EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon 2018. 09. 06., Csütörtök, 13:31

EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult: 
 

  • A  Felhívás  meghirdetésekor  a  támogatásra  rendelkezésre  álló  tervezett  keretösszeg 10.660.941.520,- Ft A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 53-213 db. 
  • A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetében a mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások felsorolás az alábbi ponttal egészült ki: 

 
Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy 
 
A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.  A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült  és  elszámolni  kívánt  költségekről,  a  projekt  pénzügyi  és  műszaki,  szakmai 
 
előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.  Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített mértéket. . 
 
A Felhívás 3.7.1 Indikátor fejezete az alábbiakra módosult: 

Indikátor definíció: 
 
25 éven aluliak: 
 
A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. 
 
Magyarázat: Azon gyermekek és fiatalok száma összesítve, akik részesülnek a projekt során fejlesztett személyes tanácsadásban, illetve aktívan részt vesznek a megvalósított szakmai programokon és egyéb rendezvényeken, különös tekintettel a felhívás 3.7.3. pontjában meghatározottakra Az indikátor az EFOP CO06 azonosító számú közös kimeneti mutató által kijelölt korosztályi célcsoportból elértek számát hivatott bemutatni. 
 
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli személyek száma összesítve. 
 
Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hogy hány támogatott műveletben vett részt. 
 
Igazoló dokumentumok: együttműködési megállapodás, jelenléti ív, forgalmi napló 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
 
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 
 
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 
 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény indikátorok esetében. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk 
 
A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint módosult: 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 
 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
 

  • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
  • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
  • Általános (rezsi) költség összesítő 
  • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Ezen  túlmenően  az  alábbi  költségek  esetén  használandó  az  irányító  hatóság  által meghatározott személyi jellegű költségek összesítője:

  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
  • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője) 

 
A személyi jellegű költségek összesítő az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető. 
 
A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
 https://www.palyazat.gov.hu/efop-1211-16-esly-otthon 

up