EFOP-1.10.3-17 - „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” 2018. 10. 14., Vasárnap, 10:17

EFOP-1.10.3-17 - „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című (EFOP-1.10.3-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

1. A Felhívás 1.2.

A rendelkezésre álló forrás fejezete módosításra került az alábbiak szerint:   

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.448.843.632 ,- Ft.   

2. A Felhívás 3.4.2

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:  

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.   

3. A Felhívás 3.7.1.

Indikátorok fejezete pontosításra, kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

Amennyiben szakdolgozó képzésére nem kerül sor a projektben, úgy az „Egészségügyi vagy szociális szakdolgozóvá válást célzó programokon részt vevő személyek száma” valamint „6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi és szociális szakdolgozói állást betöltő személyek száma az érintett térségekben” indikátor vállalása nem előírás.   

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 

Indikátor definíciója: 

Azon intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet. 

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e. 

Igazoló dokumentum: projekt beszámoló.   

Egészségügyi vagy szociális szakdolgozóvá válást célzó programokon részt vevő személyek száma 

Indikátor definíciója: 

Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan részt vesznek az egészségügyi és szociális hiányszakmákban való foglalkoztatás elősegítésére irányuló át-, illetve továbbképzési programokon az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek száma összesítve.  
    
Igazoló dokumentum: projekt beszámoló. 

6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi és szociális szakdolgozói állást betöltő személyek száma az érintett térségekben 

Indikátor definíciója: 

Azon személyek száma összesítve, akik ESZA támogatásban részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és 6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi vagy szociális szakdolgozóként foglalkoztatottak – beleértve az önfoglalkoztatást is. Érintett térség alatt a fejlesztést megalapozó igényfelmérés alapján a program keretében kezelést igénylő mértékű kapacitáshiánnyal érintett szolgáltatók ellátási területe értendő. 

Számítási mód:

Azon személyek száma összesítve, akik ESZA támogatásban részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és 6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi vagy szociális szakdolgozóként foglalkoztatottak – beleértve az önfoglalkoztatást is.

Igazoló dokumentumok: projekt beszámoló, munkáltatói igazolás.    

4. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:  

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a közfinanszírozott egészségügyi intézményeknél/szolgáltatóknál alkalmazott szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok, szakdolgozók, orvostudományi vagy szakirányú egészségtudományi képzésbe járó hallgatók minősülnek Résztvevőknek    

5. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:   

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 1%-át, de legalább a kétszázezer forintot.    
    
6. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

Számlaösszesítők alkalmazása 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 

• Kis támogatástartalmú számlák összesítője 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)

• Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője) 

• Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő).  Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.  
 
7. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete módosításra került az alábbiak szerint:    

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 

2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.  

4. A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület ebeszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.  
 
 
Kapcsolódó felhívás:  
https://regi.palyazat.gov.hu/efop-1103-17-kpzsi-programok-az-egszsggyi-gazat-szolgltats-fejlesztserdekben-1 

up