EFOP-1.2.6 - VEKOP-17 Családbarát ország 2018. 07. 05., Csütörtök, 15:03

EFOP-1.2.6 - VEKOP-17 Családbarát ország

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Családbarát ország” című (EFOP-1.2.6-VEKOP-17 kódszámú) felhívás.

A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben teljes helyiértékkel kiírásra került a forrás összege az alábbiak szerint:

A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretében 4.320.000.000,- Ft, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében 1.850.000.000,- Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet, elkülönített bankszámla vezetésére vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint módosult:

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.

Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési)költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet.

Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen,
amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás
fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.


A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások fejezet az alábbi bekezdéssel egészült ki:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezet az alábbiak ponttal egészült ki:

A mérföldkövek eléréséről a benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Indikátor definíció:

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma:

Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3. cikk (1)
b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében
végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma
összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e.

Igazoló dokumentumok:

Projekt beszámoló. Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében.

Számítási mód:

A program keretében megvalósuló képzést megkezdők száma.

Igazoló dokumentumok:

Felnőttképzési vagy képzési szerződés és/vagy amennyiben a felhívás előírja az abban foglalt egyéb igazoló dokumentumok.

A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma:

A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és sikeresen (bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal igazoltan) elvégezték azokat.

Számítási mód:

A program keretében támogatott képzést, továbbképzést sikeresen elvégző résztvevők száma.

Igazoló dokumentumok:

Záró beszámoló és a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány/tanúsítvány.

A nők foglalkoztatásban való fenntartható részvételét és érvényesülési lehetőségeit fokozó projektek száma:

A nők foglalkoztatásban való fenntartható részvételét és érvényesülési lehetőségeit fokozó projektek a szegény nők arányának növekedése, a nemi alapú szegregáció és a munkaerőpiacon és az oktatáson és képzésen belüli nemi sztereotípiák ellen, a munka és a magánélet összehangolása mellett és az ápolási feladatok nők és férfiak közötti egyenlő megoszlása mellett hatnak.

A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezetében pontosításra került a Felhívás szakmai mellékletének megnevezése az alábbiak szerint:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai
mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti eredmény mutatók
megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni.

A Felhívás keretében megvalósuló projekt esetében a Felhívás 3.1.1.1/I./5.4 pontban felsorolt
képzéseken részt vevő személyek minősülnek Résztvevőknek.

A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi bekezdésekkel bővült:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot. Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Számlaösszesítők alkalmazása (a bekezdés csoportosító megnevezésekkel egészült ki a felsoroláshoz kapcsolódóan) Kiemelt projektek esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

• Kis támogatástartalmú számlák összesítője
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési
költség összesítő)
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
• Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség
összesítő)
• Áfa összesítő fordított adózás esetén
Ezen túlmenően az alábbi költségek esetén használandó az irányító hatóság által meghatározott
személyi jellegű költségek összesítője:
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű
költségek összesítője).
A személyi jellegű költségek összesítő az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető.

A szóbeli megállapodás tiltására vonatkozó rendelkezés törlésre került, helyette az alábbi bekezdés került:

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-csaldbart-orszg-cm-felhvs-1

up