EFOP-1.2.5-16 - „Biztos Menedék” 2019. 02. 28., Csütörtök, 09:26

EFOP-1.2.5-16 - „Biztos Menedék”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Biztos Menedék” című (EFOP-1.2.5-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

 • A Felhívás Tartalomjegyzékét követő 4. bekezdés az alábbiak szerint módosult:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi.2020hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

 • A Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pont az alábbiakban módosult:

 

 1. gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai. (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17. § (1) szerint)
 • A Felhívás 1.3. A támogatás háttere pont az alábbiakban módosult:

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 • A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pont az alábbi szerint módosult:

 

Mindegyik tevékenységcsoport vonatkozásában:

 

 • A Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek pont az alábbi szerint módosult:

 

Használt eszköz beszerzése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 5. számú mellékletének

3.3.10.2. pontját kell alkalmazni. Használt eszközök beszerzése esetén az új eszközökre vonatkozó nyilvántartási rendszer alkalmazása szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során vizsgálatra kerül.

 

 

 • A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet, Számszerűsített szakmai elvárások

pont az alábbiakban egészült ki:

 

 1. krízisközpontok, félutas házak és Titkos Menedékházak üzemeltetését és kialakítását az érvényben lévő Szakmai protokoll szerint kell megvalósítani. (Felhívás 3. és 4. számú

mellékletei)

 

 

Kríziskezelő központ kialakítása esetén az alábbi eredmények elérése elvárt:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Az igazolás módja: 

EMMI Esélyteremtési Főosztály igazolása a létrehozott férőhelyszámról

 

Félutas ház kialakítása esetén az alábbi eredmények elérése elvárt létrehozandó félutas házanként:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Az igazolás módja: 

EMMI Esélyteremtési Főosztály igazolása a létrehozott férőhelyszámról

 

Titkos Menedékház kialakítása esetén az alábbi eredmények elérése elvárt:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Az igazolás módja: 

EMMI Esélyteremtési Főosztály igazolása a létrehozott férőhelyszámról

 

Szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások

A szakmai megvalósítóknak meg kell felelniük az adott szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési- és létszám-feltételeknek. (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet)

 

 • A Felhívás 3.4.1.3 Egyéb elvárások pont az alábbiakban módosult:

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások 

 1. Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

 • A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont az alábbiakban egészült ki:

 

 1. mérföldkő: A támogatási kérelemben kiválasztott tevékenységcsoport kialakítása megvalósul a projekt megkezdését követő 6. hónap utolsó munkanapjáig. Tervezett kifizetés mértéke: 1. és 3. tevékenységcsoport esetében 15%, a 2. és 4. tevékenységcsoport esetében 30%.
 2. mérföldkő: A tevékenységcsoportok keretében nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő célcsoport-tagok számára 2 db/fő tanácsadás megvalósult a projekt megkezdését követő 24. hónap utolsó munkanapjáig. Tervezett kifizetés mértéke: 1. és 3. tevékenységcsoport esetében 30%, a 2. és 4. tevékenységcsoport esetében 50%. Az intézmények teljes kapacitással működnek.

 

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot. Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

 

 

 • A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pont az alábbiakban módosult:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

 • A Felhívás 5.4 Előleg igénylése pont az alábbiakban egészült ki:

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió

forint,

 1. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 
 2. a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 3. megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 1. támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

 

 

Szállítói előleg

 

 

 

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

Törlésre került az alábbi bekezdés:

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Piaci ár igazolása pont az

alábbiakban egészült ki:

 

 1. költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy

beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Számlaösszesítők alkalmazása pont az alábbiakban módosult:

 

Jelen felhívás keretében a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges – kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 • A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pont az alábbiakban módosult:

 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok

331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 

 1. felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-125-16-biztos-menedk

 

up