EFOP-1.9.1-VEKOP-15 - „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” 2018. 11. 06., Kedd, 18:12

EFOP-1.9.1-VEKOP-15 - „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című (EFOP-1.9.1-VEKOP-15 kódszámú) felhívás:

 

 1. A Felhívás első oldala az alábbiak szerint módosult:

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy

 • a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt2
 • a felhívás feltételeinek megfelelő projektet 2.500.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a felhívásban meghatározottak szerint előleget biztosít

 

 1. A Felhívás első oldal, 2. számú lábjegyzete az alábbiak szerint módosult:

 

 1. támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 

 

 

 1. A Felhívás ötödik oldala az alábbiak szerint módosult:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

 1. A Felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja pontja az alábbiak szerint módosult:

 

 1. Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény által Magyarország ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt (a továbbiakban: CRPD).

 

Az európai uniós támogatások 2007-2013 közötti programozási időszakában Magyarországon kidolgozásra és a fogyatékos személyek számára ápolástgondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatban elfogadásra került az intézmény férőhely kiváltási stratégia, valamint hat intézményben elindult a kiváltás megvalósítása.

 

 1. A Felhívás 1.2. Rendelkezésre álló forrás pontja módosul az alábbiak szerint:

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.500.000.000 Ft. A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2.050.000.000 Ft, míg a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében 450.000.000

Ft. 

 1. A Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja módosul az alábbiak szerint:

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” program kiemelt projektként történő megvalósítását.

 

 

 1. A Felhívás 3.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

 1. mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 

 

 1. A felhívás 3.6. pontja módosul az alábbiak szerint:

  1. mutatók definíciója:

 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma:

Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA  rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekt tevékenységet illetve projektelemet. 

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e.

Igazoló dokumentumok: Projekt beszámoló

 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma (VEKOP):


Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet.

Számítási mód: monitoring definíciós adatlap szerint.4

Igazoló dokumentumok: monitoring definíciós adatlap szerint

 

A szociális intézményi férőhely-kiváltási folyamatban résztvevő intézmények száma:

Azon fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek számára 50 fő feletti férőhelyszámú ápolást-gondozást nyújtó intézmények száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében részt vesznek legalább egy, a szociális intézményi kiváltásra irányuló projektet megvalósításában. 

Számítási mód: monitoring definíciós adatlap szerint

Igazoló dokumentumok: monitoring definíciós adatlap szerint

 

A szociális intézményi férőhelykiváltást támogató képzett mentorok száma:

Azon személyek száma összesítve, akik az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében szakmai segítséget nyújtanak az intézményi férőhely kiváltásban érintett intézmények részére.

Számítási mód: monitoring definíciós adatlap szerint.

Igazoló dokumentumok: monitoring definíciós adatlap szerint.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

Lábjegyzet:        4              Monitoring         definíciós            adatlap                elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-indiktorok-adatlap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A felhívás 3.6.2. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja módosul az alábbiak szerint:

 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának. 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a Felhívás 3.1/III. 2. pontban meghatározott képzéseken, kompetenciafejlesztéseken és felkészítéseken részt vevő személyek minősülnek Résztvevőknek. Kiemelten az alábbi műszaki-szakmai mutatókhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek:

-   komplex támogatási szükségletfelmérés képzést sikeresen elvégző személyek. - intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó képzési, kompetencia fejlesztési programokon a kimeneti feltételeket teljesítő személyek. 

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

 1. A felhívás 3.7. Fenntartási kötelezettség pontja az alábbiak szerint módosult:

 

 1. támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett, vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) (a továbbiakban: 1303/2013/EU rendelete) 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

 

 1. A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja az alábbiak szerint módosult:

 

 1. felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. vagy az általa vezetett konzorcium adhat be támogatási kérelmet.

 

 

 1. A felhívás 5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége pontja az alábbiak szerint módosult:

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb

2.500.000.000 Ft lehet.

 

 1. A felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pontja az alábbiak szerint módosult:

 

                Az       igényelhető        vissza       nem       térítendő        támogatás         összege:          maximum

2.500.000.000 Ft.

 

 1. A felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre, 2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek pontja az alábbiak szerint módosult:

 

 1. projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges:

 

 1. A felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre, Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása pontja az alábbiak szerint módosult:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának,  valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 

 

 

 1. A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az alábbiak szerint módosult:

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft. Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 1. A felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbiak szerint módosult:

 

8. sz. melléklet: ESZA kérdőív és kitöltési útmutató

Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek

személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén

ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Országgyűlési határozatok

                  15/2015.         (IV.        7.)        számon        elfogadott        Ogy.        határozat        az         Országos

Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025)

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-191-vekop-15-szocilis-intzmnyi-frhely-kivltsi-szakmai-koordincis-mhely-kialaktsa

up