EFOP-1.1.5-17 - „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:34

EFOP-1.1.5-17 - „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása”

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” című (EFOP-1.1.5-17 kódszámú) felhívás:

 

1) A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiakkal egészült ki:

 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 

2) A felhívás 3.7.1. pontja módosul az alábbiak szerint:

 

Indikátor neve

Alap

Mérté k-

egysé g

Típusa

Célérték

Azono

-sító

2018.10.31.

Projektzárás

Fogyatékossággal élő résztvevők 

ESZA

Közös kimeneti

75.000.000 forint

- 100.000.000 forint  támogatás esetén: 20 fő; 

100.000.001 forint

  • 500.000.000 forint  támogatás esetén: 120 fő;

500.000.001 forint

  • 800.000.000 forint  támogatás esetén: 240 fő;

800.000.001 forint – 1.500.000.000 forint  támogatás esetén:

480 fő

75.000.000 forint

- 100.000.000 forint támogatás

esetén: 50 fő; 

100.000.001 forint –

500.000.000 forint támogatás

esetén: 300 fő;

500.000.001 forint –

800.000.000 forint támogatás

esetén: 600 fő;

800.000.001 forint –

1.500.000.000 forint támogatás

CO16

Indikátor neve

Alap

Mérté k-

egysé g

Típusa

Célérték

Azono

-sító

2018.10.31.

Projektzárás

 

 

 

 

 

esetén:

1200 fő

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a vállalt tevékenységcsoporthoz illeszkedő indikátor mutatók teljesítése kötelező. 

Indikátor definíció:

Fogyatékossággal élő résztvevők: Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek. 

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személynek minősülő személyek száma összesítve. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Igazoló dokumentum: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok alapján tudja alátámasztani.

A résztvevők státuszát a pályázó szervezet az adott programba való belépést igazoló együttműködési megállapodásban rögzített dokumentum alapján tudja alátámasztani.

 

3) A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - a Piaci ár igazolása pontban az alábbiakkal egészült ki:

5. Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alprojektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, keresetkiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania.

 

4) A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - a Piaci ár igazolása pontban az alábbiak szerint módosult:

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak, amennyiben a célfeladat, túlszolgálat időbelisége meghatározható és ezáltal viszonyítható a 40 órás foglalkoztatásra meghatározott bérmaximum összegéhez, egyébként a következő bekezdésben foglaltak az irányadók. 

 

5) A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – További elszámolhatósági feltételei pontban az alábbiakkal egészül ki:

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

  1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
  2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
  3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-115-17-a-fogyatkkal-lk-mindennapjait-segt-infokommunikcis-alap-tvszolgltats-kialaktsa

up