EFOP-3.4.1-15 „Roma szakkollégiumok támogatása” 2019. 07. 25., Csütörtök, 15:30

EFOP-3.4.1-15 „Roma szakkollégiumok támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Roma szakkollégiumok támogatása” című (EFOP-3.4.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Roma szakkollégiumok támogatása” című (EFOP-3.4.1-15 kódszámú) felhívás

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Roma szakkollégiumok támogatása” című (EFOP-3.4.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Eredeti szöveg:

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési  törvény,  illetve  annak  vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

Módosított szövegrész:

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának  időpontjában  hatályos közbeszerzési  törvény,  illetve  annak  vonatkozó végrehajtási   rendeletei,   továbbá   a   2014-2020 programozási  időszakban  az  egyes  európai uniós    alapokból  származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

3.6. Fenntartási kötelezettség

Eredeti szövegrész:

A  támogatást  igénylő  a  projekt  befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja:                              

•             hogy      a  támogatott    projekt keretében bevont   szakkollégiumi  hallgatókat nyomon követi az egyéni fejlesztési terv lezárását követő 3 éven keresztül,

•             ehhez   kapcsolódóan   pályakövető   és alumni rendszert működtet.  

E vállalások teljesítéséről a Támogató beszámoló benyújtását kérheti, vagy helyszíni szemle keretében végez ellenőrzést

 

Módosított szövegrész:

A  támogatást  igénylő  a  projekt  befejezésétől számított  1  évig,  a  támogatás  visszafizetésének terhe mellett vállalja:               

•  hogy a támogatott projekt keretében bevont szakkollégiumi hallgatókat az egyéni fejlesztési terv lezárását követő 1 éven keresztül,           

•  ehhez kapcsolódóan pályakövető és alumni rendszert működtet.

A kedvezményezett a projekt befejezésétől számított első év végén a vállalások teljesítéséről beszámolót köteles küldeni a támogató részére.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Eredeti szövegrész:

-  az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok   esetén a kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető,       a nemzeti felsőoktatásról  szóló 2011.   évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében          felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények,     

- a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 54.  § szerinti szakkollégiumi tevékenységet   folytató vagy szakkollégiumonként működő diákotthonok és azok fenntartói.                                                                                               

Módosított szövegrész:

• az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok esetén a kollégiumi formában működő  roma  szakkollégiumot  működtető,  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény    (a  továbbiakban:  2011.  évi  CCIV. törvény) 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények,

• a 2011. évi CCIV. törvény 54. § szerinti szakkollégiumi  tevékenységet              folytató  vagy szakkollégiumonként működő diákotthonok  és azok fenntartói.

 

 

 

 

5.4. Előleg igénylése

Eredeti szövegrész:

Jelen  felhívás  keretében  támogatott  projektek esetében  az               utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás                                                                                                                                  

a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis-   és   középvállalkozás,   civil   szervezet, egyházi  jogi  személy,  nonprofit  gazdasági társaság          kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,              

b) 75 %-a kutatás-fejlesztés esetén,                    

c) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi        költségvetési    szerv,    közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági             társaság,             helyi önkormányzat, köztestület             kedvezményezett                esetén,  ha         a kedvezményezett                                     

ca)          a  fizetési  számláit  az   Áht.       alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból  nyújtott                költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

cb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.             

 

Módosított szövegrész:

2018.  szeptember  8-át  követően  keletkezett támogatási jogviszonyok esetén Jelen                felhívás keretében                támogatott        projektek esetében  az                utófinanszírozású  tevékenységekre igénybe   vehető   támogatási   előleg   maximális mértéke   a   megítélt   támogatás   összegének legfeljebb

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás,   civil          szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági            társaság kedvezményezett        esetén legfeljebb           ötszázmillió forint,                                                                                                                                                                                     

b)  100%-a a központi,   helyi      önkormányzati vagy köztestületi költségvetési                szerv,    közvetlen vagy közvetett                többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság,      helyi önkormányzat, önkormányzati      társulás, köztestület vagy közalapítvány         kedvezményezett esetén amennyiben - a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles                vezetni,               vagy      az  európai         uniós forrásból nyújtott költségvetési  támogatások     kezelésére  a kincstárnál  külön  fizetési  számlával  rendelkezik, vagy - megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

2018.  szeptember  8-ig  keletkezett  támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

Időközi kifizetés benyújtása                                    

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:                             

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  európai  uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,  ha  nem   nyújt   be  igénylést  időközi kifizetésre  a  támogatási  előleg  –  vagy  több részletben  történő  előlegfolyósítás  esetén  annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.                                                                                         

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  európai  uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére   kincstári   fizetési   számlával   nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,  ha nem  nyújt be a kifizetett támogatási  előleg  legalább  60%-ával  megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg  –             vagy                több részletben történő előlegfolyósítás  esetén  annak  első  részlete  – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.               

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

2018.     szeptember       8-át        megelőzően      keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának                az           adott     időállapot szerint            releváns rendelkezése határozza meg.

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás     alkalmazása       esetén a támogatást     igénylő közszféra szervezet a 272/2014.              (XI.5.)   Korm.                rendelet 118. §-ában foglaltak  alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A             közbeszerzésekről         szóló     2015.     évi          CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél,   szállítói finanszírozás     alkalmazása  esetén       a támogatást igénylő a  közbeszerzési eljárás                eredményeként              megkötött          szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret                és           általános             forgalmi               adó nélkül számított      -              elszámolható    összege               30%-ának megfelelő           mértékű szállítói előleg                igénylésének lehetőségét.

2018.     szeptember       8-át        követően            megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás     alkalmazása       esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

a)            a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,

b)           a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész:

Piaci ár igazolása                                                                                           

A költségszámítás  alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési              eljárás                alapján                megkötött szerződésben  rögzített  árat,  a  több  lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok  alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság              által előzetesen meghatározott  fajlagos  mutatók  szerinti  fajlagos árat,  illetve  egységköltséget),  illetve  a  jelen Felhívás  5.7  pontjában  rögzített  tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján  megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól         történő ajánlatkérés keretében                beérkezett ajánlatokkal               történhet.

Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől    származó, azonos           tárgyú, összehasonlítható,         érvényes                írásos    árajánlat megléte  szükséges.   Az ajánlatkérést  úgy  kell lebonyolítani,    hogy    az    igazolás    feltételei teljesíthetőek legyenek.                                                                                                                                         

Nem      közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés  ellenőrzése  céljából  a  támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak   mellékleteként   szükséges   benyújtania legalább   egy   részletes   indikatív   árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól  kivétel  képeznek  a  három  millió  forintnál nagyobb              elszámolható    összköltségű     projektek azon   leendő   szerződései,   amelyek   tervezett költsége  nem  haladja  meg  a  nettó  300  000 forintot.  Ez  utóbbi  esetben  az  árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.                                                                                                                                              

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy  költségelem  vonatkozásában,  úgy  minden árajánlatot          szükséges           benyújtani  a támogatási kérelem           mellékleteként.                Amennyiben    a támogatási kérelem,  támogatásban részesül,               a piaci   ár            ellenőrzésére   a                kifizetési igénylés keretében                    is sor kerül,        melyhez                              szükséges benyújtani minimum                három                  árajánlatot         és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.                                                                                                                                                                                                                                                      

A  nyílt  kereskedelmi    forgalomban  beszerezhető eszközök   esetén az           írásos    ajánlat  – akár a támogatási                kérelemmel       benyújtott  egy                indikatív árajánlat,          akár       a             kifizetések igénylés       során benyújtott         három  árajánlat              –             kiváltható           hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).                                                         

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is  megfelelően       dokumentálni   (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre         kerül.    Az                alátámasztó dokumentumok    (árajánlatok, kimutatások)         nem lehetnek a közbeszerzés vagy        beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.                                                

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen:               nem                összehasonlíthatóak,    nem azonos   tárgyúak,   nem   egymástól   és   a projektgazdától/ajánlatkérőtől             független7          piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a             felmerült                költségek            a projekt terhére nem elszámolhatóak. A  bérszint  és  a  szakértői  díjak  egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra,      kamarai               díjszabásokra  stb.)        melynek megalapozottságát     a támogató                ellenőrzi.

Amennyiben     célfeladat kerül  megállapításra                a projektben     elvégzendő feladatokra,            úgy a célfeladat                               keretében          megállapított  bér/illetmény havi  összeg            nem haladhatja               meg       az  adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor                                       érvényes bérének/illetményének              havi       összegét.            A támogatási     kérelem              költségvetésében minden esetben  szükséges  megjelölni,  hogy  az  adott személy               foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik                  majd,    és                részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.  A         piaci       ár            bizonyítása         a Kedvezményezett feladata        és           felelőssége.       Ezáltal   a             projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek          megfelelően részletezettnek, szakmai  indoklással  ellátottnak  és  ilyen  módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden    költségelem vonatkozásában    úgy        kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység             megnevezése, szakmai               indoklás               a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság            által       adott     előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi    jellegének alátámasztásával lehet          (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól          szerezhető         be          {pl.:                speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak                egy        kizárólagos forgalmazó hozhatja              be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani                kell legalább      egy        referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai;            a             forgalmazó         által       más,      a kedvezményezettől   független                szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre       bocsátja).           Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell  benyújtani  a  piaci  árnak  való  megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

A             támogatást        igénylő és           a             kedvezményezett  köteles         vizsgálni               az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt  érintő szerződésmódosítás  esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét               alátámasztó,      Rendeletben meghatározott     dokumentumokat                és           szakmai indoklást            a             módosításra vonatkozóan.         A módosítást     minden                esetben                a             módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

7. sz. lábjegyzet:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást  igénylő,  illetve  kedvezményezett vagy tulajdonosa                (irányító              vagy      felügyeleti szerve),        annak   tagja,    a             szervezet nevében nyilatkozattételre,                képviseletre      jogosult személy,            ezen      személy               a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:             Ptk).      8:1.        §             (1) bekezdés     2. pontja             szerinti hozzátartozója,                tulajdonosi, fenntartói,         vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,   munkáltatói,      vagy      kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól   származik,          amelynek           tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a                szervezet            nevében             nyilatkozattételre, képviseletre

 

Módosított szövegrész:

Piaci ár igazolása                                                                                                                           

A  költségszámítás  alapjául  szolgáló  egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési           eljárás                alapján megkötött szerződésben  rögzített  árat,  a  több  lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok  alapján  kialakult  árat,  vagy  az  irányító hatóság  által  előzetesen  meghatározott  fajlagos mutatók                szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget),  illetve  a  jelen  Felhívás  5.7 pontjában rögzített tevékenységek                esetén feltüntetett       százalékos és/vagy         összegszerű korlátokat.  A  piaci  ár  igazolása  a  „Tájékoztató  a kedvezményezettek                     számára               a             piaci       ár alátámasztásához”    című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott               módon                történhet. A Kedvezményezetti  tájékoztató  az  alábbi  helyen érhető el:                                                                                                                                        

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.

Amennyiben a  támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére  nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem  a  kifizetési  igénylés  keretében  is  sor kerül,   melyhez   szükséges   benyújtani   a Kedvezményezetti  tájékoztató  és  a  272/2014. (XI.5.)   Korm.   rendelet   által   meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.                       

                                                                                                                                                                                                           

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban     szereplő                költségtételeknek          megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen  módon  ellenőrizhetőnek  kell  lenniük  ahhoz, hogy   a   piaci   áraknak   történő   megfelelés ellenőrizhető legyen:       a költségvetés részletezettségét                és           bemutatását minden költségelem  vonatkozásában  úgy  kell  megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak   felosztása   költségtételekre,   az   egység megnevezése,   valamint   szakmai   indoklás   a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság            által       adott     előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi         mentességi kérelmet kell benyújtani.   Amennyiben     a                beszerzendő     eszköz vagy       szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel              csak egy              vagy      két                szolgáltató/eladó            ajánlata áll rendelkezésre,  úgy                a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat                biztosítása          alól. A mentességi kérelemben               a             kedvezményezettnek minden                 esetben                be          kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi        jellegét                alátámasztó körülményeket,     valamint                a  piaci  árat is alá             kell támasztania.             Egyedi  szolgáltatás/eszköz beszerzése               esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái,   katalógusai, külföldi képviseletek árlistája,              katalógusa,        a  forgalmazó    által       más,  a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat              (amennyiben    a             forgalmazó         ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített   elszámolással    érintett                költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat Az   irányító   hatóság   vezetője   a   piaci   ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes  személy  szellemi         tevékenységével kapcsolatban felmerült,                eseti 8 órás munkavégzésre  vetített  300  000  forintot  meg nem haladó összköltség vonatkozásában.             

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az  ajánlattevők  szerződés  teljesítésére való alkalmasságát.               

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt  érintő  szerződésmódosítás  esetén  minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét  alátámasztó,  a  272/2014.  (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra  történő benyújtása  előtt szükséges benyújtani.              

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész:

További elszámolhatósági feltételek

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.  és  2.  pontja  értelmében  a  házastárs,  az egyenes ágbeli   rokon,   az   örökbefogadott,   a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a  mostoha-  és  a  nevelőszülő,  a  testvér,  az élettárs,  az  egyenes ágbeli  rokon  házastársa,  a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Módosított szövegrész:

További elszámolhatósági feltételek                    

Az összeférhetetlenség  vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §  (1)  bekezdés  1.  és  2.  pontja  értelmében  a házastárs,              az egyenes ágbeli           rokon,  az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér,   az   élettárs,   az   egyenes ágbeli   rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Eredeti szövegrész:

E-beszerzés  funkció  használatára  vonatkozó kötelezettség:                                                 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

Módosított szövegrész:

E-beszerzés  funkció  használatára  vonatkozó kötelezettség:                                                                 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége  van a projekt keretében megvalósítandó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá  nem tartozó beszerzései vonatkozásában  az alábbiak szerint eljárni:

 

7. További információk

Eredeti szövegrész:

-

Módosított szövegrész:

A  természetes  személyeknek  a  személyes adatok     kezelése             tekintetében    történő védelméről   és   az   ilyen   adatok   szabad áramlásáról,   valamint   a   95/46/EK   irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet   (általános   adatvédelmi   rendelet   - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú  támogatási  döntés  esetén  -  a  tervezett projekt   megvalósítására   támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási  kérelem  feldolgozásához szükséges, hogy  a  Támogató  a  támogatást  igénylő  projekt- adatlapon  és  annak  mellékleteiben  feltüntetett személyes  adatait  -  a  palyazat.gov.hu  honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -kezelje.1

A  támogatást  igénylő  felelős  azért,  hogy  -  az általános          adatvédelmi      rendelet előírásainak megfelelően  -  a  projekt  adatlapon  és  annak mellékleteiben  feltüntetett  további  érintettek  (a támogatást   igénylő   és   esetleges   konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és  érdekében  eljáró  más  személyek,  valamint  a projekt végső    kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai                intézményrendszer számára történő rendelkezésre     bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően   történik.   Az   adatkezelés   jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses   kötelezettség,   vagy   az   érintett előzetes,          egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló,  önkéntes  és  határozott  hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja    a    rá    vonatkozó    személyes    adatok meghatározott  célból és körben történő kezeléséhez.  Az érintettektől  személyes  adatai kezeléséhez általános  jelleggel  hozzájárulás  nem kérhető.                                                                                                 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást   igénylőnél   a   Támogató   helyszíni szemlét  folytat  le,  a  fentiek  dokumentáltsága megvizsgálásra   kerülhet.   Ha   az   adatkezelés jogszerűségével      kapcsolatban a döntés- előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül  fel,  úgy  a     Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.  A Kedvezményezettnek a projekt             megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

 

8. sz. lábjegyzet

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-roma-szakkollgiumok-tmogatsa-cm-efop-341-15-kdszm-felhvs

up