EFOP-1.6.1VEKOP-16 - „Felzárkózási együttműködések támogatása” 2018. 10. 14., Vasárnap, 11:56

EFOP-1.6.1VEKOP-16 - „Felzárkózási együttműködések támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felzárkózási együttműködések támogatása” című (EFOP-1.6.1VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

I. 

 

Eredeti szöveg:

 Magyarország Kormányának felhívása a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban SZGYF) konzorciuma számára  az 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit az EFOP, TOP, VEKOP keretében megvalósuló komplex telepprogramok vonatkozásában folyamatos szakmai és módszertani támogatás biztosításának megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítását. A cél elérését a Kormány a TKKI és az SZGYF együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Módosított szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban SZGYF) számára[1] az EFOP, TOP, VEKOP keretében megvalósuló komplex telepprogramok vonatkozásában folyamatos szakmai és módszertani támogatás biztosításának megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítását. A cél elérését a Kormány az SZGYF együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

II: 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Eredeti szöveg:

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

Módosított szöveg:

Együttműködés az EFOP-2.4.2-17 konstrukció kedvezményezettjeivel

Együttműködés az EFOP-2.4.3-18 konstrukció kedvezményezettjeivel

 

III. 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

Új szöveg:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

IV. 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Új szöveg:

 A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

V. 3.7.1 Indikátorok

Eredeti szöveg:

 

 

 

Mutató neve

Mértékegység

Bázi sért ék

Minimál isan

elvárt célérték

Célérték elérésén ek

időpontj a

Mutató forrása

Azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg

db

0

110

projekt fizikai

befejezés e

együttműködési megállapodások

 

 

Indikátor magyarázata: Azon települések száma összesítve, ahol az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében a szegregált településrészek megszüntetésére és az ott élő közösségek integrációjára irányuló programok végrehajtására kerül sor.

A célérték azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg a kiemelt projekt támogatásával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében

 

Módosított szöveg:

Indikátor megnevezése

Indikátor azonosító

Típus

Mér téke gys ég

Bá zis

ért ék

Mini máli san

elvár t

célér ték

Célérték elérésé nek

időpontj a

Igazoló

dokumentum

ok

Azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg

 

2.4

 

kimen eti

db

0

110

projekt fizikai

befejezés e

együttműködés

i

megállapodáso

k

 

Indikátor definíciója: Azon települések száma összesítve, ahol az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében a szegregált településrészek megszüntetésére és az ott élő közösségek integrációjára irányuló programok végrehajtására kerül sor. 

Számítási mód: Azon települések száma összesítve, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg.

Igazoló dokumentum: Együttműködési megállapodások

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

 

VI. 3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

 

Új szöveg:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók  megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni.  Jelen Felhívás keretében a 3.1.1.1 c) pontban meghatározott képzéseken, felkészítő programokon részt vevő közvetlen célcsoporttagok minősülnek Résztvevőknek. Kiemelten az alábbi műszaki-szakmai mutatókhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek:

 • Képzésben részesülő szociális munkások, szakmai megvalósítók: Azon – a projekt által támogatott komplex telepprogramok keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítók, szociális munkások, akik a program keretében képzésben részesülnek.
 • Felkészített tapasztalati szakértők: Azon személyek, akik a program keretében kerülnek foglalkoztatásra és bizonyíthatóan éltek vagy élnek telepi körülmények között.

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

 

 

VII. 3.8 Fenntartási kötelezettség:

Eredeti szöveg:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Módosított szöveg:

A támogatást igénylő vállalja az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig: (…)

 

VIII. 4.1 Támogatást igénylők köre

Eredeti szöveg:

Jelen Felhívásra az 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban megjelölt Türr István Képző és Kutató Intézet adhat be támogatási kérelmet, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit az EFOP, TOP, VEKOP keretében megvalósuló komplex telepprogramok vonatkozásában folyamatos szakmai és módszertani támogatás biztosításának megvalósítása érdekében.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumi partner a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

 

Módosított szöveg:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

               GFO 312 Központi költségvetési szerv 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

 

IX. 5.5. Az elszámolható költségek köre

Új szöveg:

Jelen felhívás keretében 2018. május 31. napjáig valós költség alapon történő elszámolásra, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig százalékos átalány alapú elszámolásra kerül sor a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség”, a „Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége” és az „Általános (rezsi) költségek” vonatkozásában. 2018. június 01. naptól (fordulónap) jelen felhívás 5.5.1 pontjában rögzített átalány alapú elszámolás alkalmazása kötelező. A fordulónap után alkalmazandó átalány alapú elszámolás csak azon támogatási összeg felhasználására alkalmazandó, mely nem került 2018. május 31-ig az Irányító Hatóság által jóváhagyásra. 

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el, 2018.május 31-ig:

 

Szakaszolás az egyszerűsített elszámolás bevezetése vonatkozásában

2018. május 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összeg levonásra kerül és a még kifizetetlen támogatási összeg alapján kerül vizsgálatra a vetítési alap és közvetett költségek aránya.

2018. június 1. napjától (fordulónap) a vetítési alapot képező költségek elszámolása továbbra is valós költség alapon történik, míg az átalánnyal érintett költségek egyszerűsített elszámolás keretében kerülnek elszámolásra. 

Jelen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. A vetítési alapot képező költségek elszámolása valós költség alapon, míg az átalánnyal érintett költségek egyszerűsített elszámolás keretében kerülnek elszámolásra.

Az egyszerűsített elszámolási móddal érintett költségek esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatóság felé, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában.  A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

 

X. 5.5. Az elszámolható költségek köre Új szöveg:

5.5.1. Átalány alapú elszámolás alkalmazása

A 2018. június 1. napjától (fordulónap) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az alábbiak szerint kerül szabályozásra azon költségek esetében, amelyeket az Irányító hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet a 14. cikk (2) bekezdésének, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.2. pontja alapján, jelen Felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Jelen százalékban meghatározott átalányalapú egyszerűsített elszámolási mód során, a szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításai jelentik a vetítési alapot, mely összegnek maximum 40%-ig terjedő mértéke átalány formájában fordítható a projekt minden további költségének a finanszírozására.

A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításai alatt

 • a szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, és
 • a szakmai megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások esetén, a szolgáltatási szerződésekhez köthető bizonylatokon szereplő, tételesen elkülönített személyi jellegű ráfordítások értendőek.

Jelen egyszerűsített elszámolási mód során a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításainak maximum 40%-a fordítható a projekt megvalósítása során felmerült „valamennyi egyéb költség” fedezésére.

A „valamennyi egyéb költség” a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordításain kívül minden további költséget magába foglal.

A meghatározott 40% maximumként értelmezendő.

 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások között az alábbiak értendőek:

 1. A személyi jellegű költségek a Kedvezményezett és a munkavállalója közötti megállapodásból és/vagy,
 2. a külső alkalmazottak szolgáltatási szerződéseiből fakadó költségek személyi jellegű ráfordításainak összegéből állnak (amennyiben ezek egyértelműen meghatározhatóak és beazonosítható költségeket jelentenek). Példa: Ha a kedvezményezett belső képzéseihez külső oktató szolgáltatásait veszi igénybe, és a számlán megbontásra kerülnek az egyes költségelemek. Ebben az esetben az oktató fizetése is személyi jellegű költségnek minősül. 

A személyi jellegű költségek magukban foglalják a projekthez kapcsolódó munka ellentételezéseként az érintett személyeknek fizetett díjazás teljes összegét, ideértve a kollektív szerződések szerinti természetbeni juttatásokat[2] is.

Összhangban a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014–2020 programozási időszak Útmutató (a továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató), az alábbi kiadások minősülnek személyi jellegű ráfordításnak:

 • bruttó munkabér,
 • személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, utazási költségtérítés[3], cafeteria),
 • munkaköri alkalmassági vizsgálat díja (a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.

24.) NM rendelet alapján), és

 • bérjárulékok az Sztv. 79. §-a szerint.

 

Fentieket összegezve tehát közvetlen személyi jellegű költség alatt a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő személyek személyi jellegű ráfordítása értendő, melybe beletartozik a fent említett külső alkalmazottak szolgáltatási szerződéseiből fakadó költségei közül a személyi jellegű ráfordítások költsége is, amennyiben ezek egyértelműen meghatározhatóak és beazonosítható költségeket jelentenek.

 

 

 

 

 

A közvetlen személyi jellegű ráfordítások költségeinek a meghatározásakor ugyanakkor nem vehetőek figyelembe a következő kiadások:

 • projekt előkészítése során keletkezett személyi jellegű ráfordítások,
 • a projektmenedzsmenthez köthető személyi jellegű ráfordítások,
 • a vállalat-irányítási tevékenységek elvégzéséhez köthető személyi jellegű ráfordítások (jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai),
 • a célcsoport projekthez kapcsolódó személyi jellegű költségei,         az üzleti utak, ide értve a belföldi vagy külföldi kiküldetés költségei,             a célcsoport javára kifizetett juttatások vagy illetmények.

 

Amennyiben a projekt költségvetése tartalékra tervezett összeget is tartalmaz, a következőképpen szükséges eljárni:

 

A tartalékra tervezett összeget a számított költségek közé szükséges sorolni, ügyelve arra, hogy a százalékos átalány elszámolásba bevont költségek összege ne haladja meg a vetítési alap maximum 40%-át. A tartalék felhasználására ugyanakkor továbbra is érvényes az Elszámolhatósági útmutató 2.4.1 pontja, különösen az előírás, mely szerint a tartalék az irányító hatóság előzetes engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással használható fel. Megfelelően indokolt esetben tehát a tartalék összege felhasználható, a felhasználás engedélyhez kötött. A tartalék összegét felhasználás előtt átcsoportosítani szükséges akár a számított költségeken belül, akár a vetítési alapra is. Amennyiben a vetítési alapba kerül átcsoportosításra, csökkentésre kerül az átalány elszámolásban érintett költségek összege, vagyis a vetítési alapba való átcsoportosítás nem vonja magával a számított költségek összegének növelését is, mivel az átcsoportosítás nem eredményez forrásbevonást. 

 

Amennyiben a projekt megvalósítása során szabálytalansági eljárás kerül lefolytatásra, és annak eredményeként megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges - adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg csökkentésével - a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan szükséges hozzáadni a hozzá tartozó átalánnyal érintett összeget is.

 

 

  

XI. 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szöveg:

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

 

Új szöveg:

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Új szöveg:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

(…)

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a  nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 

ha a támogatást igénylő /  kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

XII. 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája:

Törlésre került:

4. Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására

 

XIII. 8. A Felhívás szakmai mellékletei:

Kiegészítésre került:

- A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók  

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-161-vekop-16-felzrkzsi-egyttmkdsek-tmogatsa

 

[1] Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!

[2] A természetbeni juttatások alatt a béren kívüli ösztönzők érthetőek, ilyenek a meleg- és hidegétkezési utalványok, helyi bérlet stb.

[3] Értve ezalatt a munkába járásra vonatkozó költségeket

up