EFOP-1.5.3-16 - „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:36

EFOP-1.5.3-16 - „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című (EFOP-1.5.3-16 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

Módosításra került a Felhívás Bevezetés pontja:

Eredeti szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet  szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint  többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek  részére a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a

www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Módosult szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet)  szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint  többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek  részére a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási

kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az

Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosításra került a Felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen konstrukció társkonstrukciója az EFOP-1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című Felhívás. Az EFOP-1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, egy időben megjelenő konstrukció területi szempontból különbözik jelen felhívástól. Az EFOP-1.5.3-16 projekt megvalósítása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm.

rendelet szerint kedvezményezett járások térségeiben történik.

Módosult szöveg:

Jelen konstrukció társkonstrukciója az EFOP-1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című Felhívás. Az EFOP-1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, egy időben megjelenő konstrukció területi szempontból különbözik jelen felhívástól. Az EFOP-1.5.3-16 projekt megvalósítása a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járások térségeiben történik.

 

Módosításra került a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult szöveg:

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosításra került a Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek pontja:

Eredeti szöveg:  Fiatalok közösségépítése:

 • az önkormányzatok részére önálló ifjúsági referens alkalmazása, tekintettel a 2011.

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) helyi önkormányzatok kötelező feladatairól szóló 13.§

(1) bekezdés

Módosult szöveg:  Fiatalok közösségépítése:

 • az önkormányzatok részére önálló ifjúsági referens alkalmazása, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) helyi önkormányzatok kötelező feladatairól szóló 13.§ (1) bekezdés

 

Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja:

Eredeti szöveg:

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

Módosult szöveg:

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

Módosításra került a Felhívás 3.5. A projektvégrehajtás időtartama pontja:

Eredeti szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.

rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Módosult szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja:

Eredeti szöveg:

Indikátor neve

Ala p

Mért ék-

egys ég

Típusa1

2018ra

vonat kozó

részc él1

Célér ték

Azono sító

Célérté k

elérésé nek

időpon tja

Tevékenységcso portokhoz történő kapcsolódás

A program elhagyását követően a

munkaerőpi acra, vagy

munkaerőpiaci

programba

belépők száma

ES

ZA

OPeredmén

y

-

50

1.9

fenntartá

si

időszak vége

1, 2, 4

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

10) A 2018.11.30-ig szükséges az indikátorokat teljesíteni és az Irányító Hatóságnak lejelenteni.

rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 Módosult szöveg:

Indikátor neve

Ala p

Mért ék-

egys ég

Típus a1

2018ra

vonatk ozó

részcél

2

Célér ték

Azono sító

Célért ék

elérés ének

időpon tja

Tevékenységcsop ortokhoz történő kapcsolódás

A program elhagyását követően a

munkaerőp

iacra, vagy

munkaerőpiaci

programba

belépők száma

ES

ZA

OPeredm ény

-

50

1.9

projekt fizikai

befejezé sét

követő

60. nap

1, 2, 4

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

Módosításra került a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja:

Eredeti szöveg:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

 

                                                          

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

10) A 2018.11.30-ig szükséges az indikátorokat teljesíteni és az Irányító Hatóságnak lejelenteni.

Módosult szöveg:

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17.) (a továbbiakban: ESZA rendelet) 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

 

Módosításra került a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja:

Eredeti szöveg:

 

 

 

 

 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 

 • a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett (GFO 321) települési önkormányzat (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével)
 • a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet (a megyei jogú városi önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, vagy többségi megyei jogú városi önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek kivételével) (GFO 572, 573, 575, 576) Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban nem érintett települési önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

Módosult szöveg:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett

(GFO 321) települési önkormányzat (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével)

 • a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet (a megyei jogú városi önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, vagy többségi megyei jogú városi önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek kivételével) (GFO 572, 573, 575, 576)

Egy konzorciumban legalább 5, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban nem érintett települési önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:

Eredeti szöveg:

•                Eszközbeszerzés költsége 

o bekerülési érték 

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök 
 • a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök
 • a célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 2014–2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

 

Módosult szöveg:

•                Eszközbeszerzés költsége 

o bekerülési érték 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök 
 • a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök
 • a célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:

Eredeti szöveg:

15. számú lábjegyzet:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

 Számlaösszesítők alkalmazása

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 500.000,- Ft.

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Módosult szöveg:

15. számú lábjegyzet:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Piaci ár igazolása kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel

 

Azon áru- és szolgáltatás beszerzések esetében, melyeknél a darabonkénti egységár/értékhatár a bruttó 5.000 Ft-ot, az egy időben történő beszerzés teljes költsége pedig a bruttó 100.000 Ft-ot nem haladja meg, a Kedvezményezett a szokásos piaci árat az adott beszerzéssel kapcsolatosan benyújtott számviteli bizonylattal támassza alá.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000,- Ft.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más                 összesítőn                 való       elszámolása       nem      lehetséges         -              kis          támogatás          tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja:

Eredeti szöveg:

 1. Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv sablon és Útmutató
 2. Együttműködési szándéknyilatkozat sablon
 3. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 4. Önéletrajz minta
 5. Egyéni fejlesztési terv sablon
 6. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről minta 
 7. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 8. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 9. Nyilatkozat sablon utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. Likviditási terv
 11. NYILATKOZAT indikátor teljesítés alátámasztásához

 

Módosult szöveg:

 

 1. Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv sablon és Útmutató
 2. Együttműködési szándéknyilatkozat sablon
 3. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 4. Önéletrajz minta
 5. Egyéni fejlesztési terv sablon
 6. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről minta 
 7. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 8. ESZA kérdőív kitöltési útmutató
 9. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók  
 10. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 11. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 12. Nyilatkozat sablon utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 13. Likviditási terv
 14. NYILATKOZAT indikátor teljesítés alátámasztásához

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek

up