EFOP-1.3.1-15 - Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 2018. 07. 26., Csütörtök, 15:09

EFOP-1.3.1-15 - Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című (EFOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

Felhívás

Eredeti szövegrész: az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt
 • a felhívás feltételeinek megfelelő projektet legfeljebb 3 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti
 • az előleggel kapcsolatos feltételeknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 milliárd Ft összegű előleget biztosít

Módosított szövegrész: az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt
 • a felhívás feltételeinek megfelelő projektet legfeljebb 3 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

Eredeti szövegrész: a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.

Módosított szövegrész: a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 000 000 000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások, elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

Eredeti szövegrész: a projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s probramok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

Módosított szövegrész: a projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartani, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.

Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tanzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthez. 

Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kevdvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtani a tTámogatónak.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások, Mérföldkövek

Eredeti szövegrész:

Felhívjuk a figyelmét, hogy:​ 

 • a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles a rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kivánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatákonyságáról
 • időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően

Módosított szövegrész:

Felhívjük a figyelmét, hogy:

 • a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint mérföldkövek elérését követően köteles a rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi kifizetési igénylésben beszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról
 • időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően
 • a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről

3.3.1. A projekt megkezdése

Eredeti szövegrész:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekhez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelőssgére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényeit támogatás elnyerését. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Módosított szövegrész:

Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényeit támogatás elnyerését. 

A támogatott projekt megkezdettségére a vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész:

Mutató neve: Mentorok által gondozott helyi közösségek száma
Mértékegység: db
Bázisérték (ahol releváns)
Minimálisan elvárt célérték: 360
Célérték elérésének időpontja: projekt fizikai zárása
Mutató forrása (az indikátor teljesítését igazolja): monitoring

Mentorok által gondozott helyi közösségek száma: azon települések, településrészek lakosainak formális vagy informális közösségei, ahol a TOP kaocsolódó, közösségfejlesztési folyamokat támogató felhívásban nyertes projektek megvalósulnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projekre támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos résészt, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatok és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Módosított szövegrész:

Mutató neve: Mentorok által gondozott helyi közösségek száma
Alap: ESZA
Mértékegység: db
Típusa: OP-kimeneti
Minimálisan elvárt célérték a projekt fizikai befejezéséig: 360
Azonosító: 1.7

Mentorok által gondozott helyi közösségek száma:
Az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási priorításhoz kapcsolódó intézkedések keretében közösségfejlesztő, illetve közösségszervező feladatot ellátó személy által segített helyi közösségek száma.

(Közösség: Közösség alatt jogi személyiséggel rendelkező vagy jogis személyiséggel nem rendelkező, a részvevők együttműködésén alapuló, rendszeres közös tevékenységet megvalósító csoportot értünk.)

Számítási mód: közösségfejlesztő, illetve közössgégszervező feladatot ellátó személy által segített helyi közösségek száma összesítve. Egy közösség egynek számítandó függetlenül attól, hány fejlesztés érinti.

Igazoló dokumentum: formális közösségek esetén a  bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat; nem formális közösségek esetében a tagok együttes nyilatkozata a közösség létéről valamint működéséről, és a mentorok által készített beszámolók.

Felhívjuk a figelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor céletéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

3.5.2. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Eredeti szövegrész: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a felhívás szakmai mellékletei között szereplő a részvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A felhívás keretében megvalósuló projektek esetében azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el minősülnek résztvevőknek. Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

Módosított szövegrész:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében a részvevőkről a felhívás szakmai mellékletei között szereplő a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a településhez / településrészekhez kapcsolódó mentorhálózatban tevékenykedő közösségfejlestő mentorok közül a közösségfejlesztéssel kapcsolatos képzéseken részt vevő mentorok, valamint a közösségi fejlesztésekkel kapcsolatos képzéseken részt vevő kulturiális intézményekben dolgozó szakemberek minősülnek résztvevőknek. Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei, számlaösszesítők alkalmazása

Eredeti szövegrész:

Kiemelt projektek esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szerepőlő számlák, bizonylatok és azok alátámasztárása szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Módosított szövegrész:

Kiemelt projektek esetében: az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartaknú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei, szállító finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Eredeti szövegrész:

Eredetileg nem tartalmazta a Felhívás.

Módosított szövegrész:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása: 
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszirozással valósul meg.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei, E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség

Eredeti szövegrész:

Felhívjuk figelmét, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandi, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásban az alábbiak szerint eljárni:

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen "Beszerzéseim" menüpont alatt feltölteni.

2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

Módosított szövegrész:

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen "Beszerzéseim" menüpont alatt feltölteni.

2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerzősei esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a "Beszerzéseim" menüpontban az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk figyelmét, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegíti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-cselekv-kzssgek-aktv-kzssgi-szerepvllals-cm-felhvs-dokumentcija-1

 

 

 

up