EFOP-1.8.7-16 - Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében 2018. 07. 27., Péntek, 10:59

EFOP-1.8.7-16  - Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Felhívás szerint:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

  • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
  • Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

Módosított felhívás:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

  •  A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
  • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
  • Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
  • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezet táblázata az alábbiak szerint módosult:

Törlésre került az indikátor táblázat ’Célérték 2018. október 31-ig’ megnevezésű oszlopa.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Felhívás szerint:

Indikátor definíciója: Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan (igazoltan) részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló primer, secunder és tertier prevenciós programok. Igazolás módja: az adott program jelenléti ívei.

Indikátor magyarázat: résztvevőnek tekinthető a felhívásban előírtaknak megfelelő programokban résztvevő célcsoporttag. A célérték a projekt fizikai befejezéséig érendő el.

Módosított felhívás:

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan (igazoltan) részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló primer, secunder és tertier prevenciós programokon (így például: EFI-kben megvalósított egészségfejlesztő és egészségnevelő programok; a védőnői méhnyak szűrővizsgálatok, a háziorvosok 28 által végzett vastagbélszűrés). Egy adott résztvevő személy annyiszor szerepel az indikátor értékében, ahány programon részt vett.

Igazoló dokumentumok: Projekt beszámoló, jelenléti ív vagy együttműködési dokumentum.

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek száma összesítve. Egy adott résztvevő személy annyiszor szerepel az indikátor értékében, ahány programon részt vett.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Felhívás szerint:

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

Módosított felhívás:

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak legfeljebb 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Felhívás szerint:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

Módosított felhívás:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Felhívás szerint:

A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%.

Módosított felhívás:

A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%. A százalékos átalány elszámolásba bevont közvetett költségek kifizetése a vetítése alapot képező költség kifizetésével egyidejűleg történik, attól nem különválasztható. Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan hozzáadásra kerül a százalékos átalánnyal érintett összeg is.

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban meghatározott átalány’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Felhívás szerint:

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania a fentiekben meghatározottakon túl egyéb háttérdokumentumokkal, és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló, fentiekben meghatározott dokumentumokon túl egyéb háttérdokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Módosított felhívás:

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania a fentiekben meghatározottakon túl egyéb háttérdokumentumokkal, és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló, fentiekben meghatározott dokumentumokon túl egyéb háttérdokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a kettős finanszírozás elkerülésének érdekében továbbra is szükséges a számlákat záradékolni, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-clzott-prevencis-programok-a-szenvedlybetegsgek-megelzse-rdekben-cm-felhvs-2

up