EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” 2018. 10. 14., Vasárnap, 12:04

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című (EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

I. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’4. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

(1) Lakhatási támogatás nyújtható annak a célcsoport tagnak

 1. aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a támogatás megállapításának időpontjában nem áll,
 2. aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja,
 3. aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az 5 órát,
 4. aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a

munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,

 1. lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
 2. aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

 

a következő szöveg kerül:

 1. Lakhatási támogatás nyújtható annak a célcsoport tagnak, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek:
  1. legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, 
  2. a támogatás iránti kérelem benyújtásakor munkaviszonyban nem áll, vagy támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatásra irányuló jogviszony  létesítést követő 30 napon belül előterjesztette, 
  3. más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel a lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt, ide nem értve azt az esetet, ha a munkaszerződés módosítása folytán, a módosított munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér a korábbi munkavégzési helytől, 
  4. a létesített/módosított munkaviszony esetében az állandó lakóhelye és lakóingatlana is a munkavégzés helyétől legalább 100 km-re van vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye, vagy a munkavégzés helye és lakóingatlana közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja,
  5. lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a

munkavégzés helye szerinti településen, vagy annak 100 km-es körzetében, 

 1. nem részesül a kérelem időpontjában, valamint a lakhatási támogatás folyósításának időtartama alatt más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

 

II. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’4. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

 1. A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

c) bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy az (1) bekezdés c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását, és

 

a következő szöveg kerül:

(2) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

c) bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy az (1) bekezdésben  meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását, és

 

III. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’4. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

(2) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabére nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

 

a következő szöveg kerül:

 1. A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabére nem haladja meg a kérelem benyújtásakori kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

 

IV. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’4. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások’ pontja az alábbiak szerint módosult:

 1. Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában lakóingatlan a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas.

 

a következő szöveg kerül:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakóingatlan a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas.

 

 

 

V. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’4. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások’ pontja az alábbiak szerint módosult:

(5) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

a) munkaviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít az (1) bekezdés b)-d) pontjában, a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő új munkaviszonyt,

 

a következő szöveg kerül:

(5) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

a) munkaviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő új munkaviszonyt,

 

VI. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’4. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos elvárások’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

(5) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő lakóingatlant szerez.

 

a következő szöveg kerül:

(5) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

d) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő lakóingatlant szerez.

 

 

 

 

 

VII. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’6. Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

 

a következő szöveg kerül:

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

 A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

 

 

 

VIII. A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások fejezet az alábbiakkal egészült ki:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

IX. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig:

 • Létrejön a Rehabilitációs Fejlesztési Központ
 • Elkészül a Tanácsadói Hálózat tevékenységét szabályozó eljárásrend és a közös tudásszint megteremtéséhez szükséges tananyag
 • Lezárul a Rehabilitációs Fejlesztési Központ kutatásainak 65%-a
 • Minden megyében megvalósul legalább 2 szakmai workshop
 • Projekt keretében szemléletformáló szolgáltatásban részesült munkaadók száma: 500 db
 • Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

 

a következő szöveg kerül:

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig:

 • Létrejön a Rehabilitációs Fejlesztési Központ
 • Elkészül a Tanácsadói Hálózat tevékenységét szabályozó eljárásrend és a közös tudásszint megteremtéséhez szükséges tananyag
 • Minden megyében megvalósul legalább 2 szakmai workshop
 • Projekt keretében szemléletformáló szolgáltatásban részesült munkaadók száma: 500 db
 • Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

 

 

 

X. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiakkal egészült ki:

2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 18. hónap utolsó munkanapjáig:

 • Lezárul a Rehabilitációs Fejlesztési Központ kutatásainak 65%-a
 • Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 25%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

 

XI. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig:

 • Elkészül a projekt keretében kialakítandó rehabilitációs portál
 • A projekt keretében foglalkoztatottá válik 500 fő célcsoportba tartozó ügyfél
 • Lezárul a Rehabilitációs Fejlesztési Központ kutatásainak 100%-a.
 • Megvalósul 6 országos konferencia 
 • Minden megyében megvalósul legalább 6 szakmai workshop
 • Projekt keretében szemléletformáló szolgáltatásban részesült munkaadók száma: 1000 db
 • Megvalósul 500 fő célcsoportba tartozó ügyfél képzése
 • Megvalósul 1200 fő szakember képzése
 • A projekt keretében foglalkoztatottá válik 1000 fő célcsoportba tartozó ügyfél

Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra a következő szöveg kerül:

3. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig:

 • Elkészül a projekt keretében kialakítandó rehabilitációs portál
 • Lezárul a Rehabilitációs Fejlesztési Központ kutatásainak 100%-a.
 • Megvalósul 6 országos konferencia 
 • Minden megyében megvalósul legalább 6 szakmai workshop
 • Projekt keretében szemléletformáló szolgáltatásban részesült munkaadók száma: 1000 db
 • Megvalósul 500 fő célcsoportba tartozó ügyfél képzése
 • Megvalósul 1200 fő szakember képzése
 • A projekt keretében foglalkoztatottá válik 1000 fő célcsoportba tartozó ügyfél

Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

 

XII. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésére:

 

a következő szöveg kerül:

4. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésére:

 

XIII. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget a következő szöveg kerül:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

 

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
 • Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

 

XIV. A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Az indikátor táblázatban az alábbi indikátor megnevezés helyett:

 Fogyatékossággal élő résztvevők száma

 

a következő indikátor megnevezés kerül:

Fogyatékossággal élő résztvevők

 

        XV. A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: Azon intézmények száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projektet.

 

Fogyatékossággal élő résztvevők száma: Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek, vagyis megfelel a célcsoportban meghatározott 2011. évi CXCI törvény 22. § vagy 38/C § szerinti megváltozott munkaképességű személy fogalmának.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

 

 

 

 

a következő szöveg kerül:

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet.

Igazoló dokumentum: Projekt beszámoló

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e.

 

Fogyatékossággal élő résztvevők: Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek, vagyis megfelelnek a célcsoportban meghatározott 2011. évi CXCI törvény 22. § vagy 38/C § szerinti megváltozott munkaképességű személy fogalmának.

Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani.

A résztvevők státuszát a pályázó szervezet az adott programba való belépést igazoló együttműködési megállapodásban rögzített dokumentum alapján tudja alátámasztani.  

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személynek minősülő személyek száma összesítve. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.

 

 

 

XVI. A Felhívás 3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a képzésen (3.1.1.1 fejezet 1. pontja szerinti képzési tevékenység) résztvevő rehabilitációs területen dolgozó szakemberek, munkahelyi adaptáció támogatásban (3.1.1.1 fejezet 2. pontja szerinti adaptációs tevékenység) részesülő munkáltatók és  képzésbe vont, illetve foglalkoztatásához kapcsolódó támogatásokban részesülő (3.1.2.2. fejezet szerinti)  személyek minősülnek Résztvevőknek.

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

a következő szöveg kerül:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a képzésen (3.1.1 fejezet 1. pontja szerinti képzési tevékenység) résztvevő rehabilitációs területen dolgozó szakemberek, munkahelyi adaptáció támogatásban (3.1.1 fejezet 2. pontja szerinti adaptációs tevékenység) részesülő munkáltatók, továbbá képzésbe vont vagy foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokban részesülő (3.1.2.2. fejezet szerinti)  megváltozott munkaképességű személyek minősülnek Résztvevőknek.

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

 

 

 

XVII. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

 

a következő szöveg kerül:

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak legfeljebb 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

 

XVIII. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

 

a következő szöveg kerül:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

 

 

XIX. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki:

A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%. A százalékos átalány elszámolásba bevont közvetett költségek kifizetése a vetítése alapot képező költség kifizetésével egyidejűleg történik, attól nem különválasztható.

Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a százalékos átalánnyal érintett összeg is.

 

XX. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

a következő szöveg kerül:

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében záradékolni kell azokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket. 

 

 

 

 

XXI. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az EFOP éves Fejlesztési keretét megállapító 1037/2016 (II.9.) Kormányhatározat hatályba lépésének napja, 2016. február 10., vége a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap 

 

a következő szöveg kerül:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az EFOP éves Fejlesztési keretét megállapító 1037/2016 (II.9.) Kormányhatározat hatályba lépésének napja, 2016. február 10., vége a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

 

XXII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet ’Ebeszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a következő szöveg kerül:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

XXIII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az alábbi ponttal egészül ki:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-193-vekop-17-a-foglalkoztatsi-rehabilitci-szakmai-folyamatainak-fejlesztse

up