EFOP-1.1.6-17 - Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése 2018. 07. 06., Péntek, 12:05

EFOP-1.1.6-17 - Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című (EFOP-1.1.6-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.200.000.000,- forint.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30 - 150 db.

Módosított szöveg:

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.120.000.000 forint.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12 db.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

• A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
• Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
• Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosított szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:
• A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
• A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
• Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
• Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az indikátor táblázatban az alábbi indikátor megnevezés helyett:

Fogyatékossággal élő résztvevők száma

A következő indikátor megnevezés kerül:

Fogyatékossággal élő résztvevők

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Fogyatékossággal élő résztvevők száma:

Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva vagyis a 327/2012.(XI.16) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató által tranzitfoglalkoztatásban lévő személy, vagy a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdésének b) és d) pontja szerint, B2, vagy C2 minősítéssel rendelkező személyek Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Igazolás módja:

A B1, C1, B2, C2 komplex minősítést igazoló hivatalos dokumentumok, munkaszerződések, a programba bevonást igazoló dokumentumok.

Módosított szöveg:

Fogyatékossággal élő résztvevők:

Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Igazoló dokumentumok:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani. A résztvevők státuszát a pályázó szervezet az adott programba való belépést igazoló együttműködési megállapodásban rögzített dokumentum alapján tudja alátámasztani.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében részt vevő fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személynek minősülő személyek száma összesítve. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma:
Azon személyek száma összesítve, akik a bevonást követően megkötött együttműködési
megállapodás alapján részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló munkaerő-piaci integráló programokon. Az együttműködési megállapodást az első fejlesztő tevékenység megkezdése előtt szükséges aláírni.

Igazolás módja:

a programba való bevonást igazoló együttműködési megállapodások

Módosított szöveg:

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma:

Azon személyek száma összesítve, akik a programokba bevonásra kerültek és együttműködési megállapodást kötöttek, mely alapján részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló munkaerőpiaci integráló programokon. Az együttműködési megállapodást az első fejlesztő tevékenység megkezdése előtt szükséges aláírni.

Igazoló dokumentumok:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való bevonást igazoló együttműködési megállapodások és/vagy felnőttképzési szerződések alapján tudja alátámasztani.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében bevont hátrányos helyzetű személyek száma összesítve. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Módosított szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az alábbi ponttal egészül ki:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása. Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró
kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-csoportos-s-egyni-foglalkoztatsnak-elsegtse-cm-felhvs-2

up