EFOP-1.4.4-17 - „BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” 2018. 11. 06., Kedd, 18:25

EFOP-1.4.4-17 - „BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” című (EFOP-1.4.4-17 kódszámú) felhívás.

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve  a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosított szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 

I. A Felhívás 1.2. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

1.2 A rendelkezésre álló forrás

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

2.730.000.000 forint.

 

Módosított szöveg:

 

1.2 A rendelkezésre álló forrás

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

2.659.015.734 forint.

 

II. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

Elkülönített pénzforgalmi számla

 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

 

Módosított szöveg:

 

Elkülönített pénzforgalmi számla 

A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

 

 

 

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a

támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

III. A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került.

 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az ÁÚF c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

IV. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került, illetve az 1. mérföldkő meghatározása az alábbiak szerint módosult.

 

 

Eredeti szöveg:

1. mérföldkő: legalább 20 célcsoporttag (10-18 éves lány) bevonásra kerül a programba, projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig.

 

Módosított szöveg:

1. mérföldkő: legalább 20 célcsoporttag (10-18 éves lány) bevonásra kerül, aki vállalja, hogy a projekt kétharmadában de legalább egy évig részt vesz a programban, projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig.

Új szöveg:

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosul.

Eredeti szöveg:

3.7.1. Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018. december

31-ig

Célérték

Azonosító

25 éven aluli résztvevők

ESZA

OPkimeneti

 

20

C006

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018. december

31-ig

Célérték

Azonosító

száma

 

 

 

20

 

 

 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

 

Indikátor definíció: 

 

25 éven aluli résztvevők száma A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. 

Indikátor magyarázat: Az indikátor célértékének meghatározásakor az a célcsoporttag vehető figyelembe, aki a projekt kétharmadában de legalább egy évig részt vesz. 

Módosított szöveg:

3.7.1. Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték

Azonosító

25 éven aluliak 

ESZA

Közös-kimeneti

20

CO06

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

Indikátor definíció:

25 éven aluliak: A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli személyek száma összesítve.

Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hogy hány támogatott műveletben vett részt.

Az indikátor célértékének meghatározásakor az a célcsoporttag vehető figyelembe, aki a projekt kétharmadában de legalább egy évig részt vesz.

Igazoló dokumentumok:

Együttműködési megállapodás, jelenléti ív, forgalmi napló.

 

VI. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezet az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

 

A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el. 20 

 

Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való kilépéskor kérdőívet kell szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a támogatási szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási szerződés és a kérdőívek megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon. A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 

 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

 

 

Módosult szöveg:

 

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

 

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.

 

Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

 

 

 1. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet az alábbi szöveggel egészült ki:

 

Jelen felhívás keretében valós költség alapon történő elszámolásra és annak Irányító Hatóság általi jóváhagyására 2018. július 31. napjáig van lehetőség. 2018. augusztus 01. naptól kizárólag az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség (lásd: 5.5.2. pont) alapú elszámolásra van lehetőség.

 

 1. A Felhívás 5.5. fejezete alábontásra került: az 5.5.1. fejezet a valós költség alapú elszámolás részleteit tartalmazza; az 5.5.2. fejezet pedig a projektszintű egységköltség alkalmazását. 

 

A Felhívás eredeti tartalma az alábbi tartalmakkal egészült ki:

 

Jelen felhívás keretében 2018. július 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az Irányító Hatóság által jóváhagyott összeg, az alábbi tervezhető költségek szerint került elszámolásra.

 

2018. július 31-ig jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 

 

A beruházáshoz kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 8 %-át.

 

 

5.5.2. Projektszintű egységköltség alkalmazása

 

2018. augusztus 1. napjától (fordulónaptól) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az Irányító Hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség, amely az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelet 14. cikk (3) bekezdés alapján az Irányító Hatóság által jóváhagyott költség-tervezet alapján meghatározott egységköltség kerül kötelezően alkalmazásra 2018. augusztus 1. napjától azon költségek esetében, amelyeket az Irányító Hatóság még nem hagyott jóvá kifizetési igénylés keretében. 

Az egységköltséget az alábbi képlet segítségével szükséges kiszámítani:

 

Leszerződött támogatási összeg – ( a fordulónapig az Irányító Hatóság által jóváhagyott támogatási összeg + az egységköltség alapú elszámolást bevezető szerződésmódosítás során felhasználásra nem kérelmezett és engedélyezett tartalék összege) / a projektbe havonta bevont fiatal lányok száma alapján kiszámított gyermekhónap

A szerződésmódosítás során kiszámításra kerül, hogy a támogatói döntés értelmében meghatározott, leszerződött támogatási összegből mekkora rész került az irányító hatóság részéről jóváhagyásra a fordulónapig, és mennyi az egységköltség alapú elszámolást bevezető szerződésmódosítás során felhasználásra nem kérelmezett és engedélyezett tartalék összege. Ezeket az összeget kell levonni a támogatási összegből. Az ezen művelet után fennmaradó összeget el kell osztani a fordulónapot követően a projekt megvalósításának fizikai befejezéséig tervezett gyermekhónapok számával. Ennek a végösszege lesz a projektszintű egységköltség. A projektszintű egységköltség tehát az egy fiatalra jutó egy havi költséget jelenti, mely magába foglal minden olyan költséget, ami a projekt végrehajtása során felmerülhet. 

Miután az egységköltség összegének a kiszámítása megtörtént, az addig hatályos költségvetést archiválni kell. A kedvezményezett költségvetését az egységköltség alapján úgy kell kialakítani, hogy a kedvezményezett fordulónap utáni időszakra fennmaradt támogatási összegét az egységköltség alapú elszámolást bevezető szerződésmódosítás során felhasználásra nem kérelmezett és engedélyezett tartalék összege kivételével a „Célcsoport támogatásának költségei (átalányalapú egységköltség)” költségtípusra szükséges átcsoportosítani. Az átcsoportosítást szerződésmódosítás keretében kell elvégezni. A fel nem használt tartalék összegét a tartalék költségkategória alatt szükséges hagyni.

 

Az egységköltség összegének kiszámításához a projektenkénti egységköltség megállapítása segédtáblát kell használni (Felhívás 9. számú melléklete), mely adatokkal való feltöltése részben az irányító hatóság, részben a kedvezményezett feladata. Ezt a szerződésmódosítás során szükséges adatokkal feltölteni, a munkafüzetben található kitöltési útmutatóban részletezettek szerint. 

A tervezett tartalékok esetében az alábbiak szerint jár el az irányító hatóság:

Minden releváns, tehát tartalékot tervezett projekt esetében az egyszerűsített elszámolási módra történő átállásról szóló szerződésmódosítás során a Kedvezményezett nyilatkozatot nyújt be, melyben feltünteti, hogy a megvalósítás jelenlegi szakaszában szüksége van-e tartalék átcsoportosítására. Amennyiben igen, úgy a Rendelet előírásainak figyelembevételével, szakmai indoklásban szükséges bemutatnia, hogy milyen szempontok alapján, milyen tevékenységekre, tervezett kiadásokra kéri az adott tartalék összegének átcsoportosítását. Ezt követően az Irányító Hatóság a Rendelet 5. számú mellékletének 2.4.1.6 pontjára tekintettel engedélyezheti a tartalék átcsoportosítását az egyszerűsített elszámolásra történő átállást megelőzően. Így az átcsoportosítandó tartalék összege is beszámításra kerül az egységköltség összegébe, míg a fennmaradó tartalék összegét a költségvetés egy külön soron tartalmazza majd. 

Az egyszerűsített elszámolás alkalmazása során a kedvezményezett különösen indokolt esetben kérheti a tartalék felhasználásának engedélyezését, és az irányító hatóságnak a kérelmet meg kell vizsgálnia. Az egyszerűsített elszámolások, ezáltal az egységköltség alapú elszámolások lényege is, hogy a szakmai teljesítésen és előrehaladáson alapul a támogatás kifizetése, a felmerült kiadásokat és azok pénzügyi alátámasztását az irányító hatóság nem vizsgálja. Ezt az elvet is szem előtt tartva szükséges az irányító hatóságnak a benyújtott kérelmet megvizsgálnia és mérlegelnie, hogy az indoklás olyan jellegű, mely a projekt valós kiadásainak részletes megvizsgálása nélkül is alátámasztja a tartalékból történő átcsoportosítás szükségességét. Amennyiben igen, az irányító hatóság engedélyezheti a tartalék összegének átcsoportosítását, mely az egységköltség újraszámítását is szükségessé teszi.

Egységköltség újraszámolásának esetei:

Az egységköltség mértéke és annak kötelező alkalmazása a felhívás módosítását követő szerződésmódosítás során rögzítésre kerül. A projekt fordulónapot követő megvalósítása során ez az egységköltség abban az esetben változhat, ha költségcsökkentés kerül előírásra. Költségcsökkentés előírásra kerülhet a szakmai tevékenységek elmaradása vagy a mutatók nem teljesülése miatt. Mindez azt eredményezi, hogy a projekt támogatási összege csökken, mely hatására az alábbi képlet segítségével az egységköltséget újra kell számolni: 

a csökkentett támogatási összeg – (a 2. szakaszban eddig jóváhagyott

támogatási összeg + fel nem használt tartalék összege) / a projektbe havonta bevont fiatalok száma alapján kiszámított megkezdett gyermekhónap (a

csökkentett összegről szóló döntés napját követően a projekt fizikai befejezéséig) 

 

 

 

 

Szintén újra kell számolni az egységköltséget a fenti képlet segítségével, ha a projekt megvalósítási ideje olyan mértékben változik (növekszik), mely több tevékenységre és a bevonni tervezett fiatal lányok létszámára is hatással van. Ez esetben, ha a támogatási összeg változatlan marad, akkor csak az osztószámokat kell módosítani. Abban az esetben, ha a módosítási igény a támogatási összeg változatlanul hagyását eredményezi, az csak megfelelő szakmai alátámasztottság mellett, alapos körültekintés és vizsgálat során engedélyezhető. Az újraszámolt egységköltség az osztószám (gyermekhónap) változásának jóváhagyásától érvényes. Végezetül, ha a megvalósítás során tartalék átcsoportosítására kerül sor, abban az esetben is szükséges az egységköltség újraszámolás elvégzése.

 

VIII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint módosul:

 

Új szöveg:

 

Jelen felhívás keretében 2018. július 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összegre vonatkozó elszámolhatósági szabályok

Eredeti szöveg:

 

Standard kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

….

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 500.000,- Ft 

Módosult szöveg:

Standard kiválasztási rendben: az 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

….

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000,- Ft 

 

IX. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet alatt található E-beszerzés funkció használatára vonatkozó szabályozás az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.  

 

 

Módosult szöveg:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.

 

 1. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

 

 1. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

 

2018. augusztus 1. napjától (fordulónaptól) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az Irányító Hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség, melyre az alábbi elszámolhatósági szabályok érvényesek:

 

2018. augusztus 1. napjától alkalmazott, az Irányító Hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás esetén a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (pl. számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában megőriznie. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően azonban meg kell őriznie a bizonylatokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.

 

A projektszintű egységköltség tehát az egy fiatalra jutó egy havi költséget jelenti, mely magában foglal minden olyan költséget, ami a projekt végrehajtása során felmerülhet.

 

A költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség alapú elszámolás esetén, a támogatott tevékenységek, eredmények teljesülését alátámasztó, jelen felhívásban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges a költség elszámolásakor:

 

A programot megvalósító Kedvezményezett nyilatkozata a kifizetési igénylésben érintett időszakra vonatkozó, programban résztvevő fiatal lányok létszámáról – minden kifizetési kérelemhez benyújtandó. A létszámadat mellett a programokba bevont fiatal lányok együttműködési megállapodásában szereplő kódszámának felsorolása szükséges. Ez a kódszám kerül megjelenítésre a haladási naplókban is, a fiatal azonosítása céljából. A kifizetési kérelemben csak azon fiatal kódszáma tüntethető fel, akikkel a kedvezményezett aktív együttműködési megállapodással rendelkezik. A programból esetleg kilépett fiatalok kizárólag azon hónapokra vonatkozó kifizetési kérelemben tüntethetőek fel résztvevőként, amelyekben aktív együttműködési megállapodással rendelkeztek.  Ezáltal az irányító hatóság meg tudja állapítani, hogy az adott elszámolási időszakban bevont fiatal lányok száma megegyezik-e a szerződésmódosítás során vállalt értékkel.

 

 

Alátámasztó dokumentumok tevékenységi csoportonként:

 

1. Projektelőkészítés megvalósulása, beleértve a következő kötelező tevékenységet:

 Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása

 

A tevékenység megvalósulását alátámasztó dokumentum:

o szakmai terv

 

 1. Együttműködések megvalósulása az alábbi tevékenységek közül:

  • Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7. kódszámú "Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival
  • Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel
  • Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés
  • Roma női civilszervezetekkel való kapcsolatfelvétel és partnerségi viszony kialakítása

 

Amennyiben aktív együttműködés valósult meg az elszámolási időszakban, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó:

 • jelenléti ív – amennyiben a jelenléti íven szerepel programba bevont fiatal lány is, az aláírás mellett a fiatal nevének vagy egyedi azonosító kódjának feltüntetése is szükséges  
 • szakmai   beszámoló     az      együttműködést       szolgáló        közös programról, előadássorozatról

 

 1. A projekt keretében megvalósuló mentorálás, foglalkozások az alábbi tevékenységeknek megfelelően:

  • Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan
  • Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel - amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása - a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével
  • A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg a családtagok bevonásával csoportfoglalkozás keretein belül
  • Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással, vagy csoportfoglalkozás keretein belül
  • Önismereti foglalkozások

 

Amennyiben csoportos vagy egyéni foglalkozás valósult meg az elszámolási időszakban, ennek igazolására a kifizetési kérelemben benyújtandó:

 • jelenléti ív – a programba bevont fiatal lány aláírása mellett a fiatal nevének vagy egyedi azonosító kódjának feltüntetése, valamint a mentor aláírása is szükséges  
 • szakmai beszámoló
 • forgalmi napló kiadott sablon alapján

 

 1. A hátrányokkal küzdő fiatal (roma) lányok iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez közvetlenül hozzájáruló tevékenységek:

  • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése
  • Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja)
  • A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába
  • Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: pl. tánc, gerinctorna, aerobik, természetjárás, színházlátogatás, stb. biztosítása a projektbe bevont roma lányok számára
  • Táborok szervezése a fenti programokban részt vevő roma lányok számára
  • Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése
  • Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára
  • A családok motiválása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, elsősorban roma lányok lemorzsolódásának, végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások és tréningek biztosítása a különös problémával küzdő családoknak
  • Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása a lányok számára

 

Amennyiben a fenti tevékenységek közül valamely megvalósításra került az elszámolási időszakban, abban az esetben benyújtandó:

 • jelenléti ív (releváns esetben) – amennyiben a jelenléti íven szerepel programba bevont fiatal lány is, az aláírás mellett a fiatal nevének vagy egyedi azonosító kódjának feltüntetése is szükséges (amennyiben releváns, a szülők feltüntetése is szükséges)
 • szakmai beszámoló

 

 

 

Az mentornaplók nem szerepelnek az elszámoláshoz benyújtandó alátámasztó dokumentumok között, ugyanakkor ezek folyamatos vezetése releváns esetekben elvárás. A projekt helyszíni ellenőrzése során a mentornaplók ellenőrzésére is sor kerül, amelyekben a programba bevont fiatal lányok egyedi azonosító kódjának feltüntetése is szükséges.

 

 1. Amennyiben eszközbeszerzésre került sor az elszámolási időszakban, benyújtandó:

o Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy üzembe helyezési okmányok vagy tárolási nyilatkozat

 

 1. Az alábbi megvalósítandó tevékenységekről a záró elszámolásban szükséges beszámolnia a kedvezményezettnek a következő dokumentumok benyújtásával:

 

 • Projektmenedzsment

  • Jelenléti ív/ munkaidő nyilvántartás a teljes időszakra vonatkozóan o Szakmai beszámoló

 

 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság o Fotódokumentáció o Szakmai beszámoló

 

 • Horizontális szempontok o Szakmai beszámoló

 

X. A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezet az alábbi szöveggel egészült ki:

 

Költségtípus

Maximális        mértéke       az        összes

elszámolható költségre vetítve (%)

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

8

 

A záró beszámoló benyújtásakor a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell, hogy az elszámolt támogatási összeg felhasználása során a fenti százalékos korlátok betartásra kerültek.

 

2018. augusztus 1-től az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás kerül alkalmazásra az 5.5.2 pontban előírtak szerint.

 

 

 

 

 

 

 

XI. A Felhívás kiegészül a 7.1. fejezettel az alábbiak szerint:

 

7.1. Az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség bevezetésének folyamata

 

Tájékoztatjuk, hogy az egységköltség alapú elszámolás bevezetése szerződésmódosítás keretében történik. A szerződésmódosításhoz a Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla kitöltése szükséges releváns adatokkal a kitöltési útmutató alapján. A szerződésmódosítást a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül szükséges kezdeményezni. A módosítási igény benyújtásakor tekintettel kell lenni a 272/2014.

(XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira.

 

XII. A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült a 6-12. számú melléklettel, amely a Honlap felhívás Segédletei között található. 

 

 1. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 2. Nyilatkozat minta a százalékos korlátok betartásáról
 3. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 4. Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla
 5. Forgalmi napló – sablon
 6. Együttműködési megállapodás Kedvezményezett és célcsoporttag között - sablon  12. Útmutató a kedvezményezettek számára

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-144-17-bari-shej-nagylny-ft-mr

up