EFOP-1.10.1-VEKOP-16 - Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 2019. 04. 01., Hétfő, 08:37

EFOP-1.10.1-VEKOP-16 - Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”

Ezúton értesítjük, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című (EFOP-1.10.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

Ezúton értesítjük, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című (EFOP-1.10.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

 

 1. A Felhívás 4. oldala módosításra került az alábbiak szerint 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

 1. A Felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja című fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

 

 1. szakképzésekbe jelentkezők létszámadataiból látható, hogy továbbtanulás, szakmaszerzés céljából kevesen választják az egészségügyi szakképzéseket, ráadásul sokan a szakmai végzettség megszerzése után be sem lépnek az egészségügyi ellátás világába. Súlyosbítja a helyzetet, hogy folyamatos a pályaelhagyás, a külföldi munkavállalás és a munkaerőpiacra lépők száma sem követi a nyugdíjkorba lépők számát.

 

A munkaerő utánpótlás biztosítására az ösztönzés témakörében többféle beavatkozási mód jöhet szóba. Az ösztönzési rendszer kialakításakor legfontosabb lépés a célirányos ösztönzés megvalósítása, így a leghatékonyabb megoldás a probléma kezelésére egy, a betegellátáshoz közvetlenül kapcsolódó, iskolarendszerű nappali és esti szakképzésben is elsajátítható szakképesítések megszerzését és az azt követő hazai munkavállalást elősegítő ösztöndíj rendszer bevezetése, kialakítása és megvalósítása.

 

A konstrukció részcéljai az alábbiak:

 • kerüljön biztos alapokra a biztonságosabb betegellátás, a humánerőforrás gazdálkodás közép- és hosszú távú stratégiájának megtervezése által,
 • váljon vonzóbbá a pályaválasztó és a továbbtanulók számára a széles szakképesítési választékot nyújtó egészségügyi pálya,
 • a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók számára legyen elérhető a minimumfeltételeknek való megfelelés a szakmailag megfelelően felkészült humánerőforrás utánpótlás biztosításával,
 • javuljon az egészségügyi szakdolgozók utánpótlása, a pályaválasztók és a rendszerben lévő nappali és esti iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók részére kialakított ösztöndíj rendszer révén.

 

 

Célcsoportok:

A Felhívás célcsoportja 

 • az iskolarendszerű nappali és esti egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények tanulói, és az őket mentorként segítő oktatók.

 

 1. A Felhívás 1.3. A támogatás háttere című fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) jóváhagyta az „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című program kiemelt projektként történő megvalósítását.

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján az EFOP, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet) 70.§-a és az 1011/2016 (I.20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján a VEKOP keretében, országos kihatású projektként.

 

 1. A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek című fejezete módosításra került az alábbiak szerint: 

 

            II.          Projekt előkészítés

 

d) Ösztöndíj programba bevonható potenciális tanulói kör felmérése arra vonatkozóan, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXXXVII. törvény) 6.§-ban nevesített Országos Képzési Jegyzékben szereplő egészségügyi nappali iskolarendszerű szakképzésekben milyen területi és létszám megosztásban vesznek részt a tanulók 

 

 1. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című fejezet módosításra került az alábbiak szerint: 

 

Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó speciális elvárások 

 1. Megvalósíthatósági tanulmányban a jelen felhívás mellékleteként szereplő sablonban meghatározott tartalmi elvárásokon felül szükséges még bemutatni az alábbiakat is, a Megvalósíthatósági tanulmány megjelölt fejezeteinek kiegészítésével.

            az 1.2.5 fejezetben:

o a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm.

rendeletben foglaltakkal való illeszkedést és lehatárolást

 

Szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások:

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati, illetve kormánytisztviselői vagy egyéb jogviszony keretében, heti 40 órában. A szakmai vezetőnek egészségügyi szervezéssel, egészségügyi oktatással, oktatásszervezéssel vagy egészségpolitikával kapcsolatos, ennek hiányában pedagógiai vagy egészségügyi területen szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

 

 

 1. A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

 

 1. horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

 1. A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások című fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

 

További, az ösztöndíjrendszerre és a mentorrendszerre vonatkozó elvárások:

Az ösztöndíjprogram a 2011. évi CLXXXVII. törvény 6.§-ban nevesített Országos Képzési Jegyzékben szereplő egészségügyi nappali és esti iskolarendszerű szakképesítésekre irányulhat.

 

 • Azon tanulók, akik az adott tanévre a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet) alapján ösztöndíj-támogatásra jogosultak, jelen felhívás keretében is részesülhetnek ösztöndíjban, azonban a jelen projekt keretében részükre megállapított ösztöndíj és a Kormányrendeletben meghatározott ösztöndíj együttes összege nem haladhatja meg a garantált nettó bérminimum összegét. A jogosultságot minden tanévben vizsgálni szükséges.

 

 • A tanulók számára az ösztöndíj összegét úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja meg a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott, az adott tanulmányi átlaghoz tartozó maximális összeg kétszeresét. Ösztöndíj kizárólag a képzés időtartamára4 folyósítható, a július és augusztus hónapban folyósított ösztöndíj összege megegyezik a tanév második félévében folyósított összeggel. 

 

 1. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok című fejezete módosításra került az alábbiak szerint: 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

 1. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén című fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

 

 1. jelen Felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. Jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt esetében a pályaválasztás előtt álló és iskolarendszerű nappali és esti egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények tanulói a célcsoport, vagyis az egészségügyi vagy szociális szakdolgozóvá válást célzó programokon részt vevő személyek minősülnek résztvevőknek.

 

 1. A Felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség című fejezet módosításra került az alábbiak szerint: 

 

Adatgyűjtést és szolgáltatást a „6 hónappal a program elhagyását követően egészségügyi és szociális szakdolgozói állást betöltő személyek száma az érintett térségekben” című indikátor tekintetében (alátámasztó dokumentum: munkáltatói igazolás). 

 

 1. A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre című fejezet módosításra  került az alábbiak szerint:

 

Jelen felhívásra az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Állami Egészségügyi Ellátó Központ nyújthat be pályázatot.

 

 1. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése című fejezetéből törlésre kerültek az alábbi szövegrészek:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

 

 1. fejezet továbbá kiegészítésre került az alábbiak szerint:

 

Időközi kifizetés benyújtása

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

 

Szállítói előleg

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

 

Szállítói    finanszírozás           alkalmazása            esetén           a          közszféra     szervezet kedvezményezett

 1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 

 1. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

 

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 1. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre című fejezete módosításra és kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

 

1. Projektelőkészítés költségei 

 

 1. projekt előkészítő szakasza a 1037/2016. (II. 9.) Kormány határozat hatályba lépésének napjától – 2016. február 10. – a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

2. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  …

   Egyéb szakértői szolgáltatás költségei o felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások,       tanulmányok készítésének költsége

 • informatikai adatbázis költsége
 • egyéb költségek

 

 

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása bekezdés módosításra került az alábbiak szerint:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 1. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei köre című fejezete módosításra került az alábbiak szerint: 

 

 1. kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla összege meghaladja bruttó 2.000.000 forintot.

 

Piaci ár igazolása

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.  

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Kiemelt projektek esetében: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 

 

 1. A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei című fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint: 

 

 1. sz. melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. sz. melléklet: Likviditási terv sablon 
 3. sz. melléklet: Önéletrajz sablon 
 4. sz. melléklet: Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 5. sz melléklet: ESZA kérdőív kitöltési útmutató 
 6. sz. melléklet: Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 7. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 8. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 9. sz. melléklet: Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
 10. sz. melléklet: Nyilatkozatsablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1101-vekop-16-pol-tanulk-rszre-plyavlasztst-tmogat-sztndjas-program

 

up