EFOP-1.3.5-16 - „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” 2019. 01. 31., Csütörtök, 11:24

EFOP-1.3.5-16 - „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Bevezető az alábbiak szerint módosításra kerül:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az

Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 

1.1 A felhívás indokoltsága és célja pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

Illeszkedik továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiához (a továbbiakban: NIS), az Új Nemzedék Jövőjéért Programhoz, a Nemzeti Önkéntes Stratégiához (továbbiakban: NÖS), mely kiemelt célként kezeli a munkanélküliek, az iskoláskorúak és az alacsony iskolázottságúak önkéntes tevékenységekbe való bevonását, valamint a 2009-ben elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégiához (INS), (az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X.2.) OGY határozat, mely az aktív idősödés elveivel összhangban készült el.

 

 

1.2 A rendelkezésre álló forrás pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 364 586 947 Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 - 777 db.

 

1.3. A támogatás háttere pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

 

3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pont az alábbival kiegészítésre kerül:

 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont az alábbiakkal kiegészítésre kerül:

 

 „Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles a Rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a Rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően.” Mérföldkő elérést megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot.

 

 

 

 

 

3.5.1 A projekt megkezdése pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF

8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

 

3.7.1 Indikátorok pont az alábbiakkal kiegészítésre kerül:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4.1 fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

 

3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont az alábbiakkal kiegészítésre kerül:

A  támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el.

Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való kilépéskor kérdőívet szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a támogatási szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel.  Az adatfeldolgozási szerződés és a kérdőívek megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon.

 

 

3.8 Fenntartási kötelezettség pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az alábbi feltételeknek:

 • A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése esetén az eszközöket 3 évig nem lehet eladni vagy bérbe adni, azokat rendeltetésszerűen, az eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban kell tartani.
 • A vállalási időszak (3 év) alatt évente minimum egy rendezvény megtartása kötelező.

 

 

 

 

4.1 Támogatást igénylők köre pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

A 2013. és 2014. év vonatkozásában, amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29 §-a által előírt beszámolási kötelezettségének, úgy a támogatói körbe tartozás jogosultsági feltételnek történő megfelelőségének a vizsgálata nem lehetséges. Ebben az esetben a támogatási kérelem hiánypótlási felszólítás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a támogatást igénylő a 2015. évi éves egyszerűsített beszámoló közzétételéről intézkedett, azonban a birosag.hu oldalon még nem jelent meg, úgy az elkészült beszámoló a támogatási kérelem mellékleteként kötelező benyújtani.

 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64/A § értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet  XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások  ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre

 

5.4 Előleg igénylése pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

a) 25%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,

c) 100%-a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén, amennyiben

1.) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 

2.)                vagy megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű

biztosíték(ok) rendelkezésre állását,

 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
 • a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

 

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

 

 

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 valós költség alapú elszámolás pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet) értelmében a belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára napidíj jár. 

 

.5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont az alábbiak szerint módosításra kerül:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás közzétételét követő nap, vége: 2022. december 31.

A projekt előkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás közzétételét követő nap.

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a támogatási szerződésben rögzített időponttól.

Jelen felhívás keretében 2018. március 31. napjáig a megítélt támogatási összegből a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott és az irányító hatóság által jóváhagyott összegre vonatkozó elszámolhatósági szabályok:

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

 

Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások elszámolásának feltételei:

 

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.

A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.

Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja.

Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg.

Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

 

A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítés igazolást is.

Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható.

 

 

 

Piaci ár igazolása 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

További elszámolhatósági feltételek

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

Számlaösszesítők alkalmazása

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

Szakmai megvalósításhoz és Projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)

Szakmai           megvalósításhoz        és        Projektmenedzsmenthez         kapcsolódó          anyagköltség

(anyagköltség összesítő)

Általános (rezsi) költség összesítő

Kis támogatástartalmú számlák összesítője

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
 3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását. 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

2018. április 1. napjától (fordulónaptól) alkalmazott egyszerűsített elszámolási mód az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetés-tervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség, melyre az alábbi elszámolhatósági szabályok érvényesek:

2018. április 1. napjától alkalmazott, az irányító hatóság által jóváhagyott költségvetéstervezet alapján megállapított projektszintű egységköltség egyszerűsített elszámolás esetén a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (pl. számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában megőriznie. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően azonban meg kell őriznie a bizonylatokat, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.

 

A költségvetés-tervezet alapján megállapított egységköltség alapú elszámolás esetén, a támogatott tevékenységek, eredmények teljesülését alátámasztó, jelen felhívásban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges a költség elszámolásakor:

 

A programot megvalósító Kedvezményezett részéről minden kifizetési kérelemhez benyújtandó a kontaktusok számának igazolására:

Projekteseményekről készített dokumentáció: jelenléti ív, napló, fotódokumentáció

Jegyzőkönyv a rendezvényről, programról

A jelenléti ívek ellenőrzése során az Irányító Hatóság kiemelt figyelmet fordít annak ellenőrzésére, hogy egy jelenléti íven egy célcsoporttag csak egyszer szerepeljen, továbbá arra, hogy a kedvezményezettek által igazolandó kontaktus számot a jelenléti ívek egyértelműen igazolják. Amennyiben olyan program kerül megvalósításra, mely több alkalmat is felölel, abban az esetben minden, már megvalósult alkalom jelenléti ívét szükséges az elszámolással egyidejűleg benyújtani. Ezáltal szűrhető ki, hogy egy személy egy kontaktusnak számítódjon egy programsorozat esetén. 

 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pont az alábbiakkal kiegészítésre kerül:

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszakiszakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.

 

8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet az alábbi ponttal egészült ki:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívhez

 1. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén 
 2. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel

up