EFOP-1.2.12- 17- Esélyteremtő programok megvalósítása 2018. 07. 27., Péntek, 10:25

EFOP-1.2.12- 17- Esélyteremtő programok megvalósítása

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esélyteremtő programok megvalósítása” című (EFOP-1.2.12- 17 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Felhívás szerint:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosított felhívás:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

3.7.1 Indikátorok

Felhívás szerint:

Indikátor neve: Fogyatékossággal élő résztvevők száma

Indikátor neve: Önkéntes programokban résztvevők száma

Azonosító: 1.9

Fogyatékossággal élő résztvevők száma: Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Önkéntes programokban résztvevők száma: Azon személyek száma összesítve, akik igazoltan részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló, a társadalmi és közösségi szerepvállalás növelését célzó önkéntes programokon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Módosított felhívás:

Indikátor neve: Fogyatékossággal élő résztvevők

Indikátor neve: Önkéntes programokban résztvevők száma

Azonosító: 1.8 CO16

Fogyatékossággal élő résztvevők Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében részt vevő fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személynek minősülő személyek száma összesítve. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani. A résztvevők státuszát a pályázó szervezet az adott programba való belépést igazoló együttműködési megállapodásban rögzített dokumentum alapján tudja alátámasztani.

Önkéntes programokban résztvevők száma: Azon személyek száma összesítve, akik igazoltan részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló, a társadalmi és közösségi szerepvállalás növelését célzó önkéntes programokon.

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek száma összesítve. Egy személy annyiszor számítandó az indikátor értékébe, ahány önkéntes tevékenységen részt vett. Jelen projekt esetében az önkéntes tevékenység alatt az egy hetes (6 nap/5 éjszaka) bentlakásos foglalkozást értjük.

Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott adott önkéntes tevékenységen való részvételt igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a 18 támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – Számlaösszesítők alkalmazása

Felhívás szerint:

Standard projektek esetében: az 500.000 Ftnál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz. Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható,kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: Nem független az az ajánlattevő, a) amelyben a kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy c) ha a kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Módosított felhívás:

Standard projektek esetében: az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges.

A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható,kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-eslyteremt-programok-megvalstsa-cm-felhvs-dokumentcija-5

up