EFOP-1.2.11-16 - „Esély otthon” 2018. 11. 06., Kedd, 18:21

EFOP-1.2.11-16 -  „Esély otthon”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esély otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

  • A Felhívás Tartalomjegyzékét követő 4. bekezdés az alábbiak szerint módosult:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatás igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi.2020hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

  • A Felhívás 1.1 A Felhívás indokoltsága és célja az alábbiakban módosult:

 

Illeszkedik továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (a továbbiakban: NIS) Önálló egzisztencia – A fiatalok munkavállalásának, otthonteremtésének elősegítése” elnevezésű célkitűzéshez, a NIS-re épülő, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramját alkotó Új Nemzedék Jövőjéért Programhoz (az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról szóló

1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat), valamint a Nemzeti Vidékstratégiához. A Humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozat céljainak előmozdításához a Felhívás azzal járul hozzá, hogy a segíti a fiatalok helyben maradását – többek között közszolgáltatások személyre szabott nyújtásával, a demográfiai folyamatok területileg kiegyenlítettebb és fenntarthatóbb lezajlása érdekében.

  • A Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiakban módosult:

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

  • A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet Elkülönített pénzforgalmi számla alfejezete az alábbiakban módosult:

 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

 

  • A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

  • A Felhívás 3.7.1 Indikátorok pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

• A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek alfejezete az alábbiakban módosult:

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1.500 Ft összegben van lehetőség.

 A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Piaci ár igazolása pontja az alábbiakban egészült ki:

 

Azon áru- és szolgáltatás beszerzések esetében, melyeknél a darabonkénti egységár/értékhatár a bruttó 5.000 Ft-ot, az egy időben történő beszerzés teljes költsége pedig a bruttó 100.000 Ft-ot nem haladja meg, a Kedvezményezett a szokásos piaci árat az adott beszerzéssel kapcsolatosan benyújtott számviteli bizonylattal támassza alá.

 

 

 

 

 

A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Piaci ár igazolása pontjában a 7. számú lábjegyzet jogszabályi hivatkozása pontosításra került:

7

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Számlaösszesítők alkalmazása pontja az alábbiakban módosult:

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

 A Felhívás 8. A Felhívás szakmai melléklete fejezet az alábbiakkal módosult:

 

  • Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
  • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
  • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1211-16-esly-otthon

up