sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges feltételek biztosításának megvalósítása a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül.

Részcélok:

 1. A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében. 
 2. A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.

nevelőszülői családban.  E folyamat illeszkedik az Európai Unió „az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre” céljához, az Európai Unió által támogatott intézménytelenítés folyamatához. A gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének elsődlegessége, a minőségi nevelőszülői elhelyezések arányának fokozása az intézménytelenítés irányába hatnak, azok az intézménytelenítés sajátos megnyilvánulásai, nélkülük az intézménytelenítés folyamata nem valósítható meg és nem kerülhető el a gyermekek szükségleteire figyelemmel levő szükségesnél nagyobb mértékű intézményes elhelyezés. 

Az intézményes elhelyezéssel szemben a nevelőszülői ellátás előnye, hogy a nevelőszülők a saját háztartásukban, a társadalomba integráltan, a szűkebb és tágabb közösség szerves részeként folyik a gyermek gondozása, nevelése, mely családi-társadalmi keretben a nevelőszülők a gondozott gyermeki jogaira és érdekeire, ellátási szükségletére (pl. fogyatékosság, tartós betegség, szenvedélybetegség) figyelemmel olyan gondozást, nevelést, fejlesztést, terápiát. biztosítanak a gyermekek számára, amelyek valóban hozzájárulnak a gyermekek sikeres társadalmi integrációjához, hátrányaik leküzdéséhez, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához, elősegítik fejlődésüket, testi-lelki gyógyulásukat.

Ugyanakkor a nevelőszülők, a nevelőszülői hálózatok számára nagy kihívást jelent, az egyre komplexebb

 

 

 1. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése

által

 1. A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül.

Illeszkedés a stratégiai környezethez és az Operatív Programhoz:

A felhívás szorosan kapcsolódik az EFOP 2. prioritásának „2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” intézkedéshez.

Kapcsolódó programok:

Az EFOP 3.8.2. „Szociális humán erőforrás fejlesztés” kiemelt projektben megvalósul a szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára a központi oktatási program (KOP) szerinti képzések biztosítása, a KOP-ra épülő különleges és speciális nevelőszülői képzés és segédanyagának kidolgozása és ilyen továbbképzéseken való részvétel biztosítása.

Az      EFOP-1.2.7       „Gyermekvédelmi szakellátásban,

problémával, egyre összetettebb ellátási szükségletegyüttessel elhelyezésre kerülő gyermekek minőségi gondozása és ellátása. 

A nevelőszülői hálózatok tekintetében gyakran részben vagy egészben: 

 • Hiányoznak az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összetett igényeihez illeszkedő, szükséglet-specifikus, az ellátásban tartósan beépülő és már jelen lévő szolgáltatási tartalmakhoz megfelelő, a nevelőszülői hálózat egésze szintjén használható korszerű ingatlanok és azok tárgyi feltételei. Új telephelyek létesítésével vagy meglévő telephelyek felújításával, korszerűsítésével elősegíthető a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek, valamint a nevelőszülők számára biztosított szolgáltatások körének bővítése, a szolgáltatások minőségének javulása, növekszik a szolgáltatások hozzáférhetőséget, ezáltal a nevelőszülői hálózat valamennyi férőhelye korszerűsödik.
 • A nevelőszülői családok nem rendelkeznek egyidejűleg sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek ellátásához megfelelő eszközökkel (pl.: légzésfigyelő, 3 év alatti gyerekek ellátásához szükséges eszközök, különleges szükségletű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök, betegemelő, látássérült gyermekek számára speciális számítógép stb.), melyeknek a beszerzése a nevelőszülői családokra egyrészt indokolatlanul nagy terhet ró, másrészt nem is költséghatékony megoldás, tekintettel arra, hogy a

 

 

javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” felhívás lehetőséget biztosít a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek speciális fejlesztésekben, szolgáltatásokban való részvételére.

Célcsoport:

Állami, egyházi, nem állami (civil) fenntartású nevelőszülői hálózatokban ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek nevelőszülők, szakemberek.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

nevelőcsalád által nevelt gyermekek köre, így szükséglete változó. 

A nevelőszülőket működtető hálózatoknál sem áll rendelkezésre olyan tárgyi eszközpaletta, mellyel a hálózat segíteni tudná az általa működtetett nevelőszülői férőhelyen elhelyezett különböző ellátási igényű gyermek ellátását. Indokolt ezért a nevelőszülői hálózatok számára lehetővé tenni olyan, az ellátott gyermekek neveléséhez, fejlesztési igényéhez, ellátásához szükséges megfelelő eszközpark beszerzését, mely a nevelőszülői hálózat összes férőhelye tekintetében igénybe vehető összhangban az ellátásban részesülő gyermekek szükségleteivel, ezzel megvalósítva a nevelőszülői hálózat férőhelyeinek korszerűsítését.  

- Hiányoznak a nevelőszülői hálózat, mint szervezet működésének fejlődését szolgáló erőforrások és eszközök. Ezek megléte esetén gyorsabbá és pontosabbá válna az információáramlás, hatékonyabbá a nevelőszülők támogatása. Tekintettel arra, hogy egy szervezet fejlesztési folyamat eredménye nem csak a szervezetfejlesztési programokon résztvevőkre van hatással, hanem a szervezet egészére, így kijelenthető, hogy a szervezetfejlesztési tevékenység mind céljában, mind eredményeiben hatást gyakorol az adott nevelőszülői hálózat összes férőhelyére.

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság minden járásban, azok gazdasági fejlettségétől függetlenül elérje a megfelelő minőségű családbarát

 

 

 

közszolgáltatásokat. Az intézkedés a társadalmi együttműködés erősítése célját segítő intézmények, egyéb szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztését és korszerűsítését irányozza elő mind a szolgáltatások eredményességét, mind az azokhoz való hozzáférést és az emberhez méltó elhelyezést tekintve. 

A gyermekvédelmi szakellátások, közöttük a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésével a konstrukció hozzájárul a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztéséhez. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló, humánerőforrás megerősítést és fejlesztést célzó tevékenységek tartós jelleggel történő megvalósításával a felhívás hozzájárul továbbá az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása érdekében tervezett EFOP célok teljesüléséhez.

A felhívás célja: 

A nevelőszülői családok sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges, az adott nevelőszülői hálózat valamennyi férőhelyének korszerűsítését szolgáló feltételek biztosításának megvalósítása a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül a gyermekek intézményes

 

 

 

elhelyezésének elkerülése érdekében.

Részcélok:

 1. A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében. 
 2. A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.
 3. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése által.
 4. A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül. 

Illeszkedés a stratégiai környezethez és az Operatív Programhoz:

A felhívás szolgálja az EFOP 2. prioritásának „2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények

 

 

 

kiváltása,          új         kapacitások      létesítése”         intézkedés megvalósítását.

Kapcsolódó programok:

Az EFOP 3.8.2. „Szociális humán erőforrás fejlesztés” kiemelt projektben megvalósul a szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára a központi oktatási program (KOP) szerinti képzések biztosítása, a KOP-ra épülő különleges és speciális nevelőszülői képzés és segédanyagának kidolgozása és ilyen továbbképzéseken való részvétel biztosítása.

Az EFOP-1.2.7 „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” felhívás lehetőséget biztosít a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek speciális fejlesztésekben, szolgáltatásokban való részvételére.

Célcsoport:

Állami, egyházi, nem állami (civil) fenntartású nevelőszülői hálózatokban ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek nevelőszülők, szakemberek.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.3. A támogatás háttere

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív

Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

• A nevelőszülői hálózat működtetője vagy fenntartója tulajdonában vagy tartós használatában lévő ingatlan átalakítása/bővítése/felújítása a 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 1. § lb) pontja szerinti telephely létesítése érdekében , azaz a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek és családjaik valamint a nevelőszülőket támogató szolgáltatások biztosítására szolgáló helyiségek (pl.: tanácsadásra, kapcsolattartás biztosítására, képzési, működtetői feladatok ellátására, szabadidős tevékenységre stb. szolgáló helyiség) létrehozása.. Nem minősül az ellátottak számára nyitva álló helységnek a nevelőszülő háztartása, a nevelőszülő saját, vagy más tulajdonában lévő ingatlana.

• A nevelőszülői hálózat működtetője vagy fenntartója tulajdonában vagy tartós használatában lévő ingatlan átalakítása/bővítése/felújítása a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet) 1. § lb) pontja szerinti telephely létesítése érdekében , azaz a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek és családjaik valamint a nevelőszülőket támogató szolgáltatások biztosítására szolgáló helyiségek (pl.: tanácsadásra, kapcsolattartás biztosítására, képzési, működtetői feladatok ellátására, szabadidős tevékenységre stb. szolgáló helyiség) létrehozása. Nem minősül az ellátottak számára nyitva álló helységnek a nevelőszülő háztartása, a nevelőszülő saját, vagy más tulajdonában lévő ingatlana.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek lábjegyzet

A nevelőszülői hálózat esetében a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet értelmében a telephelyet az

  A nevelőszülői hálózat esetében a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet értelmében a telephelyet az ellátottak számára nyitva álló helyiség jelenti. 

„1.§ l) telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a

 

 

ellátottak számára nyitva álló helyiség jelenti. 

„1.§ l) telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló

la) hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve Biztos Kezdet Gyerekházat, gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlant, a félutas házat és az ideiglenes befogadó férőhelyet,

lb) az la) alpont hatálya alá nem tartozó szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek

telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri”

szolgáltató használatában álló

la) hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve Biztos Kezdet Gyerekházat, gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlant, a félutas házat és az ideiglenes befogadó férőhelyet,

lb) az la) alpont hatálya alá nem tartozó szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek

telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri”

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 

 

 1. mérföldkő: a támogatási kérelem mellékletét képező eszközlistán szereplő eszközök - melyek közbeszerzéssel nem érintettek - beszerzése megtörténik és a közbeszerzéssel érintett eszközök beszerzésére irányuló eljárások megindításra kerülnek, és a támogatott a megítélt támogatási összeg minimum 15%-áról kifizetési igénylést nyújt be.
 2. mérföldkő: a támogatási szerződésben vállalt valamennyi tevékenység teljes körűen megvalósult és a támogatott a megítélt támogatás minimum 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be, legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott
 1. mérföldkő: a támogatási kérelem mellékletét képező eszközlistán szereplő eszközök - melyek közbeszerzéssel nem érintettek - beszerzése megtörténik és a közbeszerzéssel érintett eszközök beszerzésére irányuló eljárások megindításra kerülnek, és a támogatott a megítélt támogatási összeg minimum 15%-áról kifizetési igénylést nyújt be.
 2. mérföldkő: a támogatási szerződésben vállalt valamennyi tevékenység teljes körűen megvalósult és a támogatott a megítélt támogatás minimum 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be, legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott

 

 

minimális kifizetési igénylési összeget.

 • A Kedvezményezett köteles a számára rendelkezésre álló teljesített és a már teljesítésigazolással rendelkező számlákat a rendelkezésre állástól számított 15 napon belül benyújtani elszámolásra az elszámolási szabályoknak megfelelve.
 • Építési beruházások     esetében          a             10%-os

teljesítésenként részszámlázás előírása a vállalkozói szerződésekben.

 • A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében szükséges a minél gyakoribb teljesítésigazolás, részszámlázás és elszámolás.
 • A közbeszerzések során a vállalkozási szerződésekbe szükséges beépíteni a részszámlázási lehetőséget. 
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

a) a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét

minimális kifizetési igénylési összeget.

 • A          Kedvezményezett         köteles             a             számára

rendelkezésre álló teljesített és a már teljesítésigazolással rendelkező számlákat a rendelkezésre állástól számított 15 napon belül benyújtani elszámolásra az elszámolási szabályoknak megfelelve.

 • A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében szükséges a minél gyakoribb teljesítésigazolás, részszámlázás és elszámolás.
 • A közbeszerzések során a vállalkozási szerződésekbe szükséges beépíteni a részszámlázási lehetőséget. 
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha

a) a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő

 

 

hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy 

b) a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, vagy 

b) a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt megvalósítását legkésőbb a Támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes

Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt megvalósítását legkésőbb a Támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja

 

 

szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.7.1. Indikátorok

Indikátor neve: 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma

 

Alap: 

ESZA

 

Mértékegység:

db

 

Típusa:

OP-kimeneti

 

Célérték: min. 1

 

Azonosító:

3.7

Indikátor definíció: 

Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz

Indikátor neve: 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma

 

Alap: 

ESZA

 

Mértékegység:

db

 

Típusa:

OP-kimeneti

 

Célérték: min. 1

 

Azonosító:

3.7

 

Indikátor neve: 

A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása 

 

Alap: 

ESZA

 

 

kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e.

Igazoló dokumentumok:

Az indikátor teljesülésének igazoló dokumentuma a projekt beszámoló. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás        arányos            csökkentése     mellett             jogosult csökkenteni     az         indikátor             célértéket         a          támogatási szerződésben/támogatói           okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói

okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88.

 

Mértékegység:

 

Típusa:

OP-kimeneti

 

Célérték:

 

 

Azonosító:

5.6

 

A szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma indikátor definíciója: 

 

Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet.

 

Számítási mód:

 

A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e. Igazoló dokumentum:

 

Az indikátor teljesülésének igazoló dokumentuma a projekt beszámoló. 

 

A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek

 

 

§. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

 

férőhely kapacitása indikátor definíciója: 

 

Az ERFA rendelet 5. cikk (9) a.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében a fejlesztéssel érintett gyermekvédelmi és szociális ellátást nyújtó intézmények épületeinek névleges kapacitása összesítve. 

 

Névleges kapacitás: Az a maximális létszám főben kifejezve, ahány igénybe vevőt az infrastruktúra egyidejűleg szolgáltatásban részesíteni képes.

 

Felhívjuk a támogatást igénylő/kedvezményezett figyelmét, hogy „A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása (fő)” indikátor vállalása a projektben nem kötelező. Amennyiben a támogatást igénylő/kedvezményezett az indikátor tekintetében vállalást tesz, az szerződéses kötelezettségként tekintendő és a teljesítés elmaradása estén szankcionálható. A projektben kötelezően teljesítendő indikátorra vonatkozó szabályok irányadóak a támogatást igénylő/kedvezményezett által önkéntes vállalt indikátor esetében is.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint

 

 

 

köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

5.4. Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás  a) 50 %-a,

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén

legfeljebb ötszázmillió forint,

 1. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 

- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott

 

 

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

- megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor

 

 

Szállítói előleg

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott

folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári

 

 

kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés

 

 

 

szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti

 

 

 

beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható    összege           30%-ának             megfelelő         mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018. szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9)) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016. február 9.), vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló

1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016. február 9.).

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás megjelenésének napjától, de

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás 1037/2016 (II.9)) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016. február 9.), vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a felhívás 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016. február 9.).

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás megjelenésének napjától, de legkorábban a projekt megkezdésének napjától lehetséges.

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

 

 

legkorábban a projekt megkezdésének napjától lehetséges.

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások elszámolásának feltételei: 

A projekt előkészítésében és/vagy a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. 

 • A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. 
 • Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. 
 • Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt

Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások elszámolásának feltételei: 

A projekt előkészítésében és/vagy a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. 

 • A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. 
 • Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. 
 • Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg. 
 • Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése

 

 

végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg. 

• Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. 

A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítésigazolást is. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható.

 

Piaci ár igazolása: 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a

esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. 

A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítésigazolást is. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható.

 

Piaci ár igazolása 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén

 

 

több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A

Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon     szerződések     esetén,     amelyek     elszámolható

összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot,

a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az

 

 

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független  piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat

irányító             hatóság            helyszíni             ellenőrzés         keretében ellenőrizheti. 

 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási

 

 

jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.
 2. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.
 3. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.
 4. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási

Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset

kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő

 

 

alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni. 

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak. 

Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony

alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A

 

 

esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik, és részletesen be kell mutatni a tervezett költség számítási módját.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos

módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy Excel export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a

 

 

forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani. 

 

További elszámolhatósági feltételek: 

A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb

támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

 

Bérmaximum

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.

 

 

hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak. 

Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket képviselnek.

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat).

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.

Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az elszámoláshoz csatolni szükséges.

Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia.

Amennyiben a projekt keretében sor kerül új a 369/2013.

(X. 24.) Korm. rendelet 1.§ lb) pontja szerinti telephely kialakítására, az ezzel kapcsolatos költségek

 1. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.
 2. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.
 3. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási

Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a

 

 

elszámolásának feltétele legkésőbb a projekt záró beszámolójának benyújtásával egyidejűleg az új telephelynek a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló okirat (működési engedély) benyújtása.

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

Számlaösszesítők alkalmazása:

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.)

Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében

projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

 

Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti

Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, keresetkiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania.

 

 

összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:  • Kis támogatástartalmú számlák összesítője

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai             megvalósításhoz             kapcsolódó

anyagköltség (anyagköltség összesítő)

 • Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez             kapcsolódó      útiköltség,

kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)

 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség
 • Általános (rezsi) költségösszesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen felhívás keretében a 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás

 

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.

  

További elszámolhatósági feltételek: 

A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak. 

Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket képviselnek.

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat).

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség

 

 

tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén a költségekhez tartozó vállalkozási szerződést a monitoring és információs rendszerben rögzíteni kell, és a költséggel össze kell rendelni.

A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

 

Nem           közbeszerzés           köteles         beszerzések

összeférhetetlenségi követelményei

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a  nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

besorolása.

Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az elszámoláshoz csatolni szükséges.

Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia.

Amennyiben a projekt keretében sor kerül új a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1.§ lb) pontja szerinti telephely kialakítására, az ezzel kapcsolatos költségek elszámolásának feltétele legkésőbb a projekt záró beszámolójának benyújtásával egyidejűleg az új telephelynek a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló okirat (működési engedély) benyújtása.

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

 

 

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő /  kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

Számlaösszesítők alkalmazása:

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:  • Kis támogatástartalmú számlák összesítője

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai           megvalósításhoz             kapcsolódó

anyagköltség (anyagköltség összesítő)

 • Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás

költség – (utazási és kiküldetési költségösszesítő)

 

 

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati eügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 Ftnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati eügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez           kapcsolódó             útiköltség,

kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)

 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség
 • Általános (rezsi) költségösszesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen felhívás keretében a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén a költségekhez tartozó vállalkozási szerződést a monitoring és információs rendszerben rögzíteni kell, és a költséggel össze kell rendelni.

A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat

 

 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

rögzítése menüponton keresztül, Excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

 

Nem           közbeszerzés           köteles           beszerzések

összeférhetetlenségi követelményei

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,

 

 

 

munkáltatói vagy kinevezési; vagy 

c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 Ftnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon

 

 

 

szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati eügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, ár igazolására hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus:

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus:

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési

 

eljárások lefolytatásának költsége) Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Projektmenedzsment

Műszaki ellenőri szolgáltatás

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Általános költség (rezsi)

 

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%):

11%

 

eljárások lefolytatásának költsége) Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Projektmenedzsment

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök

költségeit

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Általános költség (rezsi)

 

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%):

11%

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-2214-17-nevelszli-hlzatok-infrastrukturlis-s-szakmai-fejlesztse

up