EFOP-1.2.3-VEKOP/15 - Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve 2018. 09. 06., Csütörtök, 10:48

EFOP-1.2.3-VEKOP/15 - Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című (EFOP-1.2.3-VEKOP/15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezete az alábbi bekezdéssel egészült ki: 
 
A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében. 
 
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 
 
A Felhívás 3.3.1. A projekt megkezdése fejezete az alábbi bekezdéssel egészült ki: 
 
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 
 
A Felhívás 3.5.1. Indikátorok fejezet az alábbi szöveggel egészült ki: 
 
A 25 éven aluli résztvevők száma indikátor mutató elnevezése módosult: „25 éven aluliak”-ra. 
 
Az indikátor mutatóval kapcsolatos információk kiegészültek az alábbiak szerint: 
 
A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. 
 
Azon gyermekek és fiatalok száma összesítve, akik részesülnek a projekt során fejlesztett személyes és online szolgáltatásokból és tanácsadásokból, illetve részt vesznek a megvalósított szakmai programokon és egyéb rendezvényeken. A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. Az indikátor az elsődleges célcsoportból elértek számát hivatott bemutatni. 
 
Számítási mód: a támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli személyek száma összesítve. Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hogy hány támogatott műveletben vett részt. 
 
Igazoló dokumentumok: Együttműködési megállapodás, jelenléti ív, forgalmi napló. 
 

 A közvetített önkéntesek száma indikátor mutatóval kapcsolatos információk kiegészültek az alábbiak szerint: 
 
Az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló, a társadalmi és közösségi szerepvállalás erősítését célzó önkéntes programokban dokumentáltan, szervezeten keresztül kiközvetített önkéntesek száma összesítve. 
 
A rendeletre történő hivatkozás a lábjegyzetbe került át hivatkozásként „1304/2013/EK rendelet”. 
 
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében közvetített önkéntesek száma összesítve. Egy személy annyiszor számítandó az indikátor értékébe, ahány közvetített önkéntes tevékenységen részt vett. 
 
A támogatott kiemelt program által kialakított elektronikus adatbázis lekérdezett adatai és az önkénteseket fogadó szervezetek visszaigazolása alapján kerül összesítésre a létszám. 
 
Igazoló dokumentumok: A közvetített önkéntesek számát a pályázó szervezet az adott tevékenységre való jelentkezést, és az önkéntes adott közvetített tevékenységen való részvételét igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani. Elektronikus adatbázis (onkentes.gov.hu). 
 
Az Önkéntes programokban résztvevők száma indikátor mutatóval kapcsolatos információk kiegészültek az alábbiak szerint: 
 
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek száma összesítve. Egy személy annyiszor számítandó az indikátor értékébe, ahány önkéntes tevékenységen részt vett. 
 
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott önkéntes tevékenységen való részvételt igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani. 
 
Mentorok által gondozott helyi közösségek száma indikátor mutatóval kapcsolatos információk kiegészültek az alábbiak szerint: 
 
Közösség alatt jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a résztvevők együttműködésén alapuló, rendszeres közös tevékenységet megvalósító csoportot értünk. 
 
Számítási mód: Közösségfejlesztő, illetve közösségszervező feladatot ellátó személy által segített helyi közösségek száma összesítve. Egy közösség egynek számítandó függetlenül attól, hány fejlesztés érinti. 
 
A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 
 
A Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezet az alábbi szövegrésszel egészült ki: 
 
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.. 
 
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével. 
 
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 
 
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az alábbi szövegrésszel egészült ki: 
 
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg. 
 
A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei közül a duplikált feltüntetés miatt törlésre került a 7. sz. melléklet. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
 https://www.palyazat.gov.hu/doc/4521 

up