EFOP-1.3.4-16 - „Közös értékeink – sokszínű társadalom” 2018. 11. 06., Kedd, 18:20

EFOP-1.3.4-16 - „Közös értékeink – sokszínű társadalom”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című (EFOP-1.3.4-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

I. Módosításra került a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás című pontja

 

Eredeti szövegrész: 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

2.176.569.256 Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 43 - 72 db.

 

Módosított szövegrész:

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

1.968.998.177 Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 39 - 65 db.

 

 

II. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című pontja

 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Módosításra került a felhívás 3.7.1. Indikátorok című pontja

 

Eredeti szövegrész:

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Célérték 2018.

december

31-ig

Típusa1

Célérték

Azonosító

25 éven aluli résztvevők száma

ESZA

-

Közöskimeneti

30

CO06

Migráns, külföldi hátterű,

kisebbségi

(beleértve a marginalizálódott közösségeket, például romákat)

ESZA

50

Közöskimeneti

100

CO15

résztvevők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

25 éven aluli résztvevők száma

A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra.

Igazolás módja: életkor megadása a jelenléti íveken.

A támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli személyek száma összesítve. 

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) résztvevők száma

Az adott ország állampolgársággal nem rendelkező állandó lakosai, külföldi családi háttérrel rendelkező vagy kisebbségbe tartozó állampolgárok, akiknek speciális segítségre van szükségük a munkapiacon a nyelvi vagy egyéb kulturális nehézségek miatt.

Igazolás módja: önkéntes nyilatkozat a roma nemzetiséghez való tartozásra vonatkozóan.

A támogatott műveletek keretében részt vevő roma nemzetiséghez tartozó személyek száma összesítve. 

 

 

 

 

Módosított szövegrész:

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Célérték 2018.

december

31-ig

Típusa1

Célérték

Azonosító

25 éven aluliak

ESZA

-

Közöskimeneti

30

C006

Migránsok, külföldi                 hátterű személyek,

kisebbségek

(beleértve          a marginalizálódott közösségeket,

például                  a

romákat)

ESZA

50

Közöskimeneti

100

C015

 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

25 éven aluliak

Az indikátor definíciója: A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra.

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli személyek száma összesítve. Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hogy hány támogatott műveletben vett részt.

Igazoló dokumentumok: Együttműködési megállapodás, jelenléti ív, forgalmi napló.

Migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat)

Az indikátor definíciója: Az adott ország állampolgársággal nem rendelkező állandó lakosai, külföldi családi háttérrel rendelkező vagy kisebbségbe tartozó állampolgárok, akiknek speciális segítségre van szükségük a munkapiacon a nyelvi vagy egyéb kulturális nehézségek miatt.

 

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő migráns, külföldi hátterű, kisebbségi személyek száma összesítve. 

Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hány támogatott műveletben vett részt.

Igazoló dokumentumok: A célcsoportra vonatkozó releváns jogszabályban, szabályozásban foglaltak alapján, jelenléti ív és együttműködési megállapodás továbbá önbevalláson alapuló nyilatkozat 

 

 

IV. Módosításra került a felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén című pontja

 

Eredeti szövegrész:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a „Résztvevők” azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem minősülnek résztvevőknek. Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban szükséges megadni.

Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

Módosított szövegrész:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a képzésben részt vevő személyek minősülnek Résztvevőnek, amennyiben részükre egyedi kiadás kerül elkülönítésre. Különösen az alábbiak:

 • A szakmai megvalósítók közül azok a személyek, akik olyan képzésben vesznek részt, amelynek eredményeképpen a célcsoport részére nyújtott szolgáltatások színvonala javulhat.
 • Ismeretszerzési, tanulási, képzési tevékenységbe bevontak.

A fiatal hátrányos helyzetű, roma emberek digitális társadalmi integrációjának elősegítése tevékenységben résztvevők.

 

 

 1. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című pontja

 

Eredeti szövegrész:

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz és projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Utazási és kiküldetési költség összesítő

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft.

Az 500 ezer  Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Módosított szövegrész:

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz és projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Utazási és kiküldetési költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft.

Az 500 ezer Ft-ot nem meghaladó támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

 1. Kiegészítésre, valamint módosításra került a felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei című pontja

 

 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók     Nyilatkozat indikátor teljesítés alátámasztásához

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-134-16-kzs-rtkeink-sokszn-trsadalom-1

up