EFOP-1.10.3-17 - „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” 2019. 04. 26., Péntek, 09:42

EFOP-1.10.3-17 - „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című (EFOP-1.10.3-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

 

 1. A Felhívás 4. oldalán szereplő szöveg az alábbiak szerint módosult:  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

 1. A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4.451.770.727.- Ft.

 

 1. A Felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

 

 1. A Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

1) A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzése az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi CLIV. törvény) 116/D. §-a szerinti szakmai tevékenységre való felkészítésen a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakmai továbbképzésben történő részvétel: …

 

3) Orvostudományi vagy szakirányú egészségtudományi képzésbe járó hallgatók sürgősségi ismereteinek fejlesztése az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező sürgősségi ellátás biztosítása érdekében

- Orvostudományi képzésbe járó hallgatók vonatkozásában a Gyakorló mentőápolói (OKJ 54 723 01) képzettség megszerzését követő, a mentésről szóló 5/2006. (II.7) EüM. rendelet 1. számú melléklet 7.2.

pontjában nevesített oxiológiai tanfolyam elvégzése.

 

 1. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezete kiegészítésre, ill. módosításra került az alábbiak szerint:

 

Célcsoporttal és bevonásával kapcsolatos elvárások: …

- A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek pontjában meghatározott 5) pontban szereplő önállóan támogatható tevékenység esetén foglalkoztatási támogatásban kizárólag azon instruktorként, imitátorként, fejlesztőként, üzemeltetőként foglalkoztatott személy részesülhet, aki az adott munkakörben történő foglakoztatáshoz kapcsolódóan rendelkezik az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletnek (a továbbiakban: 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet) megfelelően minősített továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. Az alkalmazott személy a támogatást igénylőnél kizárólag munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatható.

 

Egyéb szakmai elvárások a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban

1) Az 1997. évi CLIV. törvény 116/D. §-a szerinti szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítéshez köthető képzésben való részvétel az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra: …

 

6) Egyénre szabott gyógyszerelés és gyógyszerbiztonság humánerőforrás feltételrendszerét biztosító képzés / továbbképzés

- az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletnek, ill. a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletnek megfelelő kerüljenek minősítésre.

 

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

 1. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy …

 

Eredeti szöveg:

Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

 

Módosított szöveg:

Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérést megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot.

 

 1. A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm.

rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 1. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

 

 1. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

A projekt keretében a támogatást igénylőnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet (2013. december 17.) 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

 

 1. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezete módosításra és kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

Eredeti szövegrész:

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

 1. 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
 2. 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

 

 

Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át. Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta.

 

Módosított szövegrész

 

2018.09.08-át      követően    keletkezett támogatási jogviszonyok esetében:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben  ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Törlésre került:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

 

Kiegészítés

 

Az előleg igénylésének feltételei: …

 

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

          

Kiegészítés

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

11. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

 

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása

 

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat meg kell őriznie a kedvezményezettnek, és a kettős finanszírozás elkerülésének érdekében továbbra is szükséges a számlákat záradékolni, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

          

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés (flatrate)

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flatrate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

12. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

 

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot.

 

A „Piaci ár igazolása” bekezdésben eredetileg szereplő szövegrész helyére az alábbi szöveg kerül:

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Bérmaximum

 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.
 2. Amennyiben a projektmenedzsment munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.
 3. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

 

Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, kereset-kiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania.

 

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.

 

A Számlaösszesítők alkalmazása bekezdés az alábbiak szerint módosult, illetve kiegészült:

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft.

 

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 1. A Felhívás 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek.

 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.  

 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

 

 1. A Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezete módosításra, illetve kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezet:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 1. sz. melléklet: Szakmai terv sablon
 2. sz. melléklet: Önéletrajz sablon
 3. sz.      mellékelt:     Nyilatkozat   közvetett      költségek     közbeszerzési

érintettségéről

 1. sz. melléklet: Támogatói okirat minta és Általános szerződési feltételek
 2. sz. melléklet: Likviditási terv sablon
 3. sz. melléklet: Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 4. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 5. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 6. sz. melléklet: Adatfeldolgozási megbízási szerződés sablon
 7. sz. melléklet: „Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről” nyilatkozat sablon
 8. sz. melléklet: Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 9. sz. melléklet: Fenntartói/tulajdonosi     hozzájárulás (amennyiben releváns)
 10. sz. melléklet: A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 11. sz. melléklet: Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
 12. sz. melléklet: Nyilatkozat a felhívás feltételeinek való megfelelésről

 

 

A Felhíváshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok:

 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

 

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat, az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programjáról

 

1711/2014. (XII.5.) Korm. határozat az egészségügyi rendszer felülvizsgálatáról és az azzal összefüggő feladatokról ------ az egészségügyi alapellátásról szóló tv. felhatalmazó jogszabálya

 

1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az „Egészséges Magyarország 2014– 2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

 

Kapcsolódó felhívás:

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1103-17-kpzsi-programok-az-egszsggyi-gazat-szolgltats-fejlesztse-rdekben-1

 

up