EFOP-1.3.8-17 - Önkéntesség személyre szabva 2018. 07. 06., Péntek, 11:07

EFOP-1.3.8-17 - Önkéntesség személyre szabva

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkéntesség személyre szabva” című (EFOP-1.3.8-17 kódszámú) felhívás.

A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4.708.218.251,- Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 - 156 db

A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: fejezetének elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírása az alábbi szerint módosult, a korábbi szövegrész törlésre került:

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás
fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet 7. pont az alábbi mondattal bővült:

Jelen projekt esetében közvetített önkéntes tevékenység alatt, a minimum fél évig maximum egy évig tartó önkéntes programban való részvételt értjük. Az indikátor mutató célértékét fentiek alapján szükséges meghatározni.

A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbival bővült:

A mérföldkövek eléréséről a benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiakkal egészült ki:

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében közvetített önkéntesek száma összesítve. Egy személy annyiszor számítandó az indikátor értékébe, ahány közvetített önkéntes tevékenységen részt vett. A támogatott kiemelt program által kialakított elektronikus adatbázis lekérdezett adatai és az önkénteseket fogadó szervezetek visszaigazolása alapján kerül összesítésre a létszám. Igazoló dokumentumok: A közvetített önkéntesek számát a pályázó szervezet az adott tevékenységre való jelentkezést, és az önkéntes adott közvetített tevékenységen való részvételét igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani. Elektronikus adatbázis (onkentes.gov.hu)

A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások fejezetekkel az alábbiak szerint módosult:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai
mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében azon közvetlen célcsoporttagok minősülnek Résztvevőknek, akikkel önkéntes szerződés megkötésére került sor.

A Felhívás 5.4 Előleg igénylése fejezete az alábbi bekezdésekkel bővült:

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével. Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfaelőleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi bekezdésekkel bővült:

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró
kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Számlaösszesítők alkalmazása bekezdés az alábbiak szerint egészült ki csoportosító
megnevezésekkel a felsoroláshoz kapcsolódóan:

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

• Kis támogatástartalmú számlák összesítője
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési
költség összesítő)
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
• Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség
összesítő)
• Utazási és kiküldetési költség összesítő
Ezen túlmenően az alábbi költségek esetén használandó az irányító hatóság által meghatározott
személyi jellegű költségek összesítője:
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű
költségek összesítője)
• Célcsoport személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)

A személyi jellegű költségek összesítő az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető.

A szóbeli megállapodás tiltására vonatkozó rendelkezés törlésre került, helyette az alábbi bekezdés került:

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-nkntessg-szemlyre-szabva-cm-felhvs

up