EFOP-1.2.1-15 - „Védőháló a családokért” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:08

EFOP-1.2.1-15 - „Védőháló a családokért”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Védőháló a családokért” című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

                             A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2016. évi Fejlesztési Keretében 7.415.858.428,- Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185 - 370 db.

• A Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetének 

A Horizontális szempontok pont kiegészítésre került:

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános

Útmutató              a              Felhívásokhoz              c.             dokumentum

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

A projektmenedzsmenttel és szakmai vezetővel szembeni elvárások korábbi szövegrész pontosításra került:

A konzorciumi tagoknak igazolniuk kell, hogy a szakmai megvalósításban közreműködők a feladat ellátáshoz szükséges szakmai tapasztalattal rendelkeznek azon tevékenységcsoportokban, melyeket a támogatási kérelem keretében megvalósítanak. A szakmai megvalósítóknak, az alábbi végzettség valamelyikével rendelkezniük kell: pedagógus, lelkész, szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus, orvos, védőnő, pszichológus, mediátor, coach, tréner, mentálhigiénés szakember, lelki gondozó, foglalkoztatási-munkaügyi szakember, jogász, családterapeuta, kommunikációs és média szakember. Egyéb társadalomtudományi szakterületeken szerzett végzettség, illetve a projekt céljai szerinti területen igazoltan végzett legalább 2 éves önkéntes tevékenység vagy szakmai tapasztalat is elfogadható.

Az Együttműködésre vonatkozó elvárások pont kiegészítésre, pontosításra került:

A hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél jobb beépülése érdekében a felhívás támogatni és ösztönözni kívánja a szervezeti szintű együttműködést. Együttműködő partnerek lehetnek például a projekthez kapcsolódó tevékenységet végző önkormányzati, kulturális, köznevelési feladatot ellátó, felsőoktatási intézmények, ifjúsági hálózatok, médiaszolgáltatók, foglalkoztatást segítő intézmények és szervezetek, területi vagy szakmai szervezetek, egészségügyi intézmények vagy szolgáltatók, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelem intézményei, Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Házak, egyházi szervezetek. Az együttműködő partnerek – az együttműködési megállapodás tárgyát képező tevékenység esetében -  támogatásban nem részesülnek és nem lehetnek szállítók a projekt megvalósítása során. A kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válásának megelőzését célzó programok abban az esetben támogathatók, ha azok a jelen felhívás 8. számú mellékletét képező Módszertani útmutató alapján valósulnak meg, és a 4. számú mellékletnek megfelelő Együttműködési megállapodás csatolásra került.

 

 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Piaci ár igazolása pont az alábbiakban egészült ki:

 

Azon áru-és szolgáltatás beszerzések esetében, melyeknél a darabonkénti egységár/értékhatár az 5.000 Ft-ot, az egy időben történő beszerzés teljes költsége pedig a 100.000 Ft-ot nem haladja meg, a Kedvezményezett a szokásos piaci árat az adott beszerzéssel kapcsolatosan benyújtott bizonylattal támassza alá.

 

Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Számlaösszesítők alkalmazása pont az alábbiakban módosult:

 

Az alábbi összesítők összeállítása az EPTK felületen történik:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)

 

Jelen felhívás keretében a 2.000.000,- Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges – kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 

 • A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezet az alábbi ponttal egészült ki:

 

Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívhez

ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén

ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

 • A Felhívás első oldala lábjegyzet hivatkozott kormányrendelet megnevezése pontosításra került

 

A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 • A Felhívás negyedik oldala pontosításra került 

 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Felhívás, valamint az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 • A Felhívás 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került 

 

A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani.

 

 A Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került 

 

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 • A Felhívás 3.3.1 A projekt megkezdése pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került 

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 • A Felhívás 3.5.1 Indikátorok pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

 

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-121-15-vdhl-a-csaldokrt

up