EFOP-1.2.11-16 - „Esély otthon” 2019. 02. 28., Csütörtök, 09:27

EFOP-1.2.11-16 - „Esély otthon”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esély otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

 A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások az alábbiak szerint módosult:

 

1.          Felújításra kerülő ingatlan (lakás)

A program keretében felújításra kerülő ingatlanon eszközölt felújítás támogatásból finanszírozott költségei nem haladhatják meg a bruttó 70.000 Ft/nm-t, valamint az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit érintő átalakítás esetében a bruttó 100.000 Ft/nm-t.

Beköltöző személyenként maximum bruttó 50 nm alapterület felújítása számolható el.

Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál kedvezményezett előnyben részesíti a 30. életévet el nem érőket.

Beköltöző fiatal páronként, családonként önálló bejárattal, vizesblokkal és konyhával rendelkező ingatlan (önállóan beköltöző fiatalok esetében nem kötelező a külön bejárat, azonban a vagyonbiztonságot garantáló kialakítás elvárás). Összközműves (amennyiben a településen kiépített központi csatornahálózat rendelkezésre áll). Minimum felszereltsége: mosógép, internet elérés, asztali gép vagy laptop, íróasztal, ágy, szekrény, felszerelt konyha (főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény). Projekt megvalósítási időszakában minimum 20 hónap, fenntartási időszak alatt minimum 60 hónapban lakott állapot (állandó lakcím bejelentéssel igazoltan).

Támogatást igénylő önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek a beköltözők.

 

 

 A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások az alábbiakban módosult:

 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

1.      mérföldkő: a projekt fizikai megkezdésétől számított 10. hónapon belül 

 • az előzetes koncepciók alapján, a mentorálás és a célközönséggel történő egyeztetés eredményeképpen véglegesítésre kerül a helyi cselekvési terv és 
 • hazai és európai uniós foglalkoztatási és fejlesztési programokba történő becsatlakozáshoz kapcsolódó számszerűsített szakmai elvárás teljesítésre kerül (amennyiben releváns). 
 • az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésbe bevont fiatalok száma legalább 1/3-a teljesítésre került (amennyiben releváns), és
 • a kifizetési igénylések összege eléri a támogatás 5 %-át.

               

 • A Felhívás 5.4 Előleg igénylése az alábbiakban módosult:

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 
 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a

támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 • A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre az alábbiakban módosult:

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Építéshez kapcsolódó költségek o        átalakítás o          felújítás

A Támogatást igénylő és a Konzorciumi partnerek tulajdonában lévő ingatlanokon lakhatás céljából a projektben résztvevő fiatal egyének, illetve párok, családok számára, kizárólag a projekt megvalósításához elengedhetetlen átalakítás, felújítás támogatható, a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban leírtaknak megfelelően.

 Eszközbeszerzés költségei o bekerülési érték

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése támogatható: 

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök továbbá a projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök bekerülési értéke.

          Immateriális javak beszerzésének költsége o        szoftver bekerülési értéke o           egyéb szellemi termékek bekerülési értéke

10. Tartalék

 • A projektben önkéntes munkának beszámítható a projektmenedzsment, illetve a szakmai megvalósítók munkájában való részvétel (pl. felügyelet, kíséret, foglalkozások lebonyolításában való részvétel). Az önkéntes munkának el kell különülnie a foglalkoztatási jogviszonyban végzett, önkéntességet támogató tevékenységtől. Igazolás módja: az önkéntest befogadó szervezet nyilatkozata a vállalás teljesítéséről.
 • A tartalék értéke az összes elszámolható költség maximum 1 %-a lehet

 

A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek

 

Tömegközlekedéssel történő utazás esetén az egységköltség a következő sávozás szerint alkalmazható. Városok közötti, tömegközlekedési eszközzel megtett utazás esetén, 1220 Ft számolható el egységesen helyi közlekedésre.

 

MÁV és Volán egységár helyi tömegközlekedésre elszámolható költséggel kiegészítve

 

km

kedvezmények nélküli ár

pót-és helyjegy ár

helyi tömegközlekedésre elszámolható költség

Összesen:

0

- Ft

- Ft

0 Ft

- Ft

10

250 Ft 

330 Ft

1220 Ft

1 800 Ft

15

310 Ft 

330 Ft

1220 Ft

1 860 Ft

20

370 Ft 

330 Ft

1220 Ft

1 920 Ft

25

465 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 015 Ft

30

560 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 110 Ft

35

650 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 200 Ft

40

745 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 295 Ft

45

840 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 390 Ft

50

930 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 480 Ft

60

1 120 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 670 Ft

70

1 300 Ft 

330 Ft

1220 Ft

2 850 Ft

80

1 490 Ft 

330 Ft

1220 Ft

3 040 Ft

90

1 680 Ft 

330 Ft

1220 Ft

3 230 Ft

100

1 860 Ft 

330 Ft

1220 Ft

3 410 Ft

120

2 200 Ft 

355 Ft

1220 Ft

3 775 Ft

140

2 520 Ft 

385 Ft

1220 Ft

4 125 Ft

160

2 830 Ft 

415 Ft

1220 Ft

4 465 Ft

180

3 130 Ft 

445 Ft

1220 Ft

4 795 Ft

200

3 410 Ft 

475 Ft

1220 Ft

5 105 Ft

220

3 690 Ft 

505 Ft

1220 Ft

5 415 Ft

240

3 950 Ft 

535 Ft

1220 Ft

5 705 Ft

260

4 200 Ft 

560 Ft

1220 Ft

5 980 Ft

MÁV és Volán egységár helyi tömegközlekedésre elszámolható költséggel kiegészítve

 

280

4 430 Ft 

590 Ft

1220 Ft

6 240 Ft

300

4 660 Ft 

620 Ft

1220 Ft

6 500 Ft

350

5 160 Ft 

695 Ft

1220 Ft

7 075 Ft

400

  590 Ft 

770 Ft

1220 Ft

7 580 Ft

450

5 940 Ft 

840 Ft

1220 Ft

8 000 Ft

500

6 210 Ft 

915 Ft

1220 Ft

8 345 Ft

500

felett

6 400 Ft 

915 Ft

1220 Ft

8 535 Ft

 

Hivatali- vagy saját gépjárművel megtett utazás (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) esetén az 1 km-re eső egységköltség: 30,15 Ft.

 

A kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díja 2975 Ft.

 

A 2018.09.08. után megindított beszerzéseknél a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként 15 000 Ft/fő/éj bruttó költség számolható el összhangban a Rendelet 5. számú mellékletének 3.7.3.2.1 pontjában foglaltakkal.

A 2018.09.08. előtt megindított beszerzéseknél a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként a következők szerinti bruttó költség számolható el:

 

 

TURISZTIKAI RÉGIÓ

BRUTTÓ SZÁLLÁSKÖLTSÉG (1 FŐRE)

BUDAPEST

23 900 Ft

              PEST MEGYE

15 000 Ft

        KÖZÉP-DUNÁNTÚL

13 300 Ft

      NYUGAT-DUNÁNTÚL

13 700 Ft

           DÉL-DUNÁNTÚL

11 400 Ft

    ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

13 500 Ft

           ÉSZAK-ALFÖLD

10 900 Ft

TURISZTIKAI RÉGIÓ

BRUTTÓ SZÁLLÁSKÖLTSÉG (1 FŐRE)

             DÉL-ALFÖLD

11 300 Ft

 

 

 A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei az alábbiakban módosult:

 

Piaci ár igazolása 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014.

(XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1211-16-esly-otthon

up